ASPIRIN PROTECT 100 POR TBL ENT 28X100MG

 
47 Kč / ks
 
 
 
Dostupnost Externí sklad (dostupnost do 24 hod.)
SUKL 0162858
Objednávkový kód 25508
EAN 8590322000830
Dotaz k produktu
 
 

Pro léčbu dospělých osob s podezřením na akutní postižení tepen zásobujících srdeční sval (akutní infarkt myokardu, nestabilní angina pectoris), k dlouhodobé léčbě nemocných s prokázaným onemocněním tepenného řečiště.

 

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls201098/2010 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

Aspirin Protect 100 

Enterosolventní tablety 

Acidum acetylsalicylicum 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře. 
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte 
v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
- Pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

V příbalové informaci naleznete: 
1. Co je Aspirin Protect 100 a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Aspirin Protect 100 užívat 
3. Jak se Aspirin Protect 100 užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5 Jak Aspirin Protect 100 uchovávat 
6. Další informace 


1. CO JE ASPIRIN PROTECT 100 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Kyselina acetylsalicylová v nižších dávkách brání tvorbě krevních sraženin, chrání před ucpáním tepen, 
které může být příčinou mnoha závažných onemocnění, například srdce, mozku a jiných orgánů. 


Přípravek Aspirin Protect 100 je určený pro léčbu dospělých osob s podezřením na akutní postižení tepen 
zásobujících srdeční sval (akutní infarkt myokardu, nestabilní angina pectoris) při tomto užití je ale 
nutno tablety Aspirin Protect 100 ROZKOUSAT, podrobně viz dále v bodě 3. Jak se Aspirin Protect 100 
užívá. 
Přípravek Aspirin Protect 100 je dále určený k dlouhodobé léčbě nemocných s prokázaným onemocněním 
tepenného řečiště (stabilní angina pectoris, stavy po proběhlém infarktu myokardu, stavy po cévní 
mozkové příhodě a/nebo po transitorní ischemické atace) a pouze po předchozí konzultaci s lékařem a na 
jeho doporučení ho lze užívat rovněž pro snížení rizika vzniku tepenných onemocnění u doposud 
zdravých osob u kterých je přítomno více rizikových faktorů těchto onemocnění (cukrovka/diabetes 


mellitus, vysoký krevní tlak/hypertenze, vysoké hladiny tuků/cholesterolu v krvi, kouření, nadváha, vyšší 
věk). 
Samostatně nebo v kombinaci s jinými léky je přípravek Aspirin Protect 100 určený rovněž pro užívání po 
cévních operacích nebo po jiných výkonech na cévním řečišti (angioplastika, zavedení tzv. stentů a 
podobně). 
Bez porady s lékařem může být přípravek Aspirin Protect 100 užíván k dlouhodobé léčbě nemocných po 
proběhlém infarktu myokardu nebo po cévní mozkové příhodě a/nebo po tranzitorní ischemické atace. 
Bez porady s lékařem může být také Aspirin Protect 100 užíván (samostatně nebo v kombinaci s jinými 
léky) po cévních operacích, nebo po jiných výkonech na cévním řečišti (angioplastika, zavedení tzv. 
stentů a podobně). 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ASPIRIN PROTECT 100 
UŽÍVAT 

Neužívejte Aspirin Protect 100 
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kyselinu acetylsalicylovou, jiné salicyláty nebo na 
kteroukoli další složku přípravku Aspirin Protect 100. 
- jestliže u Vás v minulosti požití salicylátů nebo látek s podobným účinkem, zejména nesteroidních 
protizánětlivých léků, vyvolalo 
astmatický záchvat. 
- pokud máte: 
- vředy v trávicí soustavě, 
- zvýšenou krvácivost, 
- vážné selhání ledvin, 
- vážné selhání jater, 
- vážné srdeční selhání. 
- v kombinaci s metotrexátem při dávce 15 mg týdně či vyšší. 

V poslední třetině těhotenství se Aspirin Protect nesmí užívat, pokud jeho užití není zcela nezbytné (viz 
část Těhotenství a kojení). 

Aspirin Protect 100 není určen pro použití u dětí do 18ti let. Při podávání kyseliny acetylsalicylové dětem 
v průběhu horečnatého onemocnění hrozí riziko vzniku velmi vzácného život ohrožujícího Reyova 
syndromu, který postihuje mozek a játra. 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Aspirin Protect 100 je zapotřebí 
- při přecitlivělosti na analgetika/protizánětlivé látky/antirevmatika a v případě dalších alergií, 
- při současné léčbě látkami snižujícími srážení krve (např. kumarinovými deriváty), 
- při dříve prodělaném vředovém onemocnění trávicího ústrojí, chronických nebo opakujících se 
vředových onemocněních trávicí soustavy nebo při výskytu krvácení do trávicí soustavy, 
- při poruše funkce ledvin nebo máte-li problémy s krevním oběhem (např. vaskulární choroba 
ledvin, městnavé srdeční selhání, objemová deplece, velký chirurgický zákrok, reakce organismu na 
infekci nebo rozsáhlé krvácení), 
- jestliže trpíte nedostatkem glukóza-6-fosfátdehydrogenázy , 
- při poruše funkce jater, 
- jestliže užíváte ibuprofen, 
- v první a druhé třetině těhotenství, 
- během kojení, 


- máte-li průduškové 
astma, chronické onemocnění dýchacího ústrojí, alergickou rýmu, alergii na 
jiné léčivé přípravky (kožní reakce, svědění, kopřivka, nebo zduření nosní sliznice (nosní polypy) 
- jestliže máte plánovanou operaci/chirurgický zákrok (včetně drobných chirurgických zákroků, např. 
extrakce zubů), 
- máte-li dnu. 

Pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů, poraďte se před užíváním přípravku s lékařem. 

V případě tranzitorní ischemické ataky/cévní mozkové příhody je možné přípravek užívat pouze 
v případě, že bylo vyloučeno krvácení do mozku. Pokud se u Vás vyskytla cévní mozková příhoda, u které 
nebyla objasněna příčina, poraďte se s lékařem dříve, než začnete Aspirin Protect 100 užívat. 

Jestliže se u Vás projeví příznaky, které se u Vás vyskytly v minulosti, když jste byli postiženi infarktem 
myokardu, tranzitorní ischemickou atakou/cévní mozkovou příhodou, okamžitě kontaktujte lékaře. 

Pravidelně navštěvujte lékaře a dodržujte užívání dalších léků předepsaných lékařem k léčbě Vašeho 
onemocnění. 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Účinky přípravku Aspirin Protect 100 a účinky jiných současně podávaných léčivých přípravků se mohou 
vzájemně ovlivňovat. 
Kyselina acetylsalicylová při současném užití ovlivňuje následující léčivé přípravky: 
- zvyšuje účinky metotrexátu, 
- zvyšuje riziko krvácení při současném užití antikoagulancií (léky snižující krevní 
srážlivost)/trombolytik (léků k rozpouštění krevních sraženin) a dalších léků potlačujících 
shlukování krevních destiček/zástavu krvácení, 
- ve vyšších dávkách zvyšuje riziko vzniku vředů a krvácení do trávicí soustavy při užití dalších 
nesteroidních protizánětlivých léčiv, 
- zvyšuje riziko krvácení z horní části trávicího ústrojí při užití s SSRI (antidepresiva 3. generace) 
- snižuje účinek urikosurik (léky podporující vylučování kyseliny močové; např. benzobromaron, 
probenecid), 
- zvyšuje obsah digoxinu v krvi, 
- ve vysokých dávkách zvyšuje hypoglykemický efekt u antidiabetik (např. inzulín, 
sulfonylmočoviny), 
- ve vysokých dávkách snižuje glomerulární filtraci (tvorbu moči) při léčbě diuretiky, 
- zvyšuje toxicitu valproové kyseliny, 
- zvyšuje poškození žaludeční a střevní sliznice při užití alkoholu , 
- ve vysokých dávkách při užití s ACE inhibitory způsobuje snížení glomerulární filtrace, dále 
dochází ke snížení antihypertenzního účinku. 

Ibuprofen snižuje kardioprotektivní účinnek (ochranný účinek na srdce a cévy) kyseliny acetylsalicylové. 
Systémové glukokortikoidy (kromě hydrokortizonu užívaného při Adisonově chorobě) snižují hladinu 
salicylátů v krvi. 

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné 
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

Užívání přípravku Aspirin Protect 100 s jídlem a pitím 
Tablety se mají užívat před jídlem s dostatečným množstvím tekutin. 


Při léčbě tímto přípravkem nepijte alkoholické nápoje. 

Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
Jestliže dojde během delšího podávání přípravku Aspirin Protect 100 k otěhotnění, je třeba o tom 
uvědomit lékaře, který rozhodne, jaké je riziko a přínos další léčby. V současné době není známo, zda 
kyselina acetylsalicylová na počátku těhotenství poškozuje vývoj plodu u člověka. V prvním a druhém 
trimestru, nebo když se snažíte otěhotnět, užívejte Aspirin Protect jen po poradě s lékařem. Ve třetím 
trimestru těhotenství se Aspirin Protect 100 nesmí podávat pro možnost poškození matky i plodu a 
prodloužení těhotenství, pokud jeho podání není zcela nezbytné, v takovém případě o jeho užití rozhodne 
lékař. 

Salicyláty a jejich metabolity přecházejí v malých množstvích do mléka. 
Protože po krátkodobém použití nebyly pozorovány nepříznivé účinky na kojence, není obvykle nutné 
přerušit kojení. Při pravidelném užívání vysokých dávek má však být kojení zavčasu přerušeno. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Aspirin Protect 100 nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 

3. JAK SE ASPIRIN PROTECT 100 UŽÍVÁ 

Vždy užívejte přípravek Aspirin Protect 100 přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci 
nebo podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Pokud lékař nepředepíše jinak, doporučená dávka pro dospělé je následující: 1-3 enterosolventní tablety 
Aspirin Protect 100 denně. Bez porady s lékařem užívejte vždy nejnižší dávku, tj. jednu enterosolventní 
tabletu denně. Tablety se mají užívat před jídlem s dostatečným množstvím tekutin. 

