ARUFIL gtt oph 1x10ml

 
81 Kč / ks
 
Produkt je dočasně nedostupný. Nezle objednat.
 
SUKL 0208434
Objednávkový kód 17536
EAN 4029835000111
Dotaz k produktu
 
 

Přípravek se používá k symptomatické léčbě u syndromu suchého oka.

Balení:

10ml

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. 
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů, musíte se poradit s lékařem. 

Co naleznete v této příbalové informaci 
1. Co je přípravek ARUFIL a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ARUFIL používat 
3. Jak se přípravek ARUFIL používá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak ARUFIL uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 


1. Co je přípravek Arufil a k čemu se používá 
Přípravek se používá k symptomatické léčbě syndromu suchého oka (suchý zánět spojivek), 
který je způsoben poruchou omývání citlivého povrchu oka slzami. Nejčastějšími příznaky syndromu 
suchého oka jsou pálení, pocit cizího tělíska nebo písku, tlak, únava očí, pocit přilnutí víček k oku, 
světloplachost, bolest při vkapávání očních kapek, špatná snášenlivost pobytu ve větru, v zakouřené 
místnosti, v klimatizovaném prostředí, zhoršení vidění k večeru, kolísání vidění během dne a 
paradoxně i zvýšené slzení. 
Přípravek mohou používat dospělí, mladiství a děti všech věkových kategorií. 
Léčivá látka přípravku povidonum K30 - je ve vodě rozpustná směs stejnorodých polymerů, 
které svou vhodnou vazkostí napomáhají nahrazovat úbytek přirozeného ochranného filmu na 
povrchu rohovky u osob postižených "suchostí očí", tj. stavem, ke kterému dochází při 
poklesu produkce slz. 


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Arufil používat 
Nepoužívejte přípravek Arufil, 
jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6). 

Před použitím přípravku Arufil se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 


2/3 


Během léčby přípravkem jsou nutné pravidelné kontroly oční rohovky lékařem. 
Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem. 

Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 5 dnů. 

Další léčivé přípravky a Arufil 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Jestliže je nutné do oka aplikovat více než 
jeden léčivý přípravek, musí být mezi aplikacemi jednotlivých přípravků dodržen interval 
nejméně 5 minut a přípravek Arufil vždy použijte až jako poslední. 

Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
O vhodnosti používání přípravku Arufil během těhotenství a při kojení se poraďte se svým 
lékařem. Není dosud známo, zda přípravek prochází placentou či přechází do mateřského 
mléka. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Bezprostředně po aplikaci může Arufil i při správném používání způsobit krátkodobé a 
částečné zamlžení oka. Po tuto dobu nesmíte řídit motorové vozidlo ani vykonávat činnost, 
která vyžaduje zvýšenou pozornost. 

Přípravek Arufil obsahuje benzalkonium-chlorid (konzervační látka). 
Benzalkonium-chlorid může způsobit dráždění očí a obarvuje měkké kontaktní čočky. 
Vyvarujte se kontaktu přípravku s měkkými kontaktními čočkami. Odstraňte kontaktní čočky 
před aplikací a počkejte nejméně 15 minut před opětovným nasazením. 


3. Jak se přípravek Arufil používá 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo 
lékárníkem. 

Obvyklá dávka přípravku je 4krát denně (i častěji) 1 kapku do dolního spojivkového vaku. 
Přípravek je určen k trvalému používání. 


Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Arufil? 
V takovém případě aplikujte dávku hned, jak si vzpomenete. Nezdvojnásobujte následující 
dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Dále pokračujte dle stanoveného schématu 
léčby, které Vám určil lékař. 

4. Možné nežádoucí účinky 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 

Byly hlášeny následující nežádoucí účinky: 

Časté (postihují 1 až 10 ze 100 pacientů): 
mírné přechodné pálení nebo lepkavý pocit. 
3/3 Velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10 000 pacientů): 
podráždění nebo reakce z přecitlivělosti 

U některých pacientů může přechodně dojít k rozmazanému vidění. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, sdělte to 
svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, 
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 

5. Jak Arufil uchovávat 
Uchovávejte při teplotě do 25°C, lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před 
světlem. 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Po prvním otevření nepoužívejte déle než 6 týdnů. 
Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na etiketě lahvičky a 
krabičce za EXP/Použitelné do:. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají 
chránit životní prostředí. 

6. Obsah balení a další informace 
Co přípravek Arufil obsahuje 
Léčivou látkou je povidonum K30 20 mg v 1 ml (= 24 kapek) vodného roztoku. 
Pomocnými látkami jsou: benzalkonium-chlorid, dihydrát dinatrium-edetátu, dodekahydrát 
hydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, 
voda na injekci. 

Jak přípravek Arufil vypadá a co obsahuje toto balení 
Transparentní (průsvitná) LDPE lahvička s kapátkem, bílý PP šroubovací uzávěr, krabička. 
Balení: 1 x 10 ml, 3 x 10 ml. 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
Chauvin ankerpharm GmbH, Brunsbütteler Damm 165-173, 13581 Berlín, Německo 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o 
registraci: 
Chauvin ankerpharm GmbH, organizační složka 
V Domově 71, 130 00 Praha 3 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 
12.9.2012 

Napište nám svůj dotaz