IMAZOL KRÉMPASTA 1x30GM

 
129 Kč / ks
 
 
 
Dostupnost SKLADEM
SUKL 0224964
Objednávkový kód 17783
EAN 7612076354517
Dotaz k produktu
 
 

Imazol krémpasta je vhodná k léčbě plenkové dermatitidy a jiných velkoplošných mokvajících poškození kůže.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:

Imazol krémpasta 
kožní pasta 

(clotrimazolum) 


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. 
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Imazol krémpasta musíte používat 
pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem. 
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 
to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

V příbalové informaci naleznete: 
1. Co je Imazol krémpasta a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Imazol krémpasta používat 
3. Jak se Imazol krémpasta používá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5 Jak přípravek Imazol krémpasta uchovávat 
6. Další informace 


1. CO JE IMAZOL KRÉMPASTA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Imazol krémpasta je kožní pasta určená na léčbu kožních houbovitých (mykotických) onemocnění, na 
které má účinná látka klotrimazol léčebný účinek, např. plenková dermatitida (zánětlivá reakce kůže) 
způsobena kvasinkami. 

K vzniku kožních houbovitých onemocnění dochází nadměrným rozmnožením hub, které se běžně na 
kůži vyskytují. Onemocnění se může projevit pálením, svěděním, olupováním a bolestivým zánětem 
kůže. Diagnózu kožních houbovitých onemocnění může spolehlivě určit jen Váš lékař. 


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK IMAZOL 
KRÉMPASTA POUŽÍVAT 

Nepoužívejte přípravek Imazol krémpasta 
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na klotrimazol, cetylstearylalkohol, konzervační látku 
butylhydroxyanisol nebo na kteroukoli další složku přípravku Imazol krémpasta 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Imazol krémpasta je zapotřebí 
Jestliže jste alergický na cetylstearylalkohol, je doporučováno používat místo přípravku Imazol 
krémpasta přípravek neobsahující cetylstearylalkohol (viz část Důležité informace o některých 
složkách přípravku Imazol krémpasta). 

Polysorbát 20 může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní zánět kůže). 
Stránka 2 z 4 


Přerušte léčbu při prvních příznacích místní nebo celkové alergické reakci nebo místního podráždění 
kůže. 

Nepoužívejte přípravek Imazol krémpasta do otevřených ran nebo na sliznice. 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

Imazol krémpasta může snížit účinnost některých antibiotik (amfotericin a jiná polyenová antibiotika 
jako nystatin, natamycin). 

Kosmetické výrobky, které byste neměli používat po dobu léčby 
Poraďte se se svým lekářem nebo lekárníkem před použitím jakéhokoli deodorantu nebo jiného 
kosmetického výrobku na postižená místa na kůži. V případě takovéhoto použití se nedá vyloučit 
snížení účinnosti léku Imazol krémpasta. 

Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
Imazol krémpasta používejte v těhotenství a po dobu kojení vždy podle pokynů Vašeho lékáře. 
Kojící matky by si neměly natírat přípravek Imazol krémpasta přímo na bradavky nebo do jejich okolí, 
aby se zabránilo přímému kontaktu dítěte s lékem. 

Důležité informace o některých složkách přípravku Imazol krémpasta 
Cetylstearylalkohol může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní zánět kůže). 
Butylhydroxyanisol může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní zánět kůže) nebo podráždění 
očí a sliznic. 

3. JAK SE IMAZOL KRÉMPASTA POUŽÍVÁ 

Vždy používejte přípravek Imazol krémpasta přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Pokuď Vám lékář nepředepíše jinak, používejte pastu Imazol krémpasta následovně: 

- Naneste přípravek Imazol krémpasta v tenké vrstvě na postižená místa na kůži jednou nebo 2-
krát denně (nejlépe ráno nebo ráno a večer). 

- Po nanesení pasty na postižená místa ji také jemně rozetřete po okrajích postižených míst na 
kůži. Většinou je dostačující vytlačit 0,5 cm pasty na ošetření plochy velikosti dlaně. 

Trvání léčby: 
Pro úspěšný výsledek léčby je nezbytné používat pastu pravidelně a dostatečně dlouho. 

Neměli byste ukončit léčbu ihned po potlačení zánětlivých projevů nebo po vymizení příznaků 
onemocnění. Nadále pokračujte v léčbě minimálně po dobu následujících 3 týdnů, aby se zabránilo 
opětovnému vzniku infekce. 

V případě plenkové dermatitidy (zánětlivá reakce kůže) může dojít k zmírnění projevů onemocnění do 
3 dnů. Léčba by měla nadále pokračovat po dobu 7 dnů. V případě, jestliže nedojde ke zlepšení 
projevů onemocnění do 3 dnů, měli byste kontaktovat svého lékáře. 

Když se příznaky Vašeho onemocnění zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte kontaktovat 
svého lékaře. 

Děti a starší lidé: 
Stránka 3 z 4 

Při používání léku Imazol krémpasta u dětí a starších lidí nebyl zaznamenán nárůst vedlejších účinků 
nebo zesílení jejich projevů, proto není potřebné v těchto věkových kategoriích měnit dávkování léku. 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Imazol krémpasta nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého. 

Při používání léku Imazol krémpasta se mohou vyskytnout následující vedlejší účinky: 

Méně časté (postihují více než 1 z 1000, ale méně než 1 ze 100 léčených pacientů) 
- místní kožní reakce (zčervenání, pálení a štípání) 

Jestliže jste alergický na klotrimazol nebo na kteroukoli složku tohoto přípravku, mohou se 
vyskytnout alergické kožní reakce (viz část 2, odsek Důležité informace o některých složkách 
přípravku Imazol krémpasta). 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. 


5. JAK PŘÍPRAVEK IMAZOL KRÉMPASTA UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

Přípravek Imazol krémpasta nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za 
EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Nepoužívejte déle než 4 týdny od prvního otevření. 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 


6. DALŠÍ INFORMACE 

Co přípravek Imazol krémpasta obsahuje 

- Léčivou látkou je clotrimazolum. 
1 g kožní pasty obsahuje 10 mg clotrimazolum. 

- Pomocnými látkami jsou fenethylalkohol, butylhydroxyanisol (E320), oxid titaničitý (E171), 
tekutý parafin, oktyldodekanol, cetylstearylalkohol, glycerol-monostearát, polysorbát 20, dihydrát 
dinatrium-edetátu, čištěná voda. 


Jak přípravek Imazol krémpasta vypadá a co obsahuje toto balení 
Imazol krémpasta je bílá neprůhledná pasta charakteristického zápachu. 
Imazol krémpasta je dostupná v tubě obsahující 30 g pasty. 

Držitel rozhodnutí o registraci 
Stránka 4 z 4 

SPIRIG Eastern a.s., Bratislava, Slovenská republika 

Výrobce 
Movianto Česká republika s.r.o., Podolí, Česká republika 


Tato příbalová informace byla naposledy schválena 
9.5.2012 

 

Balení:

30g

 
Napište nám svůj dotaz