ACC SIRUP PRO DĚTI 20 MG/ML POR SIR 1X100ML/2000MG

 
116 Kč / ks
 
 
 
Dostupnost SKLADEM
SUKL 0226195
Objednávkový kód 27934
EAN 4030855494675
Dotaz k produktu
 
 

Příbalová informace
ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml
sirup
acetylcysteinum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů
svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 4-5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit
s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci :
1. Co je ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml užívat
3. Jak se ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml a k čemu se používá
Mukolytikum, expektorans.
Léčivá látka acetylcystein rozpouští všechny složky, které způsobují vazkost hlenu. Tím
podporuje vykašlávání a tlumí dráždivý kašel. Přípravek se užívá k léčení všech onemocnění
dýchacích cest, která jsou provázena intenzivní tvorbou hustého vazkého hlenu. Tím snižuje
vazkost hlenu a podporuje vykašlávání.
Bez porady s lékařem může být přípravek užíván dospělými nebo podáván dětem při akutních
onemocněních dýchacích cest provázených tvorbou hustého vazkého hlenu a vlhkým kašlem,
jako je chřipka, akutní zánět průdušek, nebo průdušnice.
Dětem je možno podávat přípravek bez porady s lékařem od 2 let věku.
Na doporučení lékaře se přípravek užívá u chronických onemocněních dýchacích cest, jako je
chronický zánět průdušek, průdušnice, průduškové astma, bronchiolitida (zánět průdušinek),
mukoviscidóza (cystická fibróza, vrozená porucha zkapalňování hlenů), bronchiektázie
(rozšíření průdušek), dále při léčbě zánětu hrtanu.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml užívatNeužívejte ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml
- jestliže jste alergický(á) na acetylcystein, methylparaben nebo na kteroukoli další složku
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
Upozornění a opatření
Před zahájením užívání tohoto přípravku se nejprve poraďte s lékařem, pokud:
- trpíte průduškovým astmatem (především pacienti se zvýšenou citlivostí průdušek na různá
podráždění).
- trpíte nebo jste v minulosti trpěl(a) žaludečními nebo dvanáctníkovými vředy.
V souvislosti s užitím acetylcysteinu byly velmi vzácně popsány závažné kožní reakce, např.
Stevens-Johnsonův syndrom (závažné kožní onemocnění charakterizované odlučováním horní
vrstvy kůže či sliznice od spodních vrstev) a Lyellův syndrom (závažné kožní onemocnění
charakterizované vznikem puchýřů). Pokud se u Vás objeví změny na kůži nebo na sliznicích,
neodkladně vyhledejte lékaře a ukončete užívání tohoto přípravku.
Při nesnášenlivosti histaminu má být léčba acetylcysteinem co nejkratší. Dlouhodobé užívání
přípravku může vyvolat příznaky nesnášenlivosti histaminu, např. bolest hlavy, rýmu a
svědění.
Děti
Dětem mladším než 2 roky se přípravek ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml může podávat
pouze na doporučení lékaře.
Novorozencům a dětem mladším než 1 rok se přípravek ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml
může podávat pouze, rozhodne-li o tom výslovně lékař, a léčba v takovém případě musí
probíhat pod přísným lékařským dohledem.
O dávkování acetylcysteinu novorozencům nejsou k dispozici významné údaje, proto se užití
přípravku u novorozenců nedoporučuje.
Další léčivé přípravky a ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml
Účinky přípravku ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml a účinky jiných současně užívaných léků
se mohou vzájemně ovlivňovat. Váš lékař proto má být informován o všech lécích, které v
současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něho. Než
začnete současně s užíváním přípravku ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml užívat nějaký volně
prodejný lék, poraďte se, prosím, se svým ošetřujícím lékařem. Pokud současně užíváte ACC
SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml a antitusika (léky tlumící kašel), může pro snížení kašlacího
reflexu dojít k nebezpečnému zadržení vytvořeného hlenu v dýchacích cestách.
Pro současné užívání ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml a antitusik proto musíte mít zvlášť
závažné důvody a antitusika můžete užívat současně s přípravkem ACC SIRUP PRO DĚTI 20
mg/ml pouze na přímé doporučení lékaře.
Acetylcystein může snižovat účinnost některých perorálně (ústy) podávaných antibiotik -
aminoglykosidů, cefalosporinů, polosyntetických penicilinů a tetracyklinů (neplatí pro
doxycyklin). Současnému podávání těchto antibiotik a acetylcysteinu se vyhněte; acetylcystein
smíte užít nejdříve za 2 hodiny po užití některého z uvedených antibiotik.
Při současném užívání ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml a přípravků s nitroglycerinem může
dojít k rozšiřování cév a ke snížení krevní srážlivosti v důsledku zbrzdění shlukování krevních
destiček.O vhodnosti současného užívání (podávání dítěti) ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml a jiných
léků se poraďte s lékařem.
Přípravek ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml s jídlem a pitím
ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml se užívá po jídle.
Účinek acetylcysteinu na hlen je zesílen zvýšením příjmu tekutin.
Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
V těhotenství a v období kojení může být přípravek užíván jen, jsou-li pro to zvlášť závažné
důvody a výhradně na doporučení lékaře.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml je možno považovat za přípravek z tohoto hlediska
bezpečný.
Přípravek ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml obsahuje methylparaben a sodík:
Methylparaben může způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).
1 ml perorálního roztoku obsahuje 1,78 mmol (41,02 mg) sodíku. To je třeba vzít v úvahu u
pacientů na dietě s omezeným přívodem sodíku.
ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml je vhodný pro diabetiky.

