NUROFEN PRO DĚTI SUPP 10x125 MG

 
83 Kč / ks
 
 
 
Dostupnost SKLADEM
SUKL 0051561
Objednávkový kód 20689
EAN 5000158069411
Dotaz k produktu
 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:

CO JE PŘÍPRAVEK Nurofen pro děti čípky 125 mg A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Nurofen pro děti čípky 125 mg obsahuje léčivou látku ibuprofen. Ibuprofen patří do skupiny léčiv nazývaných nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID). Tato léčiva ovlivňují reakci organismu na bolest, otok a zvýšenou tělesnou teplotu.

Nurofen pro děti čípky 125 mg se užívá k symptomatické léčbě: horečky (včetně horečnatého stavu po očkování, horečky doprovázející nachlazení a chřipku) mírné až středně silné bolesti (např. bolesti hlavy, bolesti zubů, bolesti uší, bolesti v krku, bolesti při prořezávání zubů, pooperační bolesti a bolesti při zranění měkkých tkání, bolesti doprovázející nachlazení a chřipku)

Nurofen pro děti čípky 125 mg se doporučuje v případech, kdy není možné podávání léků ústy, například při zvracení.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK Nurofen pro děti čípky 125 mg UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Nurofen pro děti čípky 125 mg:
 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ibuprofen nebo jiná podobná analgetika (NSAID) nebo na kteroukoliv další složku přípravku Nurofen pro děti čípky 125 mg
 • jestliže se u Vás po užití kyseliny acetylsalicylové nebo jiných podobných analgetik (NSAID) vyskytla dušnost, astma, vodnatá rýma nebo kopřivka
 • jestliže trpíte nebo trpěl/a jste krvácením do trávicího traktu nebo perforací v souvislosti s předchozím užíváním analgetik (NSAID)
 • jestliže se u Vás vyskytují nebo se v minulosti vyskytly žaludeční vředy nebo krvácení do žaludku
 • jestliže trpíte těžkým selháním jater, ledvin nebo srdce
 • během posledního trimestru gravidity
 • pokud děti mají menší tělesnou hmotnost než 12,5 kg (jsou přibližně ve stáří 2 let)
Zvláštní opatrnosti při užití přípravku Nurofen pro děti čípky 125 mg je zapotřebí:
 • jestliže trpíte určitými kožními chorobami (systémový lupus erythematodes (SLE) nebo smíšené onemocnění pojivové tkáně)
 • jestliže se u Vás vyskytují nebo se vyskytla střevní onemocnění (ulcerózní kolitida nebo Crohnova choroba)
 • jestliže se u Vás vyskytuje onemocnění konečníku nebo řitního otvoru
 • jestliže máte vysoký krevní tlak a/nebo srdeční selhání jestliže se u Vás vyskytlo krvácení do trávicího traktu, vředy nebo perforace v souvislosti s užíváním tohoto léku. Těmto onemocněním nemusejí předcházet varovné signály a nemusejí postihovat pouze pacienty, kteří je mají v anamnéze. Tato onemocnění mohou mít fatální průběh. V případě krvácení do trávicího traktu nebo výskytu vředů by měla být léčba neprodleně přerušena.
 • zvláštní opatření se doporučuje v případě, že užíváte další léky, které by mohly zvyšovat riziko výskytu vředů nebo krvácení, například perorální kortikosteroidy (prednizolon), léky na ředění krve (například warfarin), selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (léky proti depresi) nebo protidestičkové látky (například kyselina acetylosalicylová).
 • užíváte-li jiná NSAID (včetně inhibitorů COX-2, jako je například celecoxib nebo etoricoxib)
 • pokud plánujete otěhotnět
 • v případě výskytu planých neštovic
 • výskyt nežádoucích účinků lze minimalizovat užitím nejnižší účinné dávky po nejkratší dobu, nutnou ke zlepšení příznaků onemocnění.
 • starší lidé jsou vystaveni zvýšenému riziku výskytu vedlejších účinků
 • opakované užívání různých druhů analgetik může navodit dlouhotrvající těžké poruchy ledvin
 • v případě, že se u Vás vyskytuje nebo se v minulosti vyskytlo astma, chronická rýma, nosní polypy či alergická onemocnění, může se objevit dušnost
 • velice vzácně byly v souvislosti s užíváním NSAID pozorovány závažné kožní reakce (například Steven-Johnsonův syndrom). Při výskytu vyrážky, slizničních lézí nebo jakýchkoli jiných známek alergických reakcí by se měla být léčba přípravkem Nurofen pro děti čípky 125 mg okamžitě přerušena
 • užívání přípravku Nurofen pro děti může být doprovázeno mírně zvýšeným rizikem výskytu srdeční příhody („infarkt myokardu“) nebo cévní mozkové příhody. Riziko se zvyšuje se stoupajícími dávkami a déletrvající léčbou. Nepřekračujte doporučovanou dávku nebo dobu trvání léčby (maximálně 3 dny)
 • v případě, že trpíte srdečními problémy, postihla Vás v minulosti cévní mozková příhoda anebo se domníváte, že vám takové onemocnění hrozí (máte například vysoký krevní tlak, cukrovku, vysokou hladiny cholesterolu nebo kouříte), měl/a byste se o léčbě poradit s lékařem nebo lékárníkem
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Zejména v případě, že užíváte:
 • kortikosteroidy (například prednizolon), neboť mohou zvyšovat riziko vředů nebo krvácení do trávicího traktu
 • léky na ředění krve (například warfarin); NSAID mohou zvyšovat účinky těchto léků
 • protidestičkové látky (například kyselina acetylosalicylová) a selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (léky proti depresi); mohou zvyšovat riziko vedlejších účinků v oblasti trávicího traktu
 • léky proti vysokému krevnímu tlaku a diuretika (léky zvyšující tvorbu a vylučování moči); NSAID mohou účinky těchto léků snižovat a tím zvýšit riziko poškození ledvin. V takovém případě se ujistěte, že v průběhu dne vypijete dostatek vody
 • lithium (lék proti depresi); účinky lithia se mohou zvýšit
 • metotrexát (lék proti rakovině nebo revmatismu), protože se jeho účinky mohou zvýšit
 • takrolimus (lék k potlačení imunitní reakce), protože se zvyšuje riziko toxického poškození ledvin
 • cyklosporin (lék k potlačení imunitní reakce), protože jsou k dispozici omezené důkazy zvýšeného rizika toxického postižení ledvin
Čeho byste se měli vyvarovat, užíváte-li tento přípravek?
Některé léky, které se řadí mezi takzvaná antikoagulancia (působí proti srážení krve) (například kyselina acetylosalicylová, warfarin, tiklopidin), některé léky k léčbě vysokého krevnímu tlaku (ACE inhibitory, například kaptopril, léky blokující beta receptory, antagonisté angiotensinu II) a dokonce i některé další léky mohou mít vliv léčbu ibuprofenem, anebo jejich účinek může být naopak ibuprofenem ovlivněn. Poraďte se svým lékařem předtím, než začnete ibuprofen společně s jinými léky užívat.

