DICLOFENAC GALMED EMULGEL 60GM

 
83 Kč / ks
 
 
 
Dostupnost SKLADEM
SUKL 0201658
Objednávkový kód 23637
EAN 8594058232091
Dotaz k produktu
 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

DICLOFENAC GALMED EMULGEL 
Diclofenacum natricum 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. 
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Diclofenac Galmed 
emulgel musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem. 
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si 
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

V příbalové informaci naleznete: 
1. Co je Diclofenac Galmed emulgel a k čemu se používá. 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Diclofenac Galmed emulgel užívat. 
3. Jak se Diclofenac Galmed emulgel užívá. 
4. Možné nežádoucí účinky. 
5 Jak Diclofenac Galmed emulgel uchovávat. 
6. Další informace. 

1. CO JE DICLOFENAC GALMED EMULGEL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
Diclofenac Galmed emulgel je speciálně vytvořen k vtírání do pokožky. Léčivá látka, 
diklofenak, patří do skupiny léčivých přípravků zvaných nesteroidní protizánětlivé léčivé 
přípravky (NSAIDs). 
Diclofenac Galmed emulgel tlumí bolest a zánět, snižuje otok. 
Diclofenac Galmed emulgel je vhodný pro léčení místních projevů nerevmatických 
i revmatických bolestivých stavů pohybového ústrojí. 

Diclofenac Galmed emulgel se používá: 
Mladiství od 14 let 
2/6 
Krátkodobá lokální symptomatická léčba akutních poranění jako je podvrtnutí, pohmoždění, 
tupá poranění (poranění utrpěná při sportu). 

Dospělí (od 18 let) 
Léčba poúrazových stavů a následků sportovních úrazů jako jsou otoky, zhmoždění, 
podvrtnutí kloubů, poranění měkkých částí kloubů a bolesti zad. Po poradě s lékařem lze 
používat Diclofenac Galmed emulgel k místní léčbě revmatických onemocnění měkkých 
tkání např. kloubních pouzder, zánětů šlach a svalových úponů a k místní léčbě při 
bolestivých stavech doprovázejících degenerativní onemocnění kloubů. 
Přípravek mohou užívat dospělí a mladiství od 14 let. 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE DICLOFENAC 
GALMED EMULGEL UŽÍVAT 
Nepoužívejte Diclofenac Galmed emulgel 
Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na diklofenak nebo jiné léčivé přípravky 
používané k léčbě bolesti, horečky nebo zánětu jako je ibuprofen, kyselina 
acetylsalicylová (látka, která se také používá k prevenci srážení krve). 
Příznaky alergické reakce na tyto léčivé přípravky mohou zahrnovat: astma, sípání nebo 
dušnost, kožní vyrážku nebo kopřivku, otok obličeje nebo jazyka, výtok z nosu. 
Jestliže jste alergický/á na kteroukoli další složku přípravku (viz seznam na konci 
příbalové informace). 
Jestliže jste ve třetím trimestru těhotenství. 
Jestliže jste mladší 14 let. 
Pokud víte o uvedených okolnostech, nepoužívejte přípravek Diclofenac Galmed emulgel. 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Diclofenac Galmed emulgel je zapotřebí 
V případě, že je Diclofenac Galmed emulgel aplikován na velké plochy kůže a používán 
dlouhodobě, nebo je používán v kombinaci s ústně či injekčně podávanými nesteroidními 
protizánětlivými přípravky (NSAID), nelze vyloučit možný výskyt systémových 
nežádoucích reakcí (zasahují celý organismus, nikoli pouze místo, kde byl přípravek 
použit). 
Neaplikujte přípravek Diclofenac Galmed emulgel na kůži, pokud jste se řízli nebo máte 
otevřenou ránu. Neaplikujte na kůži s vyrážkou nebo ekzémem. 
Buďte opatrní, aby se Vám přípravek nedostal do očí. Pokud se tak stane, vypláchněte oči 
čistou vodou. Při přetrvávajících obtížích navštivte lékaře nebo lékárníka. 
Diclofenac Galmed emulgel je určen pouze k zevnímu použití. Nepoužívejte v dutině 
ústní. Nepolykejte. 
Po čas léčení a alespoň 2 týdny po jeho skončení byste se měli vyhýbat přímému 
slunečnímu záření a pobytu v soláriu za účelem snížení velmi vzácného rizika 
fotosenzitivní reakce. Je vhodné postižená místa chránit oděvem. 
3/6 
Můžete použít ortézu nebo obvaz běžně používaný u zranění, jako jsou výrony, ale 
nepoužívejte neprodyšné vzduchotěsné (plastové) bandáže. 

Děti a mladiství do 14 let 
Přípravek Diclofenac Galmed emulgel není určen pro děti a mladistvé do 14 let, protože 
u nich nejsou k dispozici dostatečné informace o účinnosti a bezpečnosti léčby (viz bod 
Nepoužívejte Diclofenac Galmed emulgel). 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste 
užíval(a) v nedávné době, včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

Těhotenství a kojení 
Nepoužívejte Diclofenac Galmed emulgel, pokud jste těhotná nebo kojíte. Před tím, než 
budete používat jakýkoliv léčivý přípravek, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Není znám žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 

Důležité informace o některých složkách přípravku Diclofenac Galmed emulgel 
Tento léčivý přípravek obsahuje propylenglykol, který může u určitých pacientů způsobit 
mírné místní kožní podráždění. Obsahuje parabeny, které mohou vyvolat alergické reakce 
(pravděpodobně zpožděné). 