3. Jak se ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů
svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo
lékárníkem.
Pokud lékař neurčil jinak, doporučené dávkování přípravku je následující:
Dospělí a dospívající od 14 let
10 ml roztoku 2-3krát denně, což odpovídá 400 - 600 mg acetylcysteinu denně.
Použití u dětí a dospívajících
Děti od 6 do 14 let
5ml roztoku 3-4krát denně, což odpovídá 300-400 mg acetylcysteinu denně.
Děti od 2 do 5let
5ml roztoku 2-3krát denně, což odpovídá 200- 300 mg acetylcysteinu denně.
Děti mladší než 2 roky
2,5 ml roztoku 2-3krát denně, což odpovídá 100-150 mg acetylcysteinu denně.Dětem mladším než 2 roky se přípravek ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml může podávat
pouze na doporučení lékaře. Novorozencům a dětem mladším než 1 rok se přípravek ACC
SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml může podávat pouze u závažných onemocnění a pod přísným
lékařským dohledem.
K odměření dávky použijte přiloženou odměrku nebo dávkovací stříkačku.
10 ml roztoku odpovídá polovině odměrky anebo dvěma náplním dávkovací stříkačky.
Mukoviscidóza
U pacientů s mukoviscidózou (vrozenou metabolickou poruchou se zvýšenou vnímavostí vůči
infekcím průdušek) a s tělesnou hmotností vyšší než 30 kg může být denní dávka zvýšena až
na 800 mg.
Děti starší než 6 let
10 ml roztoku 3krát denně, což odpovídá 600 mg acetylcysteinu denně.
Děti ve věku od 2 do 5let
5 ml roztoku 4krát denně, což odpovídá 400 mg acetylcysteinu denně.
Kojenci od 10. dne života nebo batolata mladší než 2 roky
2,5 ml roztoku 3krát denně, což odpovídá 150 mg acetylcysteinu denně.
Léčení je třeba zahájit postupně.
U onemocnění, kde se přípravek užívá pouze na doporučení lékaře (viz bod 1), určí
dávkování a délku léčby vždy lékař, a to individuálně podle typu, závažnosti a průběhu
onemocnění.
Způsob použití
ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml se užívá po jídle.
ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml se může užívat buď za použití dávkovací stříkačky anebo
odměrky přiložené k balení.
Návod k podávání dávkovací stříkačkou:
1. Otevřete dětský bezpečnostní uzávěr tak, že na něj zatlačíte a zároveň jej pootočíte
doleva.
2. Zasuňte přiloženou perforovanou zátku do hrdla lahvičky. Pokud není možné zátku plně
zasunout, můžete na lahvičku nasadit uzávěr a otočit jím. Zátka spojuje dávkovací
stříkačku s lahvičkou a trvale zůstává v hrdle lahvičky.
3. Zatlačte dávkovací stříkačku pevně do otvoru v zátce. Píst má být zatlačen do stříkačky
co nejdále.
4. Opatrně obraťte lahvičku dnem vzhůru, vytáhněte píst až k číslu označujícímu
předepsané mililitry (ml) sirupu. Objeví-li se v dávkovací stříkačce bubliny, vytlačte
sirup pístem zpět do lahvičky a stříkačku naplňte znova. Jestliže bylo předepsáno více
než 5 ml, je třeba stříkačku naplnit opakovaně.
5. Lahvičku obraťte dnem dolů a vytáhněte dávkovací stříkačku z perforované zátky.
6. Sirup se může podat dítěti dávkovací stříkačkou rovnou do úst, anebo se může
dávkovací stříkačka vyprázdnit na lžíci. Jestliže dítě dostává sirup dávkovací stříkačkou
do úst, má při tom sedět zpříma. Dávkovací stříkačku je nejlépe vyprazdňovat pomalu k
vnitřní straně tváře, takže dítě nemůže chybně polknout.
Dávkovací stříkačku pro perorální podání je po každém použití třeba vyčistit tak, že se
několikrát naplní čistou vodou a zase vyprázdní.Poznámka
Příjem tekutin podporuje mukolytický účinek acetylcysteinu (snižuje vazkost hlenu a
podporuje vykašlávání).
Jak dlouho máte přípravek ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml užívat?
ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml neužívejte bez porady s lékařem déle než 4-5 dnů.
Jestliže se příznaky onemocnění do 5 dnů nezlepší, nebo se naopak zhoršují, nebo se projeví
nežádoucí účinky nebo jiné neobvyklé reakce, poraďte se o dalším užívání přípravku s
lékařem.
U mukoviscidózy a u dalších onemocnění, u nichž je ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml
užíván pouze na doporučení lékaře, stanoví dávkování a délku léčby lékař individuálně podle
typu, závažnosti a průběhu onemocnění.
U chronických onemocnění může užívání přípravku trvat i několik měsíců.
Jestliže jste užil(a) více přípravku ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml, než jste měl(a)
V případech náhodného nebo záměrného předávkování se mohou objevit příznaky lokálního
dráždění, jako např. průjem, zvracení, bolesti žaludku, pálení žáhy a pocit na zvracení.
V takovém případě se, prosím, ihned poraďte s lékařem.
Jestliže jste zapomněl(a) užít ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) dávku vynechanou. Užijte příští obvyklou
dávku v příští obvyklou dobu.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Hodnocení výskytu nežádoucích účinků vychází z této klasifikace jejich četnosti:
Velmi časté: mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů
Časté: mohou postihnout 1 až 10 pacientů ze 100
Méně časté: mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 1000
Vzácné: mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 10000
Velmi vzácné: mohou postihnout méně než 1 pacienta z 10000
Není známo: z dostupných údajů nelze určit
Méně časté: ušní šelest, zánět ústní sliznice, bolest břicha, průjem, zvracení, pálení žáhy a pocit
na zvracení, bolest hlavy, horečka, alergické reakce (svědění, kopřivka, vyrážka, zčervenání
kůže, zúžení průdušek, zrychlený tep, pokles krevního tlaku).
Vzácné: dušnost, zúžení průdušek – převážně u pacientů s přecitlivělým dýchacím systémem
ve spojitosti s průduškovým astmatem.
Velmi vzácné: závažná alergická reakce (anafylaktická reakce) až šok.Navíc se v souvislosti s podáváním acetylcysteinu velmi vzácně vyskytlo krvácení, zčásti na
podkladě alergické reakce.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky:
www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. Jak SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml sirup uchovávat
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Po otevření: Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za “Použitelné
do:”. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Po prvním otevření je ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml stabilní po dobu 11 dní při teplotě do
25 °C.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace
Co ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml obsahuje
- Léčivá látka je acetylcysteinum.
- Pomocné látky jsou: sodná sůl karmelosy, methylparaben (E 218), natrium-benzoát (E
211), dinatrium-edetát, roztok hydroxidu sodného 100 g/l, dihydrát sodné soli sacharinu,
čištěná voda, třešňové aroma.
Jak ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml vypadá a co obsahuje toto balení
ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml je čirý, slabě viskózní sirup.
ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml je dodáván v lahvičce z hnědého skla třídy III s bílým
bezpečnostním šroubovacím uzávěrem z polypropylenu s chlorobutylovým těsněním. Součástí
balení je polypropylenová odměrná nádobka a polypropylenová odměrná stříkačka s těsnící
vložkou.
Velikost balení : ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml je na trhu v balení se 100 ml sirupu

 
Napište nám svůj dotaz