DOLGIT CRM 100GM

 
144 Kč / ks
 
 
 
Dostupnost SKLADEM
SUKL 0075289
Objednávkový kód 1659
EAN 4028352000062
Dotaz k produktu
 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:

DOLGIT KRÉM
(Ibuprofenum)
krém
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však DOLGIT KRÉM musíte užívat pečlivě 
podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, poraďte se o dalším používání s lékařem či 
s lékárníkem, bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 14 dní.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to 
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je DOLGIT KRÉM a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete DOLGIT KRÉM užívat
3. Jak se DOLGIT KRÉM užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak DOLGIT KRÉM uchovávat
6. Další informace
1. CO JE DOLGIT KRÉM A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
DOLGIT KRÉM je účinný v místní léčbě revmatických i nerevmatických bolestí pohybového systému. 
Je určen k místní léčbě poranění pohybového ústrojí, jako je zhmoždění, výron, vymknutí, vykloubení a 
namožení svalu, při sportu nebo při nehodách.
Na doporučení lékaře se přípravek používá k léčbě akutních či chronických zánětlivých a bolestivých 
chorobných stavů pohybového ústrojí, tj. zánětlivých revmatických onemocnění kloubů, onemocnění 
páteře, otoků nebo zánětů měkkých tkání přiléhajících ke kloubům, např. tíhových váčků (burs), šlach, 
šlachových pochev, vazů a kloubních pouzder, dále při ztuhlosti ramene, bolestech svalů, ústřelu 
(lumbagu) a při bolestech spojených s degenerativním onemocněním kloubů (artróza).
2/4
Přípravek je rychle absorbován kůží a působí v postižené tkáni. K jeho účinku dochází již za půl hodiny 
po nanesení krému.
Používání krému je vhodné i při celkové léčbě tabletami s obsahem ibuprofenu. Při kombinované léčbě 
tabletami a krémem se vždy poraďte s lékařem.
Přípravek je určen pro dospělé a mladistvé od 14 let.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE DOLGIT KRÉM POUŽÍVAT
Nepoužívejte DOLGIT KRÉM
- jestliže jste přecitlivělý(á) na ibuprofen nebo na kteroukoli další složku přípravku DOLGIT KRÉM
či na jiné protizánětlivé léky (nesteroidní antiflogistika), což se v minulosti projevilo záchvaty 
astmatu, kopřivkou nebo rýmou.
DOLGIT KRÉM nesmí být použit na porušený kožní povrch (otevřené rány nebo kožní onemocnění) ani 
na sliznice.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku DOLGIT KRÉM je zapotřebí
Současně s přípravkem DOLGIT KRÉM nepoužívejte na stejná místa jiné masti.
DOLGIT KRÉM není vhodný pro léčení dětí a mladistvých do 14 let.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné 
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Dosud nejsou známy interakce místně podávaného ibuprofenu s jinými léky. Přesto bez porady s lékařem 
nenanášejte na stejná místa jiné přípravky k zevnímu použití. O vhodnosti současného používání 
přípravku DOLGIT KRÉM s jinými léky se poraďte s lékařem.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete používat jakýkoliv lék.
Během těhotenství lze DOLGIT KRÉM použít pouze na doporučení lékaře. V prvních šesti měsících
těhotenství se doporučuje nepoužívat přípravek dlouhodobě a na velké plochy kůže. V posledních třech 
měsících těhotenství se přípravek nemá používat.
Při kojení lze DOLGIT KRÉM užívat krátkodobě v opodstatněných indikacích. O případném užívání 
musí vždy rozhodnout lékař. 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek DOLGIT KRÉM nemá nepříznivý vliv na činnost vyžadující zvýšenou pozornost, motorickou 
koordinaci a rychlé rozhodování.
Důležité informace o některých složkách přípravku DOLGIT KRÉM
DOLGIT KRÉM obsahuje sodnou sůl methylparabenu, který může způsobit alergické reakce 
(pravděpodobně zpožděné), a propylenglykol, který může způsobit podráždění kůže.
3/4
3. JAK SE POUŽÍVÁ DOLGIT KRÉM
Vždy používejte přípravek přesně podle pokynů příbalové informace či lékaře. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud lékař nedoporučí jinak, nanese se 3 až 4krát denně v časových odstupech 3 až 4 hodiny na 
postižené místo 4 až 10 cm dlouhý proužek krému a pečlivě se vetře. Průnik krému přes kůži může být 
podpořen použitím okluzivního obvazu.
Podle rozhodnutí lékaře je možno průnik účinně podpořit použitím iontoforézy. DOLGIT KRÉM má být 
aplikován pod katodu. U revmatických onemocnění délku léčby určuje lékař, většinou postačují 23 
týdny, u poranění při sportu nebo při nehodě 2 týdny.
Po nanesení přípravku DOLGIT KRÉM na postižené místo se doporučuje omytí rukou (pokud se krém 
nenanášel na ruce).
Jestliže jste použil(a) více přípravku DOLGIT KRÉM, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.
Jestliže jste zapomněl(a) použít DOLGIT KRÉM
Pokračujte dávkami, které Vám doporučil lékař nebo které jsou uvedeny v této příbalové informaci.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může mít i DOLGIT KRÉM nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.
DOLGIT KRÉM je při použití na kůži obvykle dobře snášen. Během léčby může méně často (výskyt u 1 
až 10 z 1000 léčených osob) dojít k projevům přecitlivělosti na některou složku přípravku, která se může 
projevit zduřením a zčervenáním kůže, pocity pálení nebo svědění, někdy i výsevy drobných pupínků.
Ve velmi vzácných případech (výskyt u méně než 1 z 10 000 léčených osob) může dojít k rozvoji reakce 
z přecitlivělosti ve formě dušnosti vyvolané zúžením průdušek.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi.
5. JAK DOLGIT KRÉM UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25C.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu, přípravek nepoužívejte déle než 12 
týdnů po prvním otevření tuby.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co DOLGIT KRÉM obsahuje
Léčivou látkou je ibuprofenum. 100 g krému obsahuje 5 g ibuprofenu v emulzi typu olej ve vodě.
4/4
Pomocnými látkami jsou střední nasycené triacylglyceroly, glycerol-monostearát, makrogol-30-stearát, 
makrogol-100-stearát, propylenglykol, sodná sůl methylparabenu, čištěná voda, xanthanová klovatina, 
levandulová silice, silice květu citroníku pomerančového hořkého.
Jak DOLGIT KRÉM vypadá a co obsahuje toto balení
DOLGIT KRÉM je homogenní bílý až krémově zbarvený měkký krém.
DOLGIT KRÉM je dodáván v baleních po 50 g, 100 g nebo 150 g. 
Držitel rozhodnutí o registraci/výrobce
Dolorgiet Pharmaceuticals, St. Augustin/Bonn, Německo
Výhradní distributor pro ČR
PRO.MED.CS Praha a.s., Praha 4, ČR
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 
8.6.2011

Balení:

100g

 
Napište nám svůj dotaz