IMAZOL PLUS crm 1x30gm

 
129 Kč / ks
 
 
 
Dostupnost SKLADEM
SUKL 0224965
Objednávkový kód 18256
EAN 7612076354456
Dotaz k produktu
 
 

Je vhodný k léčbě plísňových a bakteriálních infekcí na kůži, v meziprstí na nohou a v kožních záhybech.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:

Imazol Plus 
krém 

(clotrimazolum, hexamidini diisetionas) 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. 
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Imazol Plus musíte používat pečlivě 
podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem. 
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 
to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

V příbalové informaci naleznete: 
1. Co je Imazol Plus a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Imazol Plus používat 
3. Jak se Imazol Plus používá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5 Jak Imazol Plus uchovávat 
6. Další informace 1. CO JE IMAZOL PLUS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Imazol Plus je krém určený na léčbu kožních houbovitých (mykotických) onemocnění, které jsou 
doprovázené bakteriálními infekcemi (např. houbovité onemocnění mezi prsty rukou a nohou, tzv. 
interdigitální mykózy). Imazol Plus obsahuje dvě účinné látky - klotrimazol (proti citlivým původcům 
houbovitých onemocnění) a hexamidin (proti citlivým původcům doprovodných bakteriálních 
infekcí). 

K vzniku kožních houbovitých onemocnění dochází nadměrným rozmnožením hub, které se běžně na 
kůži vyskytují. Onemocnění se může projevit pálením, svěděním, olupováním a bolestivým zánětem 
kůže. Diagnózu kožních houbovitých onemocnění může spolehlivě určit jen Váš lékař. 


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE IMAZOL PLUS 
POUŽÍVAT 

Nepoužívejte Imazol Plus 
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na klotrimazol, hexamidin-diisetionát, na příbuzné léčivé 
látky (amidiny) nebo na kteroukoli další složku přípravku Imazol Plus 
- přímo na žalud penisu (glans penis) 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Imazol Plus je zapotřebí 
Imazol Plus by se nemá používat v okolí očí. 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Stránka 2 z 3 

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

Imazol Plus může snížit účinnost některých antibiotik (amfotericin a jiná polyenová antibiotika jako 
nystatin, natamycin). 

Kosmetické výrobky, které byste neměli používat po dobu léčby 
Poraďte se se svým lekářem nebo lekárníkem před použitím jakéhokoli deodorantu nebo jiného 
kosmetického výrobku na postižená místa na kůži. V případě takovéhoto použití se nedá vyloučit 
snížení účinnosti léku Imazol Plus. 

Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
Imazol Plus používejte v těhotenství a po dobu kojení vždy podle pokynů Vašeho lékáře. 
Kojící matky by si neměly natírat Imazol Plus přímo na bradavky nebo do jejich okolí, aby se 
zabránilo přímému kontaktu dítěte s lékem. 


3. JAK SE IMAZOL PLUS POUŽÍVÁ 

Vždy používejte přípravek Imazol Plus přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Pokuď Vám lékář nepředepíše jinak, používejte krém Imazol Plus následovně: 

- Naneste Imazol Plus v tenké vrstvě na postižená místa na kůži jednou nebo 2-krát denně 
(nejlépe ráno nebo ráno a večer). 

- Po nanesení krému na postižená místa ho jemně rozetřete také po okrajích postižených míst na 
kůži. Většinou je dostačující vytlačit 0,5 cm krému na ošetření plochy velikosti dlaně. 

Trvání léčby: 
Pro úspěšný výsledek léčby je nezbytné používat krém pravidelně a dostatečně dlouho. 

Neměli byste ukončit léčbu ihned po potlačení zánětlivých projevů nebo po vymizení příznaků 
onemocnění. Nadále pokračujte v léčbě minimálně po dobu následujících 3 týdnů, aby se zabránilo 
opětovnému vzniku infekce. 

Když se příznaky Vašeho onemocnění zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte kontaktovat 
svého lékaře. 

Děti a starší lidé: 
Při používání léku Imazol Plus u dětí a starších lidí nebyl zaznamenán nárůst vedlejších účinků nebo 
zesílení jejich projevů, proto není potřebné v těchto věkových kategoriích měnit dávkování léku. 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Imazol Plus nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 

Při používání léku Imazol Plus se mohou vyskytnout následující vedlejší účinky: 

Velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10 000 léčených pacientů) 
Stránka 3 z 3 

- příznaky podráždění kůže (zčervenání, pálení nebo štípání a alergický kontaktní zánět kůže) 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. 


5. JAK PŘÍPRAVEK IMAZOL PLUS UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

Přípravek Imazol Plus nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za EXP. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Nepoužívejte déle než 4 týdny od prvního otevření. 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 


6. DALŠÍ INFORMACE 

Co přípravek Imazol Plus obsahuje 

- Léčivými látkami jsou clotrimazolum a hexamidini diisetionas. 
1 g krému obsahuje 10 mg clotrimazolum a 2,5 mg hexamidini diisetionas. 

- Pomocnými látkami jsou oktyldodekanol, dimetikon 350, glycerol-monodistearát, 
stearomakrogol-250-stearát, stearomakrogol 1000, kyselina octová 99%, natrium-acetát, čištěná 
voda. 

Jak přípravek Imazol Plus vypadá a co obsahuje toto balení 
Imazol Plus je bílý homogenní neprůhledný krém se slabým charakteristickým zápachem. 
Imazol Plus je dostupný v tubě obsahující 30 g krému. 

Držitel rozhodnutí o registraci 
SPIRIG Eastern a.s., Bratislava, Slovenská republika 

Výrobce 
Movianto Česká republika s.r.o., Podolí, Česká republika 


Tato příbalová informace byla naposledy schválena 
9.5.2012 

 

Balení:

30g

 
Napište nám svůj dotaz