DIKY 4% DRM SPR SOL 25GM

 
DOPRODEJ
211 Kč / ks
 
 
 
Dostupnost SKLADEM
SUKL 0169567
Objednávkový kód 25991
EAN 9120035550453
Dotaz k produktu
 

Krátká expirace: 31.10.2022

 

Přípravek se používá k místní léčbě akutní bolesti a otoků postihujících malé nebo středně velké klouby a okolní tkáně.

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: 

DIKY 4%, kožní sprej, roztok
diclofenacum natricum
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek DIKY 4% musíte 
používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete: 
1. Co je přípravek DIKY 4% a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek DIKY 4% používat
3. Jak se přípravek DIKY 4% používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek DIKY 4% uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK DIKY 4% A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
DIKY 4% obsahuje léčivou látku diklofenak sodný, která patří do skupiny nesteroidních 
antiflogistik (protizánětlivých látek, NSAID). Přípravek se používá k místní léčbě akutní 
bolesti a otoků postihujících malé nebo středně velké klouby a okolní tkáně.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK DIKY 4% 
POUŽÍVAT
Nepoužívejte přípravek DIKY 4%
Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na diklofenak sodný, arašídy, sóju nebo na kteroukoli 
další složku přípravku DIKY 4%.
Pokud jste v minulosti měli alergickou reakci na kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné 
protizánětlivé léky (NSAID) jako např. ibuprofen, spojenou s dýchacími obtížemi, 
kožní vyrážkou a rýmou.
V posledních třech měsících těhotenství prosím přečtěte si odstavec o těhotenství a 
kojení.
Přípravek nesmí být nanášen na oblast prsů u kojících žen.
2/5
U dětí a mladistvých mladších 14 let.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku DIKY 4% je zapotřebí
Pokud máte nebo jste v minulosti měli žaludeční nebo duodenální vředy, jaterní či ledvinové 
obtíže, sklony ke krvácení či zánětlivé onemocnění střeva.
Pokud jste někdy trpěli průduškovým astmatem či alergiemi.
Vyhněte se nanášení na velkou plochu kůže po delší dobu, pokud Vám to nedoproručí lékař
Nenanášejte přípravek do očí, nosu či úst, v oblasti genitálií a na otevřené rány či zanícenou 
kůži. Pokud se vám omylem dostane trochu spraye do očí, pečlivě si je vypláchněte čistou 
vodou a řekněte to svému lékaři. 
Nikdy nepolykejte přípravek DIKY 4%.
Při použití tohoto přípravku se neopalujte a nechoďte do solárií.Pokud se vyskytne jakákoliv 
kožní vyrážka, přestaňte DIKY 4 % používat.
Nezakrývejte ošetřované oblasti těsnými (voděodolnými nebo neprodyšnými) obvazy nebo 
náplastmi.
Pokud si něčím nejste jistí, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné 
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Poraďte se s lékařem dříve, než začnete používat přípravek DIKY 4%:
Pokud užíváte tablety, tobolky či čípky k léčbě bolesti obsahující diklofenak sodný, 
kyselinu acetylsalicylovou či jiný protizánětlivý lék, např. ibuprofen. Užívání dalších 
NSAID (včetně kyseliny acetylsalicylové a ibuprofenu) současně s používáním 
přípravku DIKY 4% může zvýšit riziko výskytu nežádoucích účinků.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Pokud jste žena, která se snaží otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než 
začnete používat DIKY 4 %.
DIKY 4 % se nesmí používat během posledních 3 měsíců těhotenství, protože může poškodit Vaše 
nenarozené dítě, nebo způsobit problémy při porodu.
DIKY 4 % se může používat pouze na doporučení lékaře během prvních 6 měsíců těhotenství a 
dávka musí být co nejnižší a doba léčby co nejkratší.
DIKY 4 % se může používat pouze na doporučení lékaře během kojení, protože diklofenak sodný 
prostupuje v malém množství do mateřského mléka. DIKY 4 % se však nesmí nanášet na oblast
prsou kojících matek nebo na rozsáhlé oblasti kůže a nesmí se používat dlouhodobě.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud jste těhotná nebo kojící.
3/5
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Kožní podání DIKY 4% nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravkuDIKY 4%
Tento léčivý přípravek obsahuje:
propylenglykol (E1520), který může způsobit mírné místní podráždění pokožky u 
některých pacientů
silici máty peprné, která může vyvolat alergické reakce.,
sóju, pokud jste alergický/á na arašídy nebo sóju, nepoužívejte tento léčivý přípravek
