HEDELIX S.A. gtt 1x50ml

 
118 Kč / ks
 
Produkt je dočasně nedostupný. Nezle objednat.
 
SUKL 0057802
Objednávkový kód 11311
EAN 4030031893421
Dotaz k produktu
 
 

Zkapalňuje průduškový hlen, umožňuje jeho vykašlávání a zmírňuje dráždivý kašel. 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:

Hedelix s.a. 
Hederae helicis extractum (výtažek z listů břečťanu) 
perorální kapky, roztok 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoliv z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi.Stejně postupujte v případě jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Viz bod 4. 
- Pokud se do 5 dnů u dospělých nebo do 3 dnů u dětí nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, 
musíte se poradit s lékařem. 

Co naleznete v této příbalové informaci 

1. Co je přípravek Hedelix s.a. a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Hedelix s.a. užívat 
3. Jak se přípravek Hedelix s.a. užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Hedelix s.a. uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 


1. CO JE PŘÍPRAVEK HEDELIX S.A. A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Hedelix s.a. je tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný při kašli provázejícím nachlazení. Přípravek 
usnadňuje vykašlávání hlenu z dýchacích cest. 

Přípravek mohou užívat děti od 4 let, dospívající a dospělí. 

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z 
dlouhodobého použití. 


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK HEDELIX 
S.A. UŽÍVAT 

Neužívejte přípravek Hedelix s.a. 
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na břečťanové listy nebo na kteroukoliv další složku 
léčivého přípravku Hedelix s.a. nebo při přecitlivělosti na rostliny z rodu Araliaceae; 

- přípravek nepodávejte kojencům a dětem do 2 let věku, neboť u nich existuje nebezpečí 
vzniku laryngospasmu (křečovitého uzavření hrtanu) a poruchy dýchání; 
- pokud trpíte astmatem nebo jiným onemocněním dýchacích cest, které je doprovázeno 
výraznou přecitlivělostí dýchacího systému. 
- při nedostatku argininsukcinát-synthetázy (metabolické onemocnění ureového cyklu); 

Upozornění a opatření 

Trpíte-li zánětem žaludku nebo žaludečním vředem, poraďte se o užívání tohoto přípravku s 
lékařem. 
Dětem od 2 do 4 let není doporučováno přípravek podávat. 
Při přetrvávajících potížích nebo při výskytu dechové nedostatečnosti, horečky nebo při 
hnisavém či krvavém hlenu, je nutné poradit se s lékařem. 

Hedelix s.a. neobsahuje cukr ani alkohol. Proto je vhodný i pro diabetiky a pacienty, kteří nesmí 
užívat léky s obsahem alkoholu. 


Další léčivé přípravky a přípravek Hedelix s.a. 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.. 

Při užívání přípravků obsahujících výtažky z listů břečťanu se nedoporučuje současně užívat 
léky tlumící kašel (tzv. antitusika), jako je kodein nebo dextrometorfan. 

Užívání Hedelix s.a. společně s jídlem a pitím: 

Přípravek se užívá buď při jídle nebo mezi jídly. 

Těhotenství, kojení a plodnost 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
Přípravek Hedelix kapky se nedoporučuje používat během těhotenství a kojení vzhledem 
k nedostatku údajů o užívání suchého výtažku z listu břečťanu u těhotnými a kojícími ženami. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Ovlivnění schopnosti řídit nebo obsluhovat stroje je nepravděpodobné. 


3. JAK SE PŘÍPRAVEK HEDELIX S.A. UŽÍVÁ 

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka, Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Dávkování 
Neurčí-li lékař jinak, je obvyklé dávkování: 

Dospělí a děti od 12 let: 
3-krát denně 31 kapek (odpovídá denní dávce extraktu 120 mg); 

Děti od 5 do 12 let: 
3 až 4krát denně 16-20 kapek (odpovídá denní dávce extraktu 61,9- 103,2 mg), maximální denní 
dávka je 62 kapek (tj. 80 mg extraktu); 

Děti ve věku 4 roky: 
3-krát denně 16 kapek (odpovídá denní dávce extraktu 61,9 mg). Způsob podání 

Perorální podání. 


