HEDELIX SIRUP 100ML

 
144 Kč / ks
 
 
 
Dostupnost SKLADEM
SUKL 0043903
Objednávkový kód 7993
EAN 4030031894336
Dotaz k produktu
 
 

Tradiční rostlinný léčivý přípravek na kašel, který usnadňuje vykašlávání hlenu z dýchacích cest

PŘÍBALOÁ INFORMACE:

Hederae helicis extractum (výtažek z listů břečťanu) 
sirup 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. 

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
  • Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informaci nebo radu. 
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
  • Pokud se do 5 dnů u dospělých nebo do 3 dnů u dětí nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.


Co naleznete v této příbalové informaci 

1. Co je přípravek Hedelix sirup a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Hedelix sirup užívat 
3. Jak se přípravek Hedelix sirup užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Hedelix sirup uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 

1. CO JE PŘÍPRAVEK HEDELIX SIRUP A K ČEMU SE POUŽÍVÁ


Hedelix sirup je tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný při kašli provázejícím nachlazení. Přípravek usnadňuje vykašlávání hlenu z dýchacích cest. Přípravek mohou užívat děti od 4 let, dospívající a dospělí. 

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití. 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE HEDELIX SIRUP UŽÍVAT


Neužívejte přípravek Hedelix sirup:

  • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na břečťanové listy nebo na kteroukoliv další složku léčivého přípravku Hedelix sirup nebo při přecitlivělosti na rostliny rodu Araliaceae; 
  • při nedostatku argininsukcinát-synthetázy (metabolické onemocnění ureového cyklu); 
  • přípravek nepodávejte dětem do 2 let věku.


Upozornění a opatření 
Dětem od 2 do 4 let není doporučováno přípravek podávat. Trpíte-li zánětem žaludku nebo žaludečním vředem, poraďte se o užívání tohoto přípravku s lékařem. Při přetrvávajících potížích nebo při výskytu dechové nedostatečnosti, horečky nebo při hnisavém či krvavém hlenu je nutné poradit se s lékařem. Hedelix sirup neobsahuje cukr ani alkohol. Proto je vhodný i pro diabetiky a pacienty, kteří nesmí užívat léky s obsahem alkoholu. 

Další léčivé přípravky a přípravek Hedelix sirup 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Při užívání přípravků obsahujících výtažky listů břečťanu se nedoporučuje současně užívat léky tlumící kašel (tzv. antitusika), jako je kodein nebo dextrometorfan. 

Užívání přípravku Hedelix sirup společně s jídlem a pitím 
Přípravek se užívá buď při jídle, nebo mezi jídly. 

Těhotenství, kojení a plodnost 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Přípravek Hedelix kapky se nedoporučuje používat během těhotenství a kojení vzhledem k nedostatku údajů o užívání suchého výtažku z listu břečťanu těhotnými a kojícími ženami. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Ovlivnění schopnosti řídit nebo obsluhovat stroje je nepravděpodobné. 

Důležité informace o některých složkách přípravku 
1 odměrná lžička (5 ml) obsahuje 1,75 g sorbitolu, což odpovídá 0,44 g fruktózy. 
Hedelix sirup nesmí být používán při intoleranci fruktózy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Sorbitol může vyvolat zažívací obtíže a průjem

3. JAK SE HEDELIX SIRUP UŽÍVÁ


Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka, Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Dávkování 
Neurčí-li lékař jinak, je obvyklé dávkování:

  • dospělí a děti od 12 let: 3 krát denně 1 odměrná lžička (5 ml), (odpovídá denní dávce extraktu 120 mg); 
  • děti od 5 do 12 let: 3 až 4 krát denně odměrné lžičky (2,5 ml), (odpovídá denní dávce extraktu 60-80 mg), maximální denní dávka je 10 ml (tj. 80 mg extraktu); 
  • děti ve věku 4 roky: 3 krát denně odměrné lžičky (2,5 ml), (odpovídá denní dávce extraktu 60 mg).

Balení obsahuje dávkovací odměrnou lžičku (1 lžička = 5 ml). 

Způsob podání 
Perorální podání. Hedelix sirup se užívá nezředěný buď při jídle, nebo mezi jídly. Zapijte dostatečným množstvím tekutiny. 

Obvyklá délka užívání 
Pokud u Vás příznaky onemocnění přetrvávají déle než 7 dní, je třeba navštívit lékaře. Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů u dospělých nebo do 3 dnů u dětí, musíte se poradit s lékařem. 

Při přetrvávajících obtížích nebo při výskytu dušnosti, horečky a hnisavého nebo krvavého hlenu, je nutno okamžitě vyhledat lékaře. 

Jestliže jste užil(a) větší množství přípravku Hedelix sirup než jste měl(a) 
Při požití většího množství léčivého přípravku než je doporučeno, kontaktujte svého lékaře. Větší množství může 
vyvolat silnější nežádoucí účinky. 

Jestliže jste zapomněla(a) užít přípravek Hedelix sirup 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte dávkou předepsanou lékařem nebo dávkou doporučenou v této příbalové informaci. 

Máte-li jakékoliv další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře či lékárníka. 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. 

Frekvence nežádoucích účinků je definována takto: 
Velmi časté: postihují více než 1 léčeného z 10 
Časté: postihují 1 až 10 léčených ze 100 
Méně časté: postihují 1 až 10 léčených z 1000 
Vzácné: postihují 1 až 10 léčených z 10000 
Velmi vzácné: postihují méně než 1 léčeného z 10000 
Není známo: četnost z dostupných dat nelze určit 

Byl hlášen výskyt alergických reakcí (kopřivka, začervenání, kožní vyrážka a dechová nedostatečnost) a gastrointestinálních reakcí (nevolnost, zvracení, průjem). Frekvence výskytu těchto nežádoucích účinků není známa. 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 

5. JAK PŘÍPRAVEK HEDELIX SIRUP UCHOVÁVAT


Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a etiketě za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Doba použitelnosti po prvním otevření je 6 měsíců. Po každém použití obal dobře uzavřete. 

I při předepsaném způsobu uchovávání může dojít vzhledem k přítomnosti rostlinného extraktu ke vzniku zákalu, mírné roztřepatelné usazeniny nebo nepatrné změně chuti, které neovlivňují jakost a účinek přípravku. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo do domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE


Co přípravek Hedelix sirup obsahuje: 
Léčivou látkou je Hederae helicis extractum (2,22,9 : 1), extrahováno směsí ethanolu 50% (V/V) a propylenglykolu (98:2) 0,8 g ve 100 ml. 
Pomocnými látkami jsou glyceromakrogol-hydroxystearát, hyetelosa, nekrystalizující sorbitol 70 %, propylenglykol, glycerol 85%, badyáníková silice, čištěná voda. 

Jak přípravek Hedelix sirup vypadá a co obsahuje toto balení: 
Sirup 
Čirý, žlutavě hnědý roztok 

Balení: 100 ml a 200 ml 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

K balení je přiložena dávkovací odměrná lžička 5 ml. 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Krewel Meuselbach GmbH 
Krewelstrasse 2 
D-53783 Eitorf, Německo 

Další informace o tomto přípravku získáte u zástupce držitele rozhodnutí v ČR: 
Krewel Meuselbach s.r.o. 
Nám. Gen. Kutlvašra 6 
140 00 Praha 4 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 27.11.2013 
sp.zn. sukls 204443/2010

 
Napište nám svůj dotaz