ISOCHOL drg 30x400mg

 
148 Kč / ks
 
 
 
Dostupnost SKLADEM
SUKL 0093157
Objednávkový kód 6881
EAN 8594739029781
Značka 6881
Dotaz k produktu
 
 

Podporuje vylučování žluče, tlumí bolest při žlučových obtížích.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:

Isochol 
hymecromonum 
obalené tablety 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka. 
 - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
- Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit 
s lékařem. 


Co naleznete v této příbalové infomaci 
1. Co je přípravek Isochol a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Isochol užívat 
3. Jak se přípravek Isochol užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Isochol uchovávat 
6. Obsah balení a další informace. 


1. Co je přípravek Isochol a k čemu se používá 

Léčivý přípravek Isochol patří do skupiny léků zvaných choleretika, selektivní spasmolytika 
žlučových cest. 

Tablety Isochol obsahují hymechromon, který podporuje tvorbu a vylučování žluče, tlumí 
bolest při žlučových obtížích tím, že uvolňuje bolestivé křeče hladkého svalstva žlučníku, 
žlučovodů a především jejich svěračů. Odstraňuje chronickou zácpu způsobenou nedostatkem 
žluče ve střevě. 

Po poradě s lékařem se tablety Isochol užívají: 
- při onemocněních žlučníku a vývodných žlučových cest, při žlučníkových kamenech, 
při chronickém zánětu žlučníku, při žlučníkové kolice, při poruchách hybnosti a 
napětí hladkého svalstva žlučovodů, po operacích žlučníku, 
 - při chronické zácpě, 
 - při trávicích obtížích po akutních zánětech jater i při chronickém jaterním 
onemocnění, 
 - při některých vyšetřeních a léčebných zákrocích na žlučových cestách. 

Isochol užívají dospělí a dospívající starší než 14 let. 


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Isochol užívat 

Neužívejte přípravek Isochol 
2/4 
- Jestliže jste alergický(á) na hymechromon nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6). 
- Jestliže máte akutní zánět žlučových cest nebo při ucpání žlučových cest. 
 - Jestliže trpíte zánětlivým vředovým onemocněním trávicího ústrojí jako např. Crohnova 
choroba nebo idiopatická proktokolitida. 
- Jestliže trpíte těžkým onemocněním jater nebo ledvin. 

Upozornění a opatření 

Před užitím přípravku Isochol se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Děti a dospívající 

Přípravek není vhodný pro děti mladší než 14 let. 

Další léčivé přípravky a přípravek Isochol 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

Vzájemné ovlivnění účinku Isocholu a jiných současně užívaných léků není známo. 
 Bez porady s lékařem neužívejte současně s Isocholem jiné léky na onemocnění jater a 
žlučníku, a to ani léky, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

Užívání přípravku Isochol s jídlem, pitím a alkoholem 

Obalené tablety se užívají před jídlem, polykají se celé, nerozkousané s trochou tekutiny. 
Během léčby se nesmějí pít alkoholické nápoje. 

Těhotenství, kojení a plodnost 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Isochol se užívá v těhotenství na výslovné doporučení Vašeho lékaře, a to pouze krátkodobě. 
Během léčby se nedoporučuje kojení. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Isochol neovlivňuje pozornost. 

Přípravek Isochol obsahuje laktosu a sacharosu. 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, obraťte se na lékaře předtím, než 
začnete užívat tento přípravek. 


3. Jak se přípravek Isochol užívá 

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo 
lékárníkem. 

Neurčí-li lékař jinak, dospělí a mladiství nad 14 let obvykle užívají 3krát denně 1 obalenou 
tabletu. Při průjmu se doporučuje snížit dávku. 
Také lze užít 1 obalenou tabletu preventivně v případě předpokládaných trávicích obtíží (větší 
množství nebo nedietní pokrm). 

3/4 
Obalené tablety se užívají před jídlem, polykají se celé, nerozkousané s trochou tekutiny. 

Isochol se užívá dlouhodobě po několik týdnů nebo měsíců nebo jen krátkodobě v období 
obtíží. Přípravek užívejte po dobu doporučenou lékařem. Nedojde-li k ústupu obtíží během 5 
dnů užívání přípravku Isochol nebo naopak dojde ke zhoršení stavu, poraďte se o vhodnosti 
dalšího užívání tohoto přípravku s lékařem. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Isochol, než jste měl(a) 

Při předávkování nebo náhodném užití více dražé dítětem se mohou objevit průjmy, v tomto 
případě se obraťte na lékaře. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Isochol 

Užijte další dávku přípravku, jakmile si vzpomenete. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka. 


4. Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Při užívání přípravku Isochol se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazeny dle 
četnosti výskytu: 

Vzácně (možnost výskytu u 1 -10 pacientů z 10 000 léčených pacientů): 
- bolesti hlavy, 
- vyrážka. 

Neznámá frekvence (z dostupných dat nelze určit): 
- řídká stolice až průjem. Tento většinou mírný projímavý účinek obvykle není na 
překážku léčbě. 

Výraznější obtíže, jako tlak až bolest v pravém podžebří, ukazuje na možnost špatné 
průchodnosti žlučových cest, léčbu je pak nutné přerušit. 

Hlášení nežádoucích účinků 
 Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 
 Šrobárova 48 
 100 41 Praha 10 
 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 


5. Jak přípravek Isochol uchovávat 

4/4 
Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek 
chráněn před vlhkostí. 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí 


6. Obsah balení a další informace 

Co přípravek Isochol obsahuje 
Léčivou látkou je hymecromonum 400 mg v 1 obalené tabletě. 
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, želatina, sodná sůl 
karboxymethylškrobu, mastek, stearan vápenatý, sacharosa, sodná sůl karmelosy, oxid 
titaničitý, směs bílého a karnaubského vosku. 

Jak přípravek Isochol vypadá a co obsahuje toto balení 

Isochol jsou bílé obalené tablety. 

Velikost balení: 30 obalených tablet 

 
Napište nám svůj dotaz