NUROFEN 200MG EMP MED 4

 
237 Kč / ks
 
 
 
Dostupnost SKLADEM
SUKL 0241690
Objednávkový kód 35417
EAN 5997321782300
Dotaz k produktu
 
 

Při krátkodobé místní léčbě bolesti, namožení svalů nebo při bolesti při podvrtnutí či zhmoždění způsobenými lehkým úrazem v oblasti kloubů. 

Čtěte příbalový leták, který je součástí balení. 

1 Sp.zn. sukls56238/2019

Příbalová informace:

informace pro uživatele Nurofen 200 mg léčivá náplast ibuprofenum pro dospělé a dospívající od 16 let

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. V příbalové informaci naleznete:

1. Co je Nurofen a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nurofen používat

3. Jak se Nurofen používá

4. Možné nežádoucí účinky

5 Jak Nurofen uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je Nurofen a k čemu se používá

Léčivou látkou (zajišťuje účinek léku) je ibuprofen, který patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID). Tyto přípravky působí tak, že mění odpověď těla na bolest, otok a zvýšenou teplotu. Léčivá náplast uvolňuje ibuprofen v místě bolesti nepřetržitě po dobu 24 hodin. Nurofen se používá ke krátkodobé místní léčbě bolesti při akutním namožení svalů nebo bolesti při podvrtnutí či zhmoždění způsobenými lehkým úrazem v oblasti kloubů horních nebo dolních končetin u dospělých nebo dospívajících od 16 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nurofen používat

Nepoužívejte Nurofen, jestliže

 • jste alergický(á) na ibuprofen, kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
 • jste někdy měl(a) alergickou reakci po užití nesteroidních protizánětlivých léků (NSAID) nebo kyseliny acetylsalicylové, jako např. průduškové astma, sípání, svědění, rýmu, vyrážku, otok;
 • jste v posledních třech měsících těhotenství.

2 Nepoužívejte Nurofen na poraněnou pokožku (např. odřeniny kůže, říznutí, popáleniny), infikovanou pokožku, pokožku postiženou zánětem (exudativní dermatitidou), ekzémy, oči, rty nebo sliznici.

Upozornění a opatření

Před použitím Nurofenu se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:

 • máte nebo jste někdy měl(a) průduškové astma či jiné alergické onemocnění;
 • máte vřed žaludku, střev nebo jiné onemocnění střev, onemocnění srdce, ledvin nebo jater;
 • jste v první 6 měsících těhotenství nebo kojíte. Během používání Nurofenu
 • při prvních příznacích kožní reakce (vyrážka, šupiny, puchýře) nebo jiných známkách alergické reakce okamžitě přestaňte léčivou náplast používat a poraďte se se svým lékařem;
 • nahlaste jakékoli neobvyklé příznaky v oblasti břicha (zejména krvácení) svému lékaři;
 • u starších pacientů je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků;
 • pokud se příznaky nezlepší, zhorší nebo se u vás vyskytnou nové příznaky, poraďte se s lékařem;
 • v průběhu léčby a jeden den po odstranění náplasti se vyhněte vystavování léčené oblasti silným zdrojům přirozeného a/nebo umělého světla (např.solární lampy). Toto opatření snižuje riziko přecitlivělosti na světlo. Děti a dospívající Tento přípravek není určen dětem a dospívajícím do 16 let.

Další léčivé přípravky a Nurofen

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Zvláště pokud užíváte některé z následujících:

léky na snížení krevního tlaku;

léky na ředění krve, např. warfarin; ▪ kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné NSAID - používané při zánětu a bolesti. Těhotenství, kojení a plodnost Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat. Nepoužívejte tento přípravek, pokud jste v posledních 3 měsících těhotenství. Pokud jste těhotná prvních 6 měsíců, poraďte se před použitím tohoto přípravku se svým lékařem. Nejsou známy žádné škodlivé účinky při používání tohoto přípravku během kojení. Nicméně, z preventivních důvodů, nepoužívejte léčivou náplast přímo na prsa, pokud kojíte. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Není známo.

