MAALOX BEZ CUKRU CITRON POR TBL MND 40

 
98 Kč / ks
 
 
 
Dostupnost SKLADEM
SUKL 0153535
Objednávkový kód 25218
EAN 8595187811805
Dotaz k produktu
 
 

Proti nadměrné kyselosti žaludeční šťávy.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:

Maalox bez cukru citron 
žvýkací tablety 

algedratum, magnesii hydroxidum 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Maalox bez cukru citron musíte 
užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 10 dnů, musíte se poradit s lékařem. 
 - Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 
to svému lékaři nebo lékárníkovi. 


V příbalové informaci naleznete: 
 1. Co je Maalox bez cukru citron a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Maalox bez cukru citron užívat 
 3. Jak se Maalox bez cukru citron užívá 
 4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak Maalox bez cukru citron uchovávat 
 6. Další informace 

1. CO JE MAALOX BEZ CUKRU CITRON A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Maalox bez cukru citron je přípravek proti nadměrné kyselosti žaludeční šťávy (antacidum). Léčivé 
látky obsažené v přípravku mají silný neutralizační účinek na kyselinu chlorovodíkovou, která je 
zodpovědná za kyselost žaludečního obsahu, a tím se jeho kyselost snižuje. 

Bez porady s lékařem se přípravek užívá k léčbě obtíží souvisejících s nadbytkem žaludeční kyseliny, 
jako je pálení žáhy, návrat kyselého žaludečního obsahu zpět do úst (tzv. regurgitace). Na doporučení 
lékaře se přípravek užívá k léčbě zánětů žaludeční sliznice, zánětů sliznice jícnu a může být součástí 
léčby žaludečního a dvanáctníkového vředu. Přípravek mohou užívat dospělí a mladiství od 15 let. 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE MAALOX BEZ CUKRU 
CITRON UŽÍVAT 

Neužívejte Maalox bez cukru citron 
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na hydroxid hořečnatý, hydroxid hlinitý nebo na kteroukoli 
další složku přípravku Maalox bez cukru citron, 
- pokud trpíte závažným onemocněním ledvin, 
- jestliže máte vzácnou dědičnou poruchu snášenlivosti fruktózy (viz níže Důležité informace o 
některých složkách přípravku Maalox bez cukru citron). 

Přípravek nesmí být bez přímého doporučení lékaře podáván dětem mladším než 15 let. 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Maalox bez cukru citron je zapotřebí 
- pokud hubnete, máte potíže s polykáním či přetrvávající bolesti břicha, které se objevily poprvé 
nebo se nedávno změnily, vyhledejte lékaře, 
2/4 
- pokud trpíte poruchou funkce ledvin nebo poruchou hladin fosforu a hořčíku v krvi, přípravek 
Maalox bez cukru citron můžete užívat pouze na výslovné doporučení lékaře, 
- pokud trpíte porfyrií nebo podstupujete hemodialýzu, užívání přípravku Maalox bez cukru citron 
se nedoporučuje. 

Přípravek není určen k dlouhodobému užívání. 

Jestliže Vaše obtíže trvají více než 10 dní nebo se zhorší, navštivte lékaře, který vyšetří příčinu 
nemoci a stanoví odpovídající léčbu. 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Účinky přípravku Maalox bez cukru citron a jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně 
ovlivňovat. 
 Prosím, informujte svého lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a 
to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

Přípravek může snižovat vstřebávání velké většiny současně užívaných léků, jako jsou H2 
antihistaminika, antituberkulotika (isoniazid, ethambutol), betablokátory (atenolol, metoprolol, 
propranolol), chlorochin, cykliny, diflunisal, digoxin, bisfosfonáty, fexofenadin, soli železa, 
fluorochinolony, fluorid sodný, glukokortikoidy (prednisolon, dexamethason), indometacin, 
 ketokonazol, lanzoprazol, linkosamidy, fenothiazinová neuroleptika, penicilamin, fosfor, kayexalát 
(natrium-polystyrensulfonát), tyroxin. Mezi užitím přípravku Maalox bez cukru citron a užitím těchto 
léků se doporučuje časový odstup nejméně 2 hodiny. 

Při současném užívání přípravku Maalox bez cukru citron a salicylátů může dojít ke zvýšenému 
vylučování salicylátů ledvinami v důsledku snížení kyselosti (alkalizace) moči. 

