CELASKON LONG EFFECT 500MG 60CPS

 
222 Kč / ks
 
 
 
Dostupnost SKLADEM
SUKL 0230497
Objednávkový kód 22981
EAN 8594739206298
Značka 22981
Dotaz k produktu
 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:

CELASKON LONG EFFECT

Tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním
Acidum ascorbicum
Vitamin C

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, nebo lékárníka. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek CELASKON LONG EFFECT a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CELASKON LONG EFFECT užívat
3. Jak se přípravek CELASKON LONG EFFECT užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek CELASKON LONG EFFECT uchovávat
6. Obsah balení a další informace

 

1. CO JE PŘÍPRAVEK CELASKON LONG EFFECT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek CELASKON LONG EFFECT obsahuje vitamin C, který je důležitý pro růst a udržování zdravých kostí, zubů, dásní, vaziva a cév, pro tvorbu látek účastnících se přenosu nervových vzruchů, pro tvorbu hormonů, pro vstřebávání železa z potravy, pro normální imunitní odpověď na infekci a pro hojení ran.Lidský organismus si vitamin C neumí sám vytvořit, proto je nezbytné jej do organismu dodávat.

Přípravek CELASKON LONG EFFECT je určen k prevenci a léčbě nedostatku vitaminu C v organismu. Užívá se na posílení imunitního systému (odolnosti) organismu při infekčních onemocněních jako je chřipka a nachlazení, zmírňuje a zkracuje jejich příznaky.CELASKON LONG EFFECT se dále užívá při stavech zvýšené potřeby vitamínu C v těhotenství, při kojení, v době intenzivního růstu, u starších osob, u sportovců, při nadměrné fyzické a duševní práci, po těžkých úrazech, při popáleninách a rozsáhlých operacích. Zvýšená potřeba je též u kuřáků. Užívá se jako doplňková léčba infekcí, zvláště dýchacího systému, dále jako podpůrný prostředek při zdlouhavém hojení ran a zlomenin.

U přípravku CELASKON LONG EFFECT dochází k uvolňování kyseliny askorbové postupně v průběhu 8-12 hodin. Tobolka je naplněna peletkami. Po požití tobolky dojde k jejímu rychlémurozpadu a tím k uvolnění a rovnoměrnému rozptýlení jednotlivých peletek v zažívacím ústrojí. Zkaždé peletky se pak kyselina askorbová uvolňuje postupně, takže nedochází k neúměrnému zvýšeníjejí koncentrace.

 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CELASKON LONG EFFECT UŽÍVAT

Neužívejte přípravek CELASKON LONG EFFECT jestliže jste alergický(á) na kyselinu askorbovou nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku(uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření
Přípravek užívejte pouze po poradě s lékařem, pokud trpíte poruchou metabolismu železa (hemosideróza, hemochromatóza), máte oxalátové ledvinové kameny, trpíte nesnášenlivostí některých cukrů.

Při dodržení doporučeného dávkování je přípravek vhodný pro diabetiky. Tento přípravek není vzhledem k lékové formě vhodný pro děti do 3 let.Vitamin C může ve vyšších dávkách ovlivnit správnost výsledků některých laboratorních testů,zejména stanovení glukózy v moči a test na okultní krvácení ve stolici. Pokud budete podstupovatněkteré z uvedených laboratorních vyšetření moči nebo stolice, několik dní před provedením testu jetřeba ukončit užívání přípravku CELASKON LONG EFFECT.

Další léčivé přípravky a přípravek CELASKON LONG EFFECT
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.Při současném podávání zvyšuje kyselina askorbová vstřebávání železa, V-penicilinu (antibiotikum) aethinylestradiolu (ženského pohlavního hormonu, který bývá často součástí přípravků pro hormonálníantikoncepci). Kyselina acetylsalicylová může snižovat hladinu vitaminu C v krvi a vitamin C můžezvyšovat zpětné vstřebávání salicylátů v ledvinách. Při vysokých dávkách může vitamin C ovlivnitúčinnost léků proti srážlivosti krve, ovlivňuje vstřebávání vitamínu B12.Jestliže užíváte některý z výše uvedených léků, poraďte se o užívání přípravku CELASKON LONGEFFECT s lékařem nebo lékárníkem.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďtese se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.V období těhotenství a kojení je zvýšená potřeba vitaminu C, proto mohou těhotné a kojící ženypřípravek užívat, obvykle jednu tobolku denně. Léčivá látka přechází placentární barierou a do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.Přípravek CELASKON LONG EFFECT obsahuje sacharózu a oranžovou žluťPokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tentoléčivý přípravek užívat. Přípravek obsahuje oranžovou žluť, která může způsobit alergické reakce.

 

3. JAK SE PŘÍPRAVEK CELASKON LONG EFFECT UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.Obvyklá doporučená dávka přípravku je 1 tobolka denně.Při léčbě hypovitaminózy C (nedostatek vitaminu C) se užívají dávky vyšší, až 2000 mg denně, podle doporučení lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku CELASKON LONG EFFECT než jste měl(a)
Příjem vyšších než doporučených dávek může zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků (viz bod 4).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek CELASKON LONG EFFECT
Užijte další dávku přípravku, jakmile si vzpomenete. Nezdvojnásobujte následující dávku přípravku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Při doporučeném dávkování je přípravek velmi dobře snášen.

Při užívaní přípravku CELASKON LONG EFFECT se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazené dle frekvence výskytu:
Méně časté (vyskytují se u 1- 10 z 1000 léčených): Ekzém, kopřivka (urtikárie), nevolnost (nauzea), zvracení, průjem
Vzácné (vyskytují se u 1 -10 z 10 000 léčených): Pocit slabosti, oxalátové močové kameny
Velmi vzácné (vyskytují se u méně než 1 z 10 000 léčených): Hemolytická anémie (nedostatek červených krvinek vyvolaný předčasným a nadměrným zánikem těchto krvinek), selhání ledvin

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

 

5. JAK PŘÍPRAVEK CELASKON LONG EFFECT UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce za „EXP:“.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Co přípravek CELASKON LONG EFFECT obsahuje
Léčivou látkou je acidum ascorbicum (
kyselina askorbová) 500 mg v 1 tobolce.
Pomocnými látkami jsou: zrněný cukr (obsahuje sacharózu a kukuřičný škrob), šelak, kyselina vinná, mastek, želatina, oranžová žluť (E110), oxid titaničitý (E171).

Jak přípravek CELASKON LONG EFFECT vypadá a co obsahuje toto balení
Popis: tvrdé želatinové tobolky velikosti 0 s neprůhledným oranžovým víčkem a průhledným oranžovým tělem, které obsahují bílé až krémové peletky.
Velikost balení: 10, 30, 40 a 60 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, Praha, Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 21.5.2014

sp.zn. sukls28368/2014


LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK.

Balení:
60 tobolek

 
Napište nám svůj dotaz