3. JAK SE DICLOFENAC GALMED EMULGEL UŽÍVÁ 
Vždy používejte Diclofenac Galmed emulgel přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si 
nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Přípravek je určen pro dospělé pacienty a mladistvé starší 14 let. 
Nanášejte gel v tenké vrstvě 3-4krát denně na postižené místo a lehce jej vetřete. Dle rozsahu 
postižení aplikujte množství odpovídající velikosti třešně až vlašského ořechu (2-4 g). Toto je 
dostatečné množství k léčení oblasti 400-800 cm2. Odstup mezi jednotlivými dávkami je 3 
až4 hodiny. Po aplikaci je nutné si umýt ruce, pokud nejsou místem k léčení. 
Dospělí a mladiství od 14 let 
Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 2 týdny. 
Pokud je nutné u mladistvých od 14 let používat gel déle než 7 dní k úlevě od bolesti, 
doporučuje se vyhledat lékaře. 
Při zánětlivých a degenerativních revmatických onemocněních u dospělých se o délce léčby 
přípravkem Diclofenac Galmed emulgel vždy poraďte s lékařem. 
4/6 
Při používání přípravku bez doporučení lékaře vyhledejte lékaře během 7 dnů v případě, že se 
stav nezlepšuje, nebo se naopak zhoršuje. 

Starší pacienti (nad 65 let) 
Dávkování se neliší od dávkování u ostatních dospělých. 

Děti a mladiství do 14 let 
Přípravek není určen pro děti a mladistvé do 14 let, protože u nich nejsou k dispozici 
dostatečné informace o účinnosti a bezpečnosti léčby (viz bod Nepoužívejte Diclofenac 
Galmed emulgel). 

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Diclofenac Galmed emulgel 
Pokud jste zapomněli aplikovat přípravek Diclofenac Galmed emulgel ve správný čas, 
aplikujte ho, jakmile si vzpomenete a pak pokračujte jako obvykle. Neaplikujte dvojnásobné 
množství, aby byla doplněna chybějící dávka. 

Jestliže jste použil(a) více přípravku Diclofenac Galmed emulgel, než jste měl(a) 
Jestliže jste omylem požili přípravek, nebo v případě, že jste omylem použili mnohem více 
přípravku než je doporučené množství, neprodleně kontaktujte lékaře. 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka. 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
Podobně jako všechny léky, může mít i Diclofenac Galmed emulgel nežádoucí účinky, které 
se ale nemusí vyskytnout u každého. 
Některé nežádoucí účinky, které se vyskytují vzácně a velmi vzácně mohou být vážné. 
Časté (u 1 až 10 pacientů ze 100): kožní vyrážka, svědění, zčervenání kůže nebo bolest 
(píchání) kůže 
Vzácné (u 1 až 10 pacientů z 10 000): kožní vyrážka s puchýři, necitlivost, brnění, píchání, 
pálení kůže (parestézie) a v případě dlouhodobého používání přípravku aplikovaného na 
rozsáhlé plochy kůže nevolnost, bolesti břicha, zvracení, průjem 
Velmi vzácné (u méně než 1 pacienta z 10 000): projevy přecitlivělosti, kopřivka, otok kůže 
a sliznic, otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla, sípání, dušnost nebo pocit napětí na hrudníku 
(astma), zvýšená citlivost kůže na sluneční záření (možné příznaky jsou spálení od slunce se 
svěděním, otokem a puchýři) 

Pokud zaznamenáte jakékoliv následující příznaky alergie, PŘESTAŇTE používat 
přípravek Diclofenac Galmed emulgel a okamžitě kontaktujte lékaře nebo lékárníka: 
Kožní vyrážka s puchýři, kopřivka. 
Sípání, dušnost nebo pocit napětí na hrudníku (astma). 
5/6 
Otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla. 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si 
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

5. JAK DICLOFENAC GALMED EMULGEL UCHOVÁVAT 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Uchovávejte při teplotě do 25 C v dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn 
před vlhkostí. 
Léčivé přípravky se nesmí vhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které nepotřebujete. Tato opatření 
pomáhají chránit životní prostředí. 

6. DALŠÍ INFORMACE 
Co Diclofenac Galmed emulgel obsahuje 
Léčivou látkou je Diclofenacum natricum 1 g ve 100 g gelu. 
Pomocné látky jsou hydroxid sodný, hyetelosa, karbomer, propylenglykol (E 1520), střední 
nasycené triacylglyceroly, propylparaben (E 216), methylparaben (E 218), čištěná voda. 

Jak Diclofenac Galmed emulgel vypadá a co obsahuje toto balení 
Diclofenac Galmed emulgel je bílý hladký gel slabého charakteristického zápachu. 
Druh obalu: 
Hliníková tuba uzavřená membránou, šroubovací uzávěr s propichovacím trnem, krabička. 
Velikost balení: 
Tuba: 30g, 50g, 60g, 100g a 120g emulgelu 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
Galmed a.s. 
Ostrava 
Česká republika 
6/6 
VÝROBCE 
Herbacos Recordati s.r.o. 
Pardubice 
Česká republika 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 
28.11.2012 

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE PEČLIVĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI.

BALENÍ

60g

 

 
Napište nám svůj dotaz