Užívejte kapky neředěné a zapíjejte tekutinou (nejlépe pitnou vodou). 
Dětem se doporučuje podávat Hedelix s.a. v čaji nebo ovocné šťávě. Přípravek se užívá buď při 
jídle, nebo mezi jídly. 

Obvyklá délka užívání 

Pokud u Vás příznaky onemocnění přetrvávají déle než 7 dní, je třeba navštívit lékaře. 
Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů u dospělých nebo do 3 dnů u dětí, 
musíte se poradit s lékařem. 

Při přetrvávajících obtížích nebo při výskytu dušnosti, horečky a hnisavého nebo krvavého 
hlenu je nutno okamžitě vyhledat lékaře. 

Máte-li další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře či lékárníka. 

Jestliže jste užil větší množství přípravku Hedelix s.a., než jste měl/a. 

Při požití většího množství léčivého přípravku než je doporučeno, informujte svého lékaře, který 
rozhodne o případných dalších opatřeních. Větší množství může vyvolat silnější nežádoucí 
účinky. 

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Hedelix s.a. 

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. Pokračujte dávkou 
předepsanou lékařem nebo dávkou doporučenou v této příbalové informaci. 

Máte-li jakékoliv další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 

Frekvence nežádoucích účinků je definována takto: 

Velmi časté: postihují více než 1 léčeného z 10 
Časté: postihují 1 až 10 léčených ze 100 
Méně časté: postihují 1 až 10 léčených z 1000 
Vzácné: postihují 1 až 10 léčených z 10000 
Velmi vzácné: postihují méně než 1 léčeného z 10000 
Není známo: četnost z dostupných dat nelze určit Byl hlášen výskyt alergických reakcí (kopřivka, začervenání, kožní vyrážka a dechová 
nedostatečnost) a gastrointestinálních reakcí (nevolnost, zvracení, průjem). Frekvence výskytu 
těchto nežádoucích účinků není známa. 
U kojenců a dětí do 2 let může Hedelix s.a. výjiměčně vyvolat i laryngospasmus (křečový stah 
hrtanu) a následné těžké poruchy dýchání, proto se u těchto věkových skupin nesmí používat. 


Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 
www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 

5. JAK PŘÍPRAVEK HEDELIX S.A. UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a 
etiketě za Použitelné do:.. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nepoužívejte Hedelix s.a. pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti. 


Pro tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 


Doba použitelnosti Hedelixu s.a. po prvním otevření je 6 měsíců. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo do domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 


6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

Co přípravek Hedelix s.a. obsahuje: 

Léčivou látkou je v 1 ml (= 31 kapek) Hederae helicis extractum (výtažek z listů břečťanu) (2,2 
2,9 : 1). extrahováno směsí ethanolu 50 % (V/V) a propylenglykol (98 : 2) 0,04 g. 

Konečný produkt neobsahuje žádný alkohol (ethanol). 

Pomocnými látkami jsou propylenglykol, glycerol, složené aroma (obsahuje badyáníkovou 
silici, blahovičníkovou (eukalyptovou) silici a levomenthol), tekuté aroma máty rolní (obsahuje 
silici máty rolní). Hedelix s.a. neobsahuje cukr ani alkohol, takže je vhodný pro pacienty s jejich zákazem. Jak přípravek Hedelix s.a. vypadá a co obsahuje toto balení: 

Hedelix s.a. je čirý, zelenavě hnědý viskózní roztok s aromatickým pachem. Vzhledem k obsahu rostlinných látek se může i při doporučeném způsobu uchovávání objevit v 
přípravku mírný zákal nebo nevýrazná, snadno roztřepatelná usazenina na dně lahvičky, 
případně nepatrné chuťové odchylky, což však neovlivňuje jakost a účinnost přípravku. 


Hedelix s.a. kapky je dodáván v 20 ml, 50 ml a 100 ml balení. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 

Krewel Meuselbach GmbH 
Krewelstr. 2 
D-53783 Eitorf 
Německo 
Telefon: +49 (0) 2243 / 87-0 
Telefax: +49 (0) 2243 / 87-175 
E-Mail: Info@krewel-meuselbach.de 

Další informace o tomto přípravku získáte u zástupce držitele rozhodnutí v ČR: 
Krewel Meuselbach s.r.o. 
Nám. Gen. Kutlvašra 6 
140 00 Praha 4 

Napište nám svůj dotaz