Při současném užívání přípravku Maalox bez cukru citron a chinidinu může dojít ke zvýšení hladiny 
chinidinu v krvi, což může vést k předávkování chinidinem. 

Současné užívání hydroxidu hlinitého a citrátů může mít za následek zvýšenou hladinu hliníku v krvi, 
zejména u pacientů s poruchou funkce ledvin. 

Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 

V průběhu těhotenství užívejte přípravek Maalox bez cukru citron na výslovné doporučení Vašeho 
lékaře. Přípravek by měl být užíván během těhotenství pouze v nutných případech. 
 Je třeba brát v úvahu přítomnost hliníku a hořčíku, které mohou ovlivnit vyprazdňování: 
- soli hydroxidu hořečnatého mohou vyvolat průjem
- soli hliníku vyvolávají zácpu a mohou zhoršit zácpu, která se často vyskytuje během 
těhotenství. 
Pokud Vám lékař řekl, že přípravek v průběhu těhotenství můžete užívat, neužívejte jej ve vysokých 
dávkách nebo po dlouhou dobu. 

V kojení se může během léčby pokračovat. 

Důležité informace o některých složkách přípravku Maalox bez cukru citron 
Přípravek obsahuje glycerol. Glycerol může ve vyšších dávkách způsobit bolest hlavy, žaludeční 
nevolnost a průjem
 Přípravek obsahuje náhradní sladidla (sorbitol a maltitol). Sorbitol je zdrojem fruktózy. Pokud Vám 
Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý 
přípravek užívat. 


3/4 
3. JAK SE MAALOX BEZ CUKRU CITRON UŽÍVÁ 

Léčba bez porady s lékařem: 
Bez porady s lékařem se přípravek užívá k léčbě obtíží souvisejících s nadbytkem žaludeční kyseliny, 
jako je pálení žáhy nebo návrat kyselého žaludečního obsahu zpět do úst. 

Pokud lékař neurčí jinak, přípravek užívejte přesně podle pokynů v této příbalové informaci. 
Dospělí a mladiství od 15 let obvykle užívají pravidelně při obtížích 1-2 tablety. Přípravek lze užívat 
maximálně 6krát denně, a to mezi jídly a večer před ulehnutím; nesmí se překročit maximální denní 
dávka 12 tablet. 
Jestliže obtíže přetrvávají více než 10 dní nebo se zhorší, poraďte se s lékařem. 

Léčba na doporučení lékaře: 
Přípravek vždy užívejte přesně podle pokynů Vašeho lékaře. 
Obvyklé dávkování je následující: 
Dospělí a mladiství od 15 let obvykle užívají pravidelně při obtížích 1-2 tablety. Přípravek lze užívat 
maximálně 6krát denně, a to mezi jídly a večer před ulehnutím; nesmí se překročit maximální denní 
dávka 12 tablet. 

Tablety se nechají rozpustit v ústech nebo se rozžvýkají. 

Přípravek není určen k dlouhodobému užívání. 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky, může mít i Maalox bez cukru citron nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 

Nežádoucí účinky přípravku Maalox bez cukru citron jsou méně časté, tj. postihují méně než 1 ze 100 
pacientů. Při nadměrném užívání přípravku se může vyskytnout průjem nebo zácpa
 Při dlouhodobém užívání nebo užívání vysokých dávek může dojít ke snížení vstřebávání fosfátů ze 
zažívacího traktu, což může způsobit poruchy metabolismu vápníku a fosforu až měknutí kostí. 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. 


5. JAK MAALOX BEZ CUKRU CITRON UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. 


6. DALŠÍ INFORMACE 

Co Maalox bez cukru citron obsahuje 

- Léčivými látkami jsou algedratum 400 mg, což odpovídá 200 mg aluminii chloridum a magnesii 
hydroxidum 400 mg v 1 tabletě. 
4/4 
- Pomocnými látkami jsou nekrystalizující sorbitol 70%, maltitol, glycerol 85%, sodná sůl 
sacharinu, citrónové aroma, mastek, magnesium-stearát. 

Jak Maalox bez cukru citron vypadá a co obsahuje toto balení 

Popis přípravku: Bílé až nažloutlé ploché žvýkací tablety s hranami o průměru 16 mm, s citrónovou 
vůní, označené na jedné straně MAALOX, a na druhé straně sans sucre. 

Velikost balení:

40 tablet. 

 
Napište nám svůj dotaz