Těhotenství a kojení
Lék neužívejte, pokud jste ve třetím trimestru gravidity. Neužívejte tento lék během prvních šesti měsíců těhotenství, pokud váš lékař neurčí jinak.
Lék můžete užívat v průběhu kojení, pokud si jej budete brát v doporučených dávkách a po nejkratší možnou dobu.
Než začnete užívat jakýkoli lék, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Řízení a obsluha strojů
Krátkodobé užívání tohoto léku nemá žádný či pouze zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

JAK SE PŘÍPRAVEK Nurofen pro děti čípky 125 mg UŽÍVÁ
Přípravek Nurofen pro děti čípky 125 mg užívejte vždy tak, jak je uvedeno v příbalové informaci. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Nurofen pro děti čípky 125 mg by měly užívat pouze děti starší 2 let, s minimálním tělesnou hmotností 12,5 kg (viz rovněž bod 2). Maximální celková denní dávka ibuprofenu je 20-30 mg na kilogram tělesné hmotnosti, rozdělená do 3 až 4 dílčích dávek. U přípravku Nurofen pro děti čípky 125 mg se můžete řídit následujícím návodem (tělesná hmotnost dítěte je důležitější než jeho věk):
Tělesná hmotnost dítěte
(stáří)
Dávka Jak často?
12,5 až 17 kg
(přibližně 2 až 4 roky)
1 čípek V případě potřeby další čípek nejdříve po 6–8 hodinách,
maximálně 3 čípky během 24 hodin
17 až 20,5 kg
(přibližně 4 až 6 let)
1 čípek V případě potřeby další čípek nejdříve po 6 hodinách,
maximálně 4 čípky během 24 hodin
Čípky jsou určeny k podání do konečníku; nutno zavádět špičkou napřed. Pro lepší podání lze čípek nejprve zahřát v dlaních.

