CLOTRIMAZOL AL SPRAY 1X30ML 1%

 
107 Kč / ks
 
Produkt je dočasně nedostupný. Nezle objednat.
 
SUKL 0065485
Objednávkový kód 1484
EAN 4024773015913
Dotaz k produktu
 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:

Clotrimazol AL spray 1% 
kožní sprej, roztok 
clotrimazolum 


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi.. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. 
- Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 


Co naleznete v této příbalové informaci: 
1. Co je Clotrimazol AL spray 1% a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Clotrimazol AL spray 1% používat 
3. Jak se Clotrimazol AL spray 1% používá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5 Jak Clotrimazol AL spray 1% uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 


1. CO JE CLOTRIMAZOL AL SPRAY 1% A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Clotrimazol AL spray 1% je širokospektré antimykotikum (přípravek určený k léčbě 
mykotických/plísňových či kvasinkových/ infekcí) u dospělých. Na doporučení lékaře lze přípravek 
použít i u dětí od 2 let. 

Clotrimazol AL spray 1% se používá k léčbě kožních a slizničních infekcí, které jsou způsobeny 
kvasinkami, plísněmi a některými bakteriemi. 
Jedná se o: 
plísňové onemocnění (dermatomykózy), vyskytující se nejčastěji v místech snadné zapářky (v 
kožních záhybech): mezi prsty u nohou (tinea pedis), v oblasti třísel (tinea inguinalis), na 
trupu (tinea corporis), na rukou (tinea manuum). Projevují se zčervenáním, svěděním, někdy i 
olupováním kůže, případně může dojít i k bolestivým prasklinám kůže. 
pityriasis versicolor projevuje se obvykle na hrudníku nebo na zádech jako olupující se, 
nesvědivé skvrny. 
erythrasma - projevuje se jako hnědočervené, mírně šupinaté, ostře ohraničené, nesvědivé 
skvrny až plochy v oblastech zapářky nebo mezi prsty. 

Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CLOTRIMAZOL AL 
SPRAY 1% POUŽÍVAT 
2/4 

Nepoužívejte Clotrimazol AL spray 1% 

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku clotrimazolum nebo na kteroukoli další 
složku přípravku Clotrimazol AL 1% uvedenou v bodě 6. 
- jestliže kojíte, nepoužívejte tento přípravek na oblast prsů 

Upozornění a opatření 

Používejte deodoranty nebo další kosmetické přípravky na postižená místa pokožky pouze po 
konzultaci s lékařem, protože nelze vyloučit riziko, že tyto přípravky mohou snížit učinnost přípravku 
Clotrimazol AL spray 1%. 

Děti a dospívající 
Přípravek je možno používat i u dětí od 2 let a dospívajících. Nicméně, před použitím u dětí a 
dospívajících se poraďte s lékařem. 

Další léčivé přípravky a Clotrimazol AL spray 1% 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době 
používal(a) nebo které možná budete používat. 

Klotrimazol snižuje účinnost amfotericinu a jiných polyenových antibiotik (nystatin, natamycin). 
Současně s přípravkem Clotrimazol AL spray 1% nenanášejte na postižená místa jiné přípravky 
k lokálnímu podání. 


Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 

Z preventivních důvodů používejte přípravek Clotrimazol AL 1% krém v těhotenství, zvláště 
v prvních třech měsících těhotenství, pouze na doporučení lékaře. 
Aby se předešlo vylučování léčivé látky do mateřského mléka, nesmíte Clotrimazol AL 1% aplikovat 
na prsa, pokud kojíte. 


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Tento přípravek nemá na schopnost řídit či obsluhovat stroje žádný vliv. 

Clotrimazol AL spray 1% obsahuje propylenglykol a makrogol 
Tento přípravek obsahuje propylenglykol a makrogol. Tyto látky mohou způsobit kožní reakce. 
Pokud trpíte alergií na propylenglykol či makrogol, tento přípravek nepoužívejte. Můžete použít 
Clotrimazol AL 1% krém, který tyto látky neobsahuje. 