Při podezření na akutní infarkt myokardu nebo záchvat nestabilní anginy pectoris ROZKOUSEJTE 2 až 3 
tablety Aspirin Protect 100. Rozkousání je nutné z toho důvodu, že tablety Aspirin Protect 100 jsou 
takzvaně enterosolventní, to znamená, že se rozpouštějí a vstřebávají v oblasti střev předchází se tím 
nežádoucímu působení léčivé látky na žaludeční sliznici. Rozkousáním dochází k narušení povrchové 
vrstvy tablety Aspirin Protect 100, a to umožní urychlené vstřebání léčivé látky. 

O vhodnosti současného užívání přípravku Aspirin Protect 100 s jinými přípravky proti bolesti, zánětu 
nebo nachlazení se poraďte s lékařem nebo lékárníkem. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Aspirin Protect 100 , než jste měl(a) 
Příznaky předávkování: 

Mírné předávkování 
Pískání v uších, pocit poškození sluchu, bolest hlavy, závrať a zmatenost jsou pozorovány v případě 
předávkování a mohou být upraveny snížením dávky. 

Závažné předávkování 
Horečka, zrychlené dýchání, poruchy vědomí, oběhové selhání, výrazný pokles krevního cukru. 

Předávkování (předávkování během léčby nebo časté náhodné předávkování) může vést k ohrožení života. 
Při podezření na předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se ihned poraďte s lékařem. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Aspirin Protect 100 nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého. 

Onemocnění dolní i horní části trávicího ústrojí často doprovázené známkami a symptomy jako jsou 
trávicí potíže, bolest břicha; vzácně se vyskytují zánět trávicího ústrojí, vředy v trávicím ústrojí; ve velmi 
vzácných případech může dojít ke krvácení vředů v trávicím ústrojí a perforaci. 

Vzhledem k tomu, že kyselina acetylsalicylová působí proti shlukování krevních destiček, může být 
spojována se zvýšeným rizikem krvácení. Bylo pozorováno krvácení při a po operaci, modřiny, krvácení 
z nosu, krvácení z močového a pohlavního ústrojí, krvácení dásní. Vzácně až velmi vzácně bylo 
pozorováno závažné krvácení do trávicího ústrojí, do mozku (obzvláště u pacientů s nekontrolovanou 
hypertenzí (vysokým tlakem) a/nebo současně užívajících antihemostatické (potlačující srážení) látky), 
v jednotlivých případech může být život ohrožující. 

Krvácení může mít za následek akutní a chronickou posthemoragickou anemii/anemii z nedostatku železa 
(zapříčiněnou např. okultním (místním) mikrokrvácením) doprovázené odpovídajícími laboratorními 
nálezy a klinickými projevy jako jsou asthenie, bledost, hypoperfúze. 

U pacientů s vážným nedostatkem glukóza-6-fosfát dehydrogenázy (G6PD) (určitého enzymu) byly 
hlášeny případy hemolýzy (rozpad červených krvinek) a hemolytické anemie (
chudokrevnost způsobená 
rozpadem červených krvinek). 

Byly hlášeny případy snížené funkce ledvin a akutního selhání ledvin. 

Mohou se vyskytnout hypersenzitivní reakce doprovázené odpovídajícími laboratorními nálezy a 
klinickými projevy včetně 
astmatických stavů, mírné až středně závažné reakce kůže, dýchacích cest, 
trávicího ústrojí a kardiovaskulárního systému, které se projevují příznaky, jako jsou vyrážka, kopřivka, 
otok, pruritus (svědění), rýma, otok nosní sliznice, srdeční a dechové potíže. Velmi vzácně se mohou 
vyskytnout vážné reakce včetně anafylaktického šoku (vážná alergická reakce). 

Byly popisovány velmi vzácné případy přechodného snížení funkce jater (zvýšení transamináz). 

Byly popsány závrať a hučení v uších, které mohou být známkami předávkování. 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. 

5. JAK ASPIRIN PROTECT 100 UCHOVÁVAT 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí 

Přípravek Aspirin Protect 100 nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. 6. DALŠÍ INFORMACE 

Co přípravek Aspirin Protect 100 obsahuje 

- Léčivou látkou je acidum acetylsalicylicum 100 mg. 
- Pomocnými látkami jsou celulosový prášek, kukuřičný škrob, methakrylátový kopolymer TYP C, 
natrium-lauryl-sulfát, polysorbát 80, mastek, triethyl-citrát. 

Jak přípravek Aspirin Protect 100 vypadá a co obsahuje toto balení 

Bílé kulaté bikonvexní enterosolventní tablety o průměru 7 mm 

Balení obsahuje 20 (28, 50, 98, 100) tablet. 


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Držitel rozhodnutí o registraci: 
Bayer Pharma AG, Berlín, Německo 

Výrobce odpovědný za propouštění šarží: 
Bayer Bitterfeld GmbH, Bitterfeld-Wolfen, Německo 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 
18.7.2012 

Balení:

28tbl

 

 
Napište nám svůj dotaz