KINEDRYL TBL 10

 
109 Kč / ks
 
 
 
Dostupnost SKLADEM
SUKL 0017996
Objednávkový kód 17607
EAN 8595014730033
Dotaz k produktu
 
 
PŘÍBALOVÁ INFORMACE:
 
Kinedryl
tablety
(moxastini teoclas, coffeinum anhydricum)
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Kinedryl musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Kinedryl a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Kinedryl používat
3. Jak se přípravek Kinedryl užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Kinedryl uchovávat
6. Další informace
 
1. CO JE PŘÍPRAVEK KINEDRYL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek Kinedryl se používá bez doporučení lékaře k předcházení a léčbě nevolnosti a zvracení při cestování dopravními prostředky (auto, vlak, letadlo, loď). Na doporučení lékaře lze přípravek použít také při nevolnostech a závratích nejrůznějšího původu (při Meniérově nemoci). Používá se také při léčbě nevolnosti způsobené poruchou vestibulárního aparátu.
 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK KINEDRYL POUŽÍVAT
Nepoužívejte přípravek Kinedryl
- jestliže jste přecitlivělý/á na moxastin teoklát nebo kofein nebo na kteroukoli další složku přípravku Kinedryl
- jestliže máte zelený zákal (glaukom)
- jestliže máte zvětšenou prostatu
- jestliže máte závažné onemocnění žaludku a střev
- v případě, že se léčíte inhibitory monoaminooxidázy nebo v období 14 dnů po ukončení léčby
- v případě akutní otravy alkoholem nebo léky tlumícími centrální nervovou soustavu (léky na spaní a uklidnění)
- v případech, kde je nežádoucí ospalost
- nepodávejte dětem mladším než 2 roky
- během užívání přípravku Kinedryl je třeba vyvarovat se pití alkoholických nápojů
 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Kinedryl je zapotřebí
- jestliže máte závažné onemocnění srdce a krevního oběhu
- jestliže trpíte zvýšenou funkcí štítné žlázy
- jestliže máte chronické onemocnění plic
- jestliže trpíte poruchou ledvinových funkcí
- jestliže máte epilepsii
 
Ve všech těchto případech můžete přípravek Kinedryl používat pouze se souhlasem lékaře.
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Některé jiné léky mohou ovlivnit účinek přípravku Kinedryl nebo přípravek Kinedryl může ovlivnit jejich účinek. Přípravek zvyšuje účinek alkoholu, léků na spaní a na uklidnění, léků proti křečím a snižuje účinek léků proti nadměrné srážlivosti krve, tablet proti cukrovce a antikoncepčních přípravků.
 
Tlumivý účinek přípravku Kinedryl zvyšuje zejména alkohol a různé léky ovlivňující psychiku (léky na spaní, na uklidnění, inhibitory monoaminooxidázy, inhibitory
acetylcholinesterázy). 
Účinek přípravku Kinedryl může být snížen barbituráty a pyrazolonovými deriváty.
Lék může ovlivnit výsledky alergenových kožních testů, proto je potřeba ho několik dní před testy neužívat.
 
Těhotenství a kojení
Těhotenství
Přípravek Kinedryl nesmí být používaný v těhotenství.
Kojení
Přípravek Kinedryl nesmí být používaný během kojení.
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Kinedryl může mít vliv na schopnost řídit dopravní prostředek, obsluhovat stroje a na činnosti vyžadující rychlé rozhodování a práci ve výškách.
 
Důležité informace o některých složkách přípravku
Přípravek obsahuje monohydrát laktózy. Bylo-li u Vás zjištěno, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte svého lékaře, než začnete přípravek užívat.
 
3. JAK SE PŘÍPRAVEK KINEDRYL UŽÍVÁ
Prevence a terapie nevolnosti při jízdě dopravními prostředky
Dospělí
1 tableta 60 minut před začátkem cesty. Při dlouhotrvajícím cestování stačí podávat ½ – 1 tabletu v intervalu 2 – 3 hodin. V terapii akutně vzniklé kinetosy se užívají 2 tablety jednorázově, při nedostatečném účinku potom v intervalech 30 minut ½ – 1 tabletu až po maximálně 4 tablety. Při náhlém zvracení je účelnější počáteční dávku 2 tablet nepodat najednou, ale rozdělenou do 4 dávek v intervalu několika minut.
Děti do 15 let
Dětem ve věku 2 – 6 let se podává ¼ tablety, ve věku 6 – 15 let ¼ - ½ tablety. První dávka se užije 60 minut před začátkem cesty, při dlouhotrvajícím cestování se může podání dvakrát zopakovat v intervalu 2 – 3 hodin.
Děti do 2 let
Přípravek Kinedryl se nemá podávat dětem do 2 let.
 
Meniérova choroba a další vestibulární poruchy
Dospělí ležící pacienti užívají 2 – 4 tablety 2 – 3 krát denně. U ostatních se podává až 8 tablet denně.
 
Tabletu je potřebné zapít dostatečným množstvím tekutiny.
 
Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Kinedryl, než jste měl(a)
Předávkování přípravkem Kinedryl se projevuje závratěmi, spavostí, slabostí až ztrátou vědomí.
Jestliže jste užil(a) více tablet, okamžitě informujte svého lékaře nebo vyhledejte nejbližší pohotovostní službu.
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Kinedryl
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Kinedryl nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí nebo změn zdravotního stavu se o dalším užívání přípravku poraďte se svým lékařem.
 
Přípravek Kinedryl je obvykle dobře snášen, ale může se vyskytnout útlum, ospalost, slabost, prouchy koncentrace nebo podrážděnost. Dále se může objevit sucho v ústech, bolest hlavy, těžkosti s močením a zadržování tekutin. Mohou se vyskytnout také poruchy zraku (neschopnost zornice oka přizpůsobit se pohledu do dálky nebo na blízko), snížení krevního tlaku a zrychlení pulsu zejména u starších pacientů. Vzácně se mohou vyskytnout reakce z přecitlivělosti, zčervenání kůže, vyrážka a poruchy krvetvorby. V ojedinělých případech může přípravek Kinedryl u citlivějších osob vyvolat místní podráždění trávícího systému projevující se jako průjem nebo naopak zácpa, případně nevolnost nebo bolesti břicha.
Zejména u mladších dětí může dojít k paradoxnímu neklidu a ojediněle ke vzniku epileptických křečí.
 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, nebo jiných nepříznivých změn zdravotního stavu, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
 
5. JAK PŘÍPRAVEK KINEDRYL UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Kinedryl nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru a krabičce.
Uchovávejte při teplotě do 25 oC v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
 
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Kinedryl obsahuje
Léčivými látkami jsou moxastini teoclas 25 mg a coffenium anhydricum 30 mg.
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, mastek a stearan vápenatý 

Jak přípravek Kinedryl vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety jsou bílé, kulaté, ploché se zkosenými hranami, opatřené na jedné straně čtvrtícím znakem. Tabletu lze dělit na čtyři stejné části nebo na dvě stejné poloviny.
Kinedryl tablety se dodávají v blistrech v papírové krabičce s vloženou příbalovou informací;
velikost balení 10 tablet.
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Noventis, s. r. o.
Filmová 174
761 79 Zlín
Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 15.12. 2010
 
BALENÍ

10 tablet

 
Napište nám svůj dotaz