FLORSALMIN GTT 1X50ML

 
111 Kč / ks
 
 
 
Dostupnost SKLADEM
SUKL 0229132
Objednávkový kód 1815
EAN 8584005040107
Značka 1815
Dotaz k produktu
 
 

Přípravek se používá při zánětlivých onemocněních dutiny ústní, dásní a hltanu, jako podpůrná léčba při angíně. Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:

Florsalmin 
Koncentrát pro přípravu kloktadla 
(Salviae officinalis folii tinctura (1 : 6,6) extrahováno ethanolem 60% (V/V)) 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro vás důležité údaje. 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
- Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 


Co naleznete v této příbalové informaci 
1. Co je přípravek Florsalmin a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Florsalmin používat 
3. Jak se přípravek Florsalmin používá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5 Jak přípravek Florsalmin uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 


1. Co je přípravek Florsalmin a k čemu se používá 

Tradiční rostlinný léčivý přípravek pro symptomatickou léčbu zánětlivých onemocnění dutiny ústní, 
dásní a hltanu, a k potlačení zápachu z úst. Přípravek se dále může užívat jako podpůrná léčba při 
antibiotické léčbě angíny (ve formě kloktání) a po chirurgických výkonech v dutině ústní (ve formě 
výplachů dutiny ústní). 

Přípravek mohou používat dospělí. 

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti 
z dlouhodobého použití. 


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Florsalmin používat 

Nepoužívejte přípravek Florsalmin 
- jestliže jste alergický(á) na šalvěj nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6). 

Upozornění a opatření 

Děti a dospívající 
Použití u dětí a dospívajících do 18 let se nedoporučuje, protože nejsou k dispozici dostatečné údaje 
a je třeba poradit se s lékařem. 

Další léčivé přípravky a přípravek Florsalmin 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době 
používal(a) nebo které možná budete používat. 


O vhodnosti současného používání přípravku Florsalmin s jinými léky se poraďte s lékařem. 
Přípravek Florsalmin neužívejte současně s léky ovlivňujícími tzv. GABA receptory (např. barbituráty 
nebo benzodiazepiny, užívané k léčbě úzkosti nebo nespavosti). 


Přípravek Florsalmin s jídlem, pitím a alkoholem 
Nepoužívejte přípravek před jídlem! 

Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Vzhledem k nedostatku údajů se přípravek nedoporučuje používat během těhotenství a kojení. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Vzhledem ke způsobu podání je možnost ovlivnění při řízení dopravních prostředků a obsluze strojů 
nepravděpodobná. 

Přípravek Florsalmin obsahuje 60% ethanol. 


3. Jak se přípravek Florsalmin používá 

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Nedoporučí-li lékař jinak, přípravek se používá ke kloktání nebo vyplachování ústní dutiny 3krát 
(případně vícekrát) denně se zředěným roztokem (1/2 čajové lžičky = 2,5 ml přípravku se přidá do 150 
ml teplé vody). Nepoužívejte před jídlem. 

Přípravek užívejte nejdéle 2 týdny. Pokud se příznaky zhorší nebo se nezlepší do 1 týdne, poraďte se 
s lékařem. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku, než jste měl(a) 
Poraďte se s lékařem, pokud jste užil(a) větší množství přípravku vnitřně. Předávkování se projevuje 
pocitem tepla, zrychlenou srdeční činností, závratí a epileptickými křečemi (záchvaty) při požití dávky 
odpovídající více než 15 g šalvějových listů. 

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Florsalmin 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 


4. Možné nežádoucí účinky 

Nejsou známy. 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 
nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V*. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 
k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak přípravek Florsalmin uchovávat 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25°°C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
Po prvním otevření spotřebujte do 3 měsíců. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku nebo krabičce za 
EXP:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 


6. Obsah balení a další informace 

Co přípravek Florsalmin obsahuje 

- Léčivou látkou je Salviae officinalis folii tinctura (1 : 6,6), extrahováno ethanolem 60% (V/V) 
(šalvějová tinktura). 
- Pomocnou látkou je ethanol 60% (součást šalvějové tinktury). 

Jak přípravek Florsalmin vypadá a co obsahuje toto balení 

Zelenohnědá až hnědá kapalina silně aromatické vůně a nahořklé, až svíravé chuti. 

Velikost balení:

50 ml. 

 
Napište nám svůj dotaz