HOMEOGENE 9 TBL60

 
139 Kč / ks
 
 
 
Dostupnost SKLADEM
SUKL 0058195
Objednávkový kód 7861
EAN 3352712001279
Dotaz k produktu
 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:

HOMÉOGÈNE® 9, sublingvální tablety
Homeopatický léčivý přípravek
 
1. CO JE HOMÉOGÈNE 9 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
HOMÉOGÈNE 9 je homeopatický léčivý přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii. V případě výdeje bez lékařského předpisu přípravek používejte podle návodu k použití, který je uveden na obalu.
 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE HOMÉOGÈNE 9 UŽÍVAT 
Neužívejte HOMÉOGÈNE 9 
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku.
 
Zvláštní opatrnosti při užití přípravku HOMÉOGÈNE 9 je zapotřebí 
Pokud vám lékař řekl, že se u vás projevuje intolerance (nesnášenlivost) některých cukrů, kontaktujte ho předtím, než začnete tento přípravek užívat.
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
 
Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
HOMÉOGÈNE 9 nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
 
Důležité informace o některých složkách přípravku HOMÉOGÈNE 9 
Obsahuje sacharózu.
 
3. JAK SE HOMÉOGÈNE 9 UŽÍVÁ 
Orální podání.
 
Vždy užívejte HOMÉOGÈNE 9 přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
 
Obvyklé dávkování přípravku je:
Děti a dospělí:
1 tabletu nechat rozpustit v ústech každou hodinu. Interval prodlužovat v závislosti na zlepšení.
 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
Podobně jako všechny léky může mít i HOMÉOGÈNE 9 nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
 
Žádné nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány.
 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.
 
5. JAK HOMÉOGÈNE 9 UCHOVÁVAT 
Pro tento léčivý přípravek nejsou požadovány zvláštní podmínky uchovávání.
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
 
Neužívejte HOMÉOGÈNE 9 po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.
 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
 
6. DALŠÍ INFORMACE 
Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací.
 
Homeopatie je léčebná metoda založená na principu podobnosti. Využívá speciálně ředěných a dynamizovaných účinných látek bez dosud známých nežádoucích účinků.
 
O správném použití přípravku HOMÉOGÈNE 9 se prosím informujte u odborníka na homeopatii –
u lékaře, lékárníka či na veřejně přístupné odborné informační službě na telefonu 224 835 090 nebo na internetové adrese této služby: http://vpois.boiron.cz.
 
Co přípravek HOMÉOGÈNE 9 obsahuje 
Léčivými látkami v jedné tabletě o 200 mg jsou:
 
Mercurius solubilis 3 CH ............................................................................................................0.667 mg
Pulsatilla 3 CH ............................................................................................................................0.667 mg
Spongia tosta 3 CH .....................................................................................................................0.667 mg
Bryonia 3 CH ..............................................................................................................................0.667 mg
Bromum 3 CH.............................................................................................................................0.667 mg
Belladonna 3 CH ........................................................................................................................0.667 mg
Phytolacca decandra 3 CH .........................................................................................................0.667 mg
Arum triphyllum 3 CH ................................................................................................................0.667 mg
Arnica montana 3 CH .................................................................................................................0.667 mg
 
Pomocnými látkami jsou: sacharóza, arabská klovatina, mastek, magnesium-stearát.
 
Jak HOMÉOGÈNE 9 vypadá a co obsahuje toto balení 
Sublingvální tablety.
Balení obsahuje 60 sublingválních tablet.
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie
 
Výrobce
BOIRON, 20 rue de la Libération, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon, Francie
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 19.9.2013.

HOMEOPATICKÝ LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE PEČLIVĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI

Balení:

Balení obsahuje 60 sublingválních tablet.

 

 
Napište nám svůj dotaz