3. JAK SE PŘÍPRAVEK DIKY 4% POUŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek DIKY 4% přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dospělí a děti starší 14 let: Obvyklá dávka přípravku je 4 až 5 střiků DIKY 4% 3× denně. 
Počet nutných dávek závisí na rozsahu postižené oblasti. Maximální počet střiků pumpičky je 
15 denně. Maximální jednorázová dávka by neměla překročit 5 střiků pumpičky.
Sejměte ochranný uzávěr.
Naneste 4 až 5 střiků přípravku DIKY 4% 3x denně na bolestivou či oteklou oblast.
DIKY 4% se jemně vmasíruje do pokožky. Po použití si pečlivě umyjte ruce, pokud nejsou 
léčenou oblastí.
Nechte přípravek DIKY 4% zaschnout, teprve poté se oblékejte či místo obvazujte. Je-li gel 
ještě vlhký, může dojít k zašpinění vašeho oděvu.
Až se vaše příznaky (bolest a otok) zlepší, přestaňte přípravek používat. 
Nepoužívejte jej déle než 7 dní bez porady s lékařem.
Pokud se vaše příznaky nezlepší do 3 dnů nebo pokud se zhorší,navštivte lékaře.
Jestliže jste použil(a) více přípravku DIKY 4%, než jste měl(a)
Pokud použijete větší množství přípravku, než jste měli, setřete nadměrné množství přípravku 
DIKY 4% papírovým kapesníkem. 
Pokud sprej polknete, okamžitě to řekněte svému lékaři nebo navštivte nejbližší pohotovost. 
Vezměte s sebou lahvičku a tuto příbalovou informaci.
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek DIKY 4%
Použijte sprej, jakmile si vzpomenete, ale nenanášejte větší než doporučené množství 
najednou. Potom pokračujte jako obvykle.
4/5
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek DIKY 4% nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.
Pokud se u vás objeví jakákoliv kožní vyrážka, přerušte používání přípravku DIKY 4%.
Po aplikaci topických (na kůži nanášených) přípravků s diklofenakem byly často 
zaznamenány reakce v místě podání. Ty zahrnují vyrážky, svědění, zarudnutí, pocity 
pálení nebo olupování kůže
Pokud zaznamenáte jakýkoliv z následujících příznaků alergie, PŘESTAŇTE používat 
DIKY 4 % a sdělte to okamžitě lékaři nebo lékárníkovi:
o Kožní vyrážka s puchýři; kopřivka (vyskytuje se asi u 1 až 10 lidí z 10 000). 
o Sípání, dušnost nebo pocit napětí na hrudníku (astma) (vyskytuje se přibližně u 
méně než 1 osoby z 10 000).
o Otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla (vyskytuje se přibližně u méně než 1 osoby z 
10 000).
o Časté nežádoucí účinky (vyskytují se přibližně u 1 až 10 pacientů ze 100):
Kožní vyrážka, svědění, zčervenání nebo pálení kůže 
o Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se přibližně u méně než 1 pacienta z 10 000) 
Kůže může být citlivější na sluneční záření. Možné příznaky jsou spálení od slunce se svěděním,
otokem a puchýři. 
o Nežádoucí účinky jejichž četnost není známa (z dostupných údajů nelze určit):
Reakce v místě podání, suchá kůže, pocit pálení
Je-li přípravek podáván dlouhodobě (déle než tři týdny) a/nebo na rozsáhlé kožní oblasti, 
mohou se vyskytnout celkové nežádoucí účinky jako např. bolest žaludku a žaludeční obtíže, 
pálení žáhy a ledvinové obtíže.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK DIKY 4% UCHOVÁVAT 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Přípravek DIKY 4% nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a lahvičce.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte v původním obalu.
5/5
Nepoužívejte přípravek DIKY 4% po uplynutí doby 6 měsíců od prvního otevření.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek DIKY 4% obsahuje
Léčivou látkou je diclofenacum natricum (diklofenak sodný) 4% (m/m).
Pomocnými látkami jsou: isopropylalkohol, sójový lecitin, bezvodý ethanol, dodekahydrát 
hydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát 
dinatrium-edetátu, propylenglykol (E1520), silice máty peprné, askorbyl-palmitát, kyselina 
chlorovodíková 10% (m/m) nebo roztok hydroxidu sodného 10% (m/m) (pro úpravu pH) a 
čištěná voda.
Jak přípravek DIKY 4% vypadá a co obsahuje toto balení
DIKY 4% je zlatožlutý, průhledný roztok, jehož konsistence se po aplikaci změní na gelovitou. Každá 
lahvička obsahuje 7,5 g, 12,5 g nebo 25 g kožního spreje, roztoku.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
CYATHUS Exquirere PharmaforschungsGmbH
Rudolfsplatz 2/1/8
1010 Vídeň
Rakousko
Výrobce
Pharbil Waltrop GmbH
Im Wirrigen 25
45731 Waltrop, Německo.
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 26.10.2012

 
Napište nám svůj dotaz