ESSENTIALE FORTE N POR CPS DUR 100

 
353 Kč / ks
 
 
 
Dostupnost SKLADEM
SUKL 0125753
Objednávkový kód 25119
EAN 4030113617860
Dotaz k produktu
 
 

Přípravek je určen k pomocné léčbě a prevenci všech forem akutních i chronických jaterních onemocnění, prevenci tvorby žlučových kamenů.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. 
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte přípravek Essentiale forte N 
užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do dvou týdnů, musíte se poradit s lékařem. 
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 
to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

V příbalové informaci naleznete: 
1. Co je Essentiale forte N a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Essentiale forte N užívat 
3. Jak se Essentiale forte N užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5 Jak Essentiale forte N uchovávat 
6. Další informace 


1. CO JE ESSENTIALE FORTE N A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Přípravek obsahuje tzv. esenciální (základní) fosfolipidy, které jsou součástí buněčných membrán. Při 
jaterních onemocněních, u kterých dochází k poruše metabolismu v jaterních buňkách, jsou takto 
podané fosfolipidy přednostně využity jaterními buňkami a zabudovány do jejich buněčné membrány. 
Přípravek podporuje následující děje: 
- normalizaci narušených funkcí a enzymatických aktivit jaterní buňky 
- uvolnění energetických zásob v jaterní tkáni 
- urychlení a podpora regenerace jaterních buněk 
- úpravu rovnováhy krevních tuků 
- stabilizaci žluči. 

Essentiale forte N se podává: 
pro zlepšení subjektivních obtíží u jaterních onemocnění, která jsou způsobena toxicko-
metabolickým poškozením jater (poškození jater provázející jaterní onemocnění nebo 
způsobené léky, alkoholem, chemickými látkami, otravou po požití hub). Toto poškození se 
může projevovat např. ztrátou chuti k jídlu a/nebo pocitem tlaku v pravém nadbřišku. 
při zánětu jater (hepatitidě). 

Přípravek mohou užívat mladiství od 12 let (o hmotnosti přibližně 43 kg) a dospělí. Vzhledem 
k nedostatečným údajům nesmí Essentiale forte N užívat děti mladší 12 let. 


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ESSENTIALE FORTE N 
UŽÍVAT 

Neužívejte Essentiale forte N 
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na sóju nebo na kteroukoli další složku přípravku. 

2/3 

Zvláštní opatrnosti při použití Essentiale forte N je zapotřebí v následujících případech: 
- Léčba přípravkem Essentiale forte N nemůže zabránit poškození jater v důsledku užívání 
škodlivých látek (např. alkoholu). 
- Sójový olej obsažený v přípravku může u citlivých jedinců vyvolat závažnou alergickou reakci. 


Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Nelze vyloučit vzájemné působení přípravku Essentiale forte N a léčivých přípravků snižujících 
srážlivost krve (tzv. antikoagulancia). Z tohoto důvodu může být zapotřebí dávku antikoagulancia 
upravit. 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

Užívání Essentiale forte N s jídlem a pitím 
Essenciale forte N se užívá nerozkousané spolu s jídlem a zapíjí se dostatečným množstvím tekutiny 
(např. sklenicí vody). 

Těhotenství a kojení 
Vzhledem k charakteru léčivé látky lze přípravek užívat v těhotenství a během kojení. 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Essenciale forte N neovlivňuje činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů ani rychlé 
rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod.). 

Důležité informace o některých složkách přípravku Essentiale forte N 
Essentiale forte N obsahuje sójový olej. Jestliže jste alergičtí na arašídy nebo sóju neužívejte tento 
léčivý přípravek. 
Přípravek obsahuje malé množství alkoholu, méně než 100 mg v jedné dávce. 

3. JAK SE ESSENTIALE FORTE N UŽÍVÁ 

Vždy užívejte používejte Essentiale forte N přesně podle pokynů této příbalové informace nebo svého 
lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Pokud lékař nedoporučí jinak, užívají dospělí a mladiství od 12 let obvykle 2 tvrdé tobolky (600 mg 
fosfolipidů ze sóji) v jednorázové dávce. Celková denní dávka je 2 tvrdé tobolky 3x denně (1800 mg 
fosfolipidů ze sóji). 
Délka podávání přípravku není časově omezena, bez porady s lékařem však užívejte přípravek nejdéle 
po dobu 4 týdnů. 
Jestliže se během 2 týdnů příznaky nezlepší, nebo se naopak zhorší, či se objeví nežádoucí účinky 
nebo jiné neobvyklé reakce, poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem. 
Essentiale forte N se užívá nerozkousané spolu s jídlem a zapíjí se dostatečným množstvím tekutiny 
(např. sklenicí vody). 

Jestliže jste užil(a) více Essentiale forte N, než jste měl(a) 
Při předávkování, nebo náhodném požití většího množství tobolek dítětem se poraďte s lékařem. 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky, může mít i Essential forte N nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
3/3 
Přípravek je obvykle dobře snášen. Při nutnosti užívání zvýšených dávek (pouze na doporučení 
lékaře!) se méně často (postižen více než 1 pacient z 1000 a méně než 1 pacient ze 100) mohou 
vyskytnout žaludeční obtíže, průjem a měkká stolice. 
Velmi vzácně (postižen méně než 1 pacient z 10000) se vyskytly alergické reakce, jako je vyrážka a 
kopřivka. Rovněž bylo hlášeno svědění. 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. 


5. JAK ESSENTIALE FORTE N UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřeném vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před 
vlhkostí. 
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. 


6. DALŠÍ INFORMACE 

Co Essentiale forte N obsahuje 

- Léčivou látkou jsou phospholipida sojae praeparata 300 mg v jedné tobolce. 
- Pomocnými látkami jsou: 
Náplň tobolky: 
čištěný sójový olej, ztužený tuk, hydrogenovaný ricinový olej, bezvodý etanol, 
methoxyacetofenon, ethylvanilin 
Tobolka: 
želatina, černý oxid železitý, žlutý oxid železitý, oxid titaničitý, červený oxid železitý, čištěná 
voda. 

Jak Essentiale forte N vypadá a co obsahuje toto balení 

Essentiale forte N jsou oválné tobolky barvy khaki s medově zbarvenou hmotou uvnitř. 
Popis obalu: Al/PVC/ PVDC blistr s 10 tvrdými tobolkami, krabička 
Velikost balení: 50 nebo 100 tvrdých tobolek v jednom balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Držitel rozhodnutí o registraci 
sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika 

Výrobce 
A. Nattermann & Cie. GmbH, Nattermannallee 1, 50829 Kolín, Německo 


Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 11.4.2012. 

 

Balení:

100 kapslí

 
Napište nám svůj dotaz