CALCIUM CARBON.PRAEC.50TBL 0.5G

 
83 Kč / ks
 
 
 
Dostupnost SKLADEM
SUKL 0089775
Objednávkový kód 10160
EAN 8595112600023
Dotaz k produktu
 
 

K prevenci i léčbě hypokalcémie (nedostatku vápníku).

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:

Calcii carbonici 0,5 tbl. Medicamenta
tablety
calcii carbonas
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Calcii carbonici 
0,5 tbl musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si 
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete: 
1. Co je Calcii carbonici 0,5 tbl a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Calcii carbonici 0,5 tbl užívat 
3. Jak se Calcii carbonici 0,5 tbl užívá 
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Calcii carbonici 0,5 tbl uchovávat 
6. Další informace
1. CO JE CALCII CARBONICI 0,5 TBL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Calcii carbonici 0,5 tbl je kalciový přípravek doplňuje hladinu vápníku v organismu. 
Používá se k prevenci i léčbě hypokalcémie (nedostatku vápníku) při jeho nedostačujícím 
přívodu při těchto stavech a poruchách: těhotenství a kojení, hojení zlomenin a u starších osob 
jejich prevence (podávat s vitamínem D), eliminace traumat, dlouhodobá léčba kortikoidy, 
poruchy vápníkového metabolismu, alergické choroby vzniklé zejména v důsledku vrozené 
dispozice, jako např. atopický ekzém, tetanie tj. zvýšená nervosvalová dráždivost (křeče), 
křivice (rachitis), měknutí kostí (osteomalácie), řídnutí kostí (osteoporóza), alergické otoky 
hrtanu a hltanu, chronická zánětlivá onemocnění, různé kožní choroby (dermatózy).
Přípravek mohou užívat dospělí, děti i mladiství.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CALCII 
CARBONICI 0,5 TBL UŽÍVAT 
Neužívejte přípravek Calcii carbonici 0,5 tbl
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku 
přípravku Calcii carbonici 0,5 tbl.
- jestliže máte zvýšenou hladinu vápníku v organismu (hyperkalcémii),
- jestliže trpíte ledvinovou nedostatečností, 
- jestliže máte ledvinové nebo žlučové kameny.
Zvláštní opatrnosti při použití Calcii carbonici 0,5 tbl je zapotřebí
2/4
Pacienti s achlorhydrií (nepřítomností kyseliny chlorovodíkové v žaludeční šťávě, bývá 
spojena s vleklým zánětem žaludku) by měli přípravek užívat mezi jídlem.
Při dlouhodobém užívání jsou nutné laboratorní kontroly vápníku v krvi a v moči.
Bez porady s lékařem neužívejte žádné přípravky obsahující vápník nebo vitamín D.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste 
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Perorální podávání vápníku (podání ústy) snižuje vstřebávání některých antibiotik, zejména 
tetracyklinu a vitamínů rozpustných v tucích (např. vitamín A a D). Při současném podávání 
těchto přípravků musíte zachovat tříhodinový odstup.
Vápník zesiluje účinek srdečních glykosidů např. digoxinu.
Neužívejte společně s preparáty fluoru, zejména fluoridem sodným. 
Vstřebávání vápníku z trávicí soustavy snižuje kyselina šťavelová, fytová a soli draslíku a 
sodíku.
Užívání přípravku Calcii carbonici 0,5 tbl s jídlem a pitím
Tablety užívejte po jídle a zapijte dostatečným množstvím tekutiny, polykají se celé nebo 
rozdělené. 
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Těhotné a kojící ženy mohou přípravek užívat na základě doporučení lékaře. 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Calcii carbonici 0,5 tbl nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku Calcii carbonici 0,5 tbl
Přípravek Calcii carbonici 0,5 tbl obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, 
že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek 
užívat.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK CALCII CARBONICI 0,5 TBL UŽÍVÁ
Obvyklá dávka přípravku je pro dospělé 2 4 tablety denně při preventivním podávání, při 
léčebném lze dávkování zvýšit podle doporučení lékaře. 
Dětem se podává 1/2 1 tableta denně.
Bez porady s lékařem neužívejte (nepodávejte dětem) současně další přípravky obsahující 
minerály.
Tablety se polykají celé nebo rozdělené a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny.
Preventivně bez doporučení lékaře se tablety užívají 7 10 dnů, pak je vhodné poradit se 
s lékařem o další léčbě.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Calcii carbonici 0,5 tbl, než jste měl(a)
Předávkování přípravkem může způsobit příznaky, jako jsou pocit na zvracení, zvracení, 
bolest břicha nebo zácpa. Pokud máte podezření na předávkování, vyhledejte ihned svého 
lékaře.
3/4
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Calcii carbonici 0,5 tbl
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Calcii carbonici 0,5 tbl nežádoucí účinky, 
které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Přípravek je obvykle dobře snášen, někdy se však mohou vyskytnout potíže jako zácpa, při 
dlouhodobém podávání vysokých dávek existuje možnost poškození ledvin. Při nadměrných 
dlouhodobých dávkách podávaných během těhotenství hrozí hyperkalcémie plodu.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, 
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK CALCII CARBONICI 0,5 TBL UCHOVÁVAT 
Uchovávejte při teplotě 10 až 25 °C. 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
Přípravek Calcii carbonici 0,5 tbl nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na 
krabičce a blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření 
pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Calcii carbonici 0,5 tbl obsahuje
- Léčivou látkou je calcii carbonas (uhličitan vápenatý) 0,5 g v 1 tabletě
- Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, pšeničný škrob, želatina, mastek, 
magnesium-stearát
Jak přípravek Calcii carbonici 0,5 tbl vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami, o průměru asi 13 mm, v blistrech po 10 
tabletách. Balení obsahuje 50 nebo 100 tablet (5 nebo 10 blistrů) v krabičce.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika
Tel.: +420 227 629 525
Fax: +420 227 629 509
e-mail: info@glenmarkpharma.com
4/4
Výrobce: 
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 s místem propouštění 
Fibichova 143, 566 17 Vysoké Mýto, Česká republika
Tel.: +420 465 457 218
Fax: +420 465 457 457
e-mail: vyroby@glenmarkpharma.com
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o 
registraci:
Česká republika
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha 4
Tel: +420 227 629 525
e-mail: info@glenmarkpharma.com
Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 28.4.2010
Podrobné informacie o tomto léku jsou dostupné na internetové stránce www.sukl.cz

 

Balení:

50 tablet

 
Napište nám svůj dotaz