3. Jak se Nurofen používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí a dospívající od 16 let: Jedna léčivá náplast se rovná jedné dávce. Maximální dávka je: jedna léčivá náplast v průběhu 24 hodin. Tento přípravek není určen dětem a dospívajícím do 16 let. Pro kožní podání na nepoškozenou pokožku. Doporučuje se pečlivě omýt a osušit ošetřovanou oblast před nalepením náplasti. Náplast může být nalepena kdykoliv během dne či noci, ale měla by být odstraněna a nahrazena novou náplastí ve stejný čas následujicí den. Náplast je pružná a přizpůsobivá a v případě nutnosti může být použita na kloub nebo v jeho blízkosti, protože umožňuje volný pohyb. Náplast se nesmí:

 • stříhat, musí se používat vcelku.
 • používat na poraněnou nebo poškozenou pokožku.
 • překrývat jinou náplastí nebo neprodyšným obvazem/bandáží.
 • nechat navlhnout.

Způsob použití:

1. Roztrhněte nebo ustřihněte sáček podél tečkované čáry a vyjměte náplast.

2. Odstraňte ochrannou folii (A) a umístěte lepicí pásku na střed bolestivé oblasti.

3. Odstraňte ochrannou folii (B) a mírným tahem vyhlaďte tuto část léčivé náplasti na pokožce.

4. Odstraňte ochrannou folii (C ).

5. Mírným tahem vyhlaďte zbytek léčivé náplasti na pokožce.

Délka Léčby

Používejte co nejméně potřebných dávek po co nejkratší dobu nutnou ke zmírnění příznaků. Nepoužívejte tento přípravek déle než 5 dní, pokud Vám to nedoporučil Váš lékař.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Nurofen, než jste měl(a):

Náhodné předávkování léčivou náplastí je nepravděpodobné. Vyhledejte lékařskou pomoc. Mezi příznaky předávkování může patřit pocit na zvracení nebo zvracení, bolest břicha nebo méně často průjem. Také se může vyskytnout zvonění v uších, bolest hlavy a krvácení z trávicího ústrojí. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Nurofen nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. 4 PŘESTAŇTE POUŽÍVAT tento přípravek a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, jestliže se u Vás vyskytnou:

 • příznaky alergické reakce jako je astma, nevysvětlitelný sípot nebo dušnost, svědění, rýma nebo nebo kožní vyrážky;
 • příznaky přecitlivělosti a kožní reakce jako je zarudnutí, otok, šupiny, puchýře, olupování kůže. Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud zaznamenáte jakýkoliv z následujících účinků nebo jakýkoli účinek, který zde není uveden:

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):  kožní reakce, jako je zarudnutí, pálení, svědění, puchýře, podráždění nebo mokvání;

 •  astma, potíže s dýcháním, dušnost;
 •  bolest břicha, žaludeční obtíže;
 • porucha ledvin. Hlášení nežádoucích účinků: Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo, lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Nurofen uchovávat

 • Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
 • Nepoužívejte tento léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičcepo EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
 • Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
 • Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Doba použitelnosti po prvním otevření sáčku: 6 měsíců.
 • Nepoužité léčivé náplasti uchovávejte až do použití v sáčku.
 • Použitou náplast nevhazujte do toalety. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co Nurofen obsahuje:

Léčivou látkou je ibuprofenum. Jedna léčivá náplast obsahuje ibuprofenum 200 mg.

Pomocné látky jsou: 5 Adhezivní vrstva: macrogol 400, macrogol 20000, levomenthol, kopolymer styren-isopren-styren, polyisobuten, glycerolester hydrogenované kalafuny, tekutý parafin. Podkladová vrstva: tkaná pegoterátová fólie (PET). ochranná snímatelná fólie: silikonizovaná pegoterátová fólie (PET).

Jak Nurofen vypadá a co obsahuje toto balení:

Léčivá náplast se skládá z bezbarvé, samolepicí vrstvy nanesené na flexibilní tkaný podklad tělové barvy o velikosti 10 cm x 14 cm, s ochrannou snímatelnou fólií. Jeden sáček obsahuje 2 nebo 4 léčivé náplasti.

Velikost balení: 2, 4 léčivé náplasti, 6, 8 nebo 10 léčivých náplastí. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci: Reckitt Benckiser (Poland) S.A., ul. Okunin 1, 05-100, Nowy Dwór Mazowiecki, Polsko Výrobce: Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., Nottingham Site, Thane Road, NG90 2DB Nottingham, Velká Británie RB NL Brands B.V., WTC Schiphol Airport, Schiphol Boulevard 207, 1118 BH Schiphol, Nizozemsko

Tato příbalová informace byla naposl

 
Napište nám svůj dotaz