3. JAK SE CLOTRIMAZOL AL SPRAY 1% POUŽÍVÁ 

Vždy používejte Clotrimazol AL spray 1% přesně podle pokynů uvedených v této příbalové 
informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Jak se přípravek používá 
Před každým použitím přípravku Clotrimazol AL spray 1% je třeba postižené místo pečlivě omýt a 
osušit. 
3/4 
Nastříkejte tenkou vrstvu roztoku na postižená místa pokožky stisknutím rozprašovače jednou nebo 
dvakrát. To je dostačující i pro mykotické infekce zasahující velké plochy těla. Přípravek používejte 
2krát až 3krát denně. 
Před prvním použitím stiskněte rozprašovač jednou nebo dvakrát, aby se naplnila pumpička spreje. 
Spray stříkejte na postiženou plochu ze vzdálenosti 10 až 30 cm. 

Jak dlouho se přípravek používá 
Pravidelná a dostatečně dlouhá doba požívání roztoku je zásadní pro úspěšnou léčbu. 
Délka léčby je rozdílná v závislosti na rozsahu a místě postižených oblastí kůže. U plísňových 
onemocnění může dojít k rychlému zlepšení příznaků, nicméně pro zamezení návratu onemocnění je 
nutné pokračovat v léčbě přípravkem Clotrimazol AL spray 1% i po ústupu obtíží, a to ještě po dobu 
asi 2 týdnů po vymizení všech známek onemocnění. 

Obvyklá délka léčby je 3- 4 týdny u plísňových onemocnění kůže (dermatomykóz), 2-4 týdny u 
onemocnění erythrasma a až 3 týdny u onemocnění pytiriasis versicolor. 

Pokud se Vaše obtíže nezlepší do 14 dnů nebo se zhorší, poraďte se s lékařem. 

Bez porady s lékařem nepoužívejte tento přípravek déle než 4 týdny, a to ani v případě, že došlo 
k částečnému zlepšení obtíží. 

Jestliže jste zapomněl(a) použít Clotrimazol AL spray 1% 

V případě, že jste zapomněl/a použít přípravek Clotrimazol AL spray 1%, nezdvojujte následující 
dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku a pokračujte v používání tak jak je uvedeno v bodě 3 
Jak se Clotrimazol AL spray 1% používá 

Jestliže jste přestal(a) používat Clotrimazol AL spray 1% 

Jestliže jste přerušil(a) používání přípravku Clotrimazol AL spray 1% na více než jeden den nebo jste 
ukončil(a) léčbu dříve, pokračujte v léčbě podle pokynů. Snažte se pokračovat v léčbě podle pokynů, 
protože předčasné ukončení léčby může ohrozit její úspěšnost. 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky, může mít i Clotrimazol AL spray 1% nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého. 

Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na následující četnosti výskytu: 
Velmi časté: postihují více než 1 z 10 pacientů 
Časté: postihují méně než 1 z 10 pacientů, ale více než 1 z 100 pacientů 
Méně časté: postihují méně než 1 z 100 pacientů, ale více než 1 z 1000 pacientů 
Vzácné: postihují méně než 1 z 1000 pacientů, ale více než 1 z 10000 pacientů 
Velmi vzácné: postihují méně než 1 z 10000 pacientů, včetně jednotlivých případů 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 

Méně často se mohou vyskytnout projevy podráždění kůže (např. zarudnutí, pálení, píchání). 
Velmi vzácně se může objevit přecitlivělost na propylenglykol a makrogol (polyethylenglykol) a 
alergické reakce kůže. 

4/4 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci 


5. JAK CLOTRIMAZOL AL SPRAY 1% UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za 
Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí 


6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

Co Clotrimazol AL spray 1% obsahuje 

Léčivou látkou je clotrimazolum. 1ml roztoku obsahuje clotrimazolum 10 mg 
Dalšími složkami jsou: makrogol 400, isopropylalkohol, propylenglykol. 

Jak Clotrimazol AL spray 1% vypadá a co obsahuje toto balení 
Clotrimazol AL spray 1% je čirý bezbarvý roztok. Přípravek je dodáván v lahvičce z hnědého skla s 
mechanickým rozprašovačem a krytem z plastické hmoty a v krabičce. 
Balení obsahuje 30 ml roztoku. 

Držitel rozhodnutí o registraci 

ALIUD PHARMA GmbH 
Gottlieb-Daimler-Strasse 19 
D-89150 Laichingen 
Německo 

Výrobce 
Stada Arzneimittel AG 
Stadastr. 2-18 
61118 Bad Vilbel 
Německo 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 
24.4.2013 

Balení:

30ml

Napište nám svůj dotaz