INDOBENE GEL 100GM

 
100 Kč / ks
 
 
 
Dostupnost Externí sklad (dostupnost do 24 hod.)
SUKL 0067409
Objednávkový kód 2014
EAN 4030096456753
Dotaz k produktu
 
 

K léčbě otoků a bolestí po natržení šlach, vymknutí kloubů ruky nebo nohy a po zhmoždění tkání.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:

INDOBENE
gel
(Indometacinum)
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete: 
1. Co je Indobene a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Indobene používat
3. Jak se Indobene používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Indobene uchovávat 
6. Další informace
1. CO JE Indobene A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Indobene je nesteroidní protizánětlivý přípravek k místnímu použití. Indometacin, účinná látka přípravku, mírní bolesti, otoky a zvýšení teploty vyvolané zánětem.
Bez porady s lékařem mohou přípravek používat dospělí a mladiství od 14 let k léčbě otoků a bolestí po natržení šlach, vymknutí kloubů ruky nebo nohy a po zhmoždění tkání.
Na doporučení lékaře mohou přípravek používat dospělí a mladiství od 14 let při léčbě degenerativních (z opotřebení) onemocnění kloubů (s výjimkou degenerativních onemocnění kyčelního kloubu a malých páteřních kloubů), zánětů šlach, šlachových pouzder a okolních tkání a bolestivého ztuhnutí ramenního kloubu.
U dětí do 14 let se přípravek může používat pouze na doporučení lékaře při léčbě chronického revmatismu dětského věku.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE Indobene POUŽÍVAT
Nepoužívejte Indobene
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku/léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku;
jestliže jste těhotná nebo pokud kojíte.
Přípravek nesmí být nanášen na poraněnou kůži, na otevřené rány a na sliznice. Oči nesmí s gelem přijít do styku.
U dětí do 14 let věku nesmí být přípravek používán v jiné indikaci než při léčbě chronického revmatismu dětského věku.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Při použití gelu Indobene přestupují do krevního oběhu pouze malá množství indometacinu. Interakce s jinými látkami nejsou známy. Přesto bez porady s lékařem nepoužívejte současně s přípravkem gel Indobene žádné jiné léky, a to především ne přípravky nanášené na stejná místa jako Indobene.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek Indobene se nesmí užívat v těhotenství a během kojení.
3. JAK SE Indobene POUŽÍVÁ
Vždy používejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvykle se 2-4x denně nanese tenká vrstvu gelu (1-5 g, tj. množství ve velikosti lískového až vlašského ořechu) na pokožku nad postiženými místy a vetře se do kůže a nechá se zaschnout. Po zaschnutí gelu lze, nejčastěji po úrazech, přiložit elastické obinadlo. Nedoporučuje se použití neprodyšného obvazu. Po nanesení a vetření gelu je třeba si omýt ruce.
Při léčbě otoků a bolestí po natržení šlach, vymknutí kloubů ruky nebo nohy a po zhmoždění tkání nemá délka používání přípravku přesáhnout 10 dní.
Při používání přípravku na doporučení lékaře určí délku léčby lékař podle druhu, závažnosti a průběhu onemocnění. Při vleklých onemocněních může být používání přípravku dlouhodobé a u dospělých a mladistvých od 14 let věku může být na doporučení lékaře léčba doplněna celkovým užíváním indometacinu nebo jiných nesteroidních protizánětlivých látek.
Jestliže jste použil(a) více přípravku Indobene, než jste měl(a), poraďte se se svým lékařem.
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Indobene, použijte jej ihned, jakmile si vzpomenete.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Indobene nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Ojediněle se může vyskytnout místní pocit suchosti kůže a pálení, pocit tepla, svrbění, zarudnutí nebo ekzém. Při výskytu těchto nežádoucích účinků přerušte používání přípravku a neprodleně se poraďte s lékařem.
Zcela ojediněle může dojít ke zhoršení psoriázy (lupénky).
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK Indobene UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, chraňte před chladem a mrazem.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Indobene obsahuje
Léčivou látkou je indometacinum 1 g (1 %) ve 100 g gelu.
Pomocnými látkami jsou isopropylalkohol, diisopropyl-adipát, smrková silice, karbomer 980, trometamol, čištěná voda.
Jak Indobene vypadá a co obsahuje toto balení
Indobene je světle žlutý, čirý, homogenní gel se zápachem po isopropylalkoholu.
Velikosti balení: 50 nebo 100 g. Na trhu nemusí být obě velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
ratiopharm GmbH, Ulm, Německo
Výrobce
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.
ratiopharm CZ s.r.o.
Bělehradská 54, Praha 2
www.ratiopharm.cz
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 10.6.2009.

Balení:

100g

 

 
Napište nám svůj dotaz