Nurofen pro děti čípky 125 mg by se měl podávat maximálně po dobu 3 dnů.Trvají-li příznaky déle anebo dochází-li k jejich zhoršení, poraďte se se svým lékařem.
Prosím, poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, máte-li dojem, že účinek tohoto léku je lepší nebo horší, než jste očekával/a.

Jestliže jste užil/a více přípravku Nurofen pro děti čípky 125 mg , než jste měl/a
Poraďte se neprodleně s lékařem. Mohou se dostavit tyto příznaky: nevolnost, zvracení, bolesti břicha, bolesti hlavy, závratě, ospalost, nystagmus (mimovolní rychlé rytmické pohyby očí), zastřené vidění, zvonění v uších. Vzácně: nízké hodnoty krevního tlaku nebo ztráta vědomí.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Nurofen pro děti čípky 125 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Četnost výskytu vedlejších účinků se vyjadřuje takto:
Velmi časté: u více než 1 pacienta z 10
Časté: u 1 až 10 pacientů ze 100
Méně časté: u 1 až 10 pacientů z 1 000
Vzácné: u 1 až 10 pacientů z 10 000
Velmi vzácné: u méně než 1 pacienta z 10 000
Není známo: z dostupných údajů nelze určit

Vedlejší účinky, jež se mohou vyskytnout, zahrnují:
Žaludeční a střevní poruchy
Časté: žaludeční potíže, jako je pálení žáhy, bolesti žaludku a nevolnost
Méně časté: průjmy, plynatost, zácpa a zvracení, peptické vředy, proděravění nebo krvácení do trávicího traktu, tmavá stolice a zvracení krve, zánět sliznice dutiny ústní s vředy, zhoršování existujícího střevního onemocnění (ulcerózní kolitida nebo Crohnova choroba), dráždění v konečníku.
V případě intenzivních bolestí v nadbřišku, zvracení krve nebo tmavé stolice musíte lék vysadit a poradit se s lékařem.
Poruchy nervového systému
Méně časté: bolesti hlavy, závratě, nespavost, zvonění v uších (tinitus), únava
Srdeční potíže
Velmi vzácné: otoky, vysoký krevní tlak a srdeční selhání
Poruchy ledvin a močových cest
Velmi vzácné: menší objem moči než za normálních okolností a otoky (rovněž možné je akutní selhání ledvin nebo zánět ledvin), poškození ledvin nebo zvýšené hladiny močoviny v krvi (prvními známkami je snížený objem moči oproti normálnímu stavu, pacient se celkově cítí špatně).
Poruchy jater a žlučových cest
Velmi vzácné: poškození jater, hlavně při dlouhodobé léčbě
Poruchy krve a lymfatického systému
Velmi vzácné: poruchy krvetvorby – prvními příznaky jsou: teploty, bolesti v krku, povrchové vředy v dutině ústní, příznaky podobné chřipce, těžká vyčerpanost, krvácení z nosu a kůže. V takových případech je třeba léčbu neprodleně ukončit a poradit se s lékařem. Není přípustná jakákoli samoléčba analgetiky nebo antipyretiky (léky na snížení teploty).
Poruchy kůže a podkožní tkáně
Velmi vzácné: těžké formy kožních reakcí včetně vyrážky se zarudnutím a zpuchýřovatěním, Stevens-Johnsonova syndromu a odumření tkání. Výjimečně se v průběhu planých neštovic vyskytne kožní infekce.
Poruchy imunitního systému
Velmi vzácné: příznaky meningitidy nebakteriálního původu u pacientů s existujícím autoimunitním onemocněním – prvními příznaky jsou: ztuhlá šíje, bolesti hlavy, nevolnost, zvracení, horečka nebo dezorientace.
Celkové poruchy a změny v místě aplikace
Méně časté: reakce přecitlivělosti provázené kopřivkou a svěděním
Velmi vzácné: těžké reakce přecitlivělosti – mohly by se projevit jako otok v obličeji, zduření jazyka a hrdla, dušnost, zrychlený puls, nízký krevní tlak a těžký šok. Zhoršení astmatu.

Užívání přípravku Nurofen pro děti čípky 125 mg a podobných léčiv může být doprovázeno mírně zvýšeným rizikem výskytu srdeční příhody („infarkt myokardu“) nebo cévní mozkové příhody.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

JAK PŘÍPRAVEK Nurofen pro děti čípky 125 mg UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Přípravek Nurofen pro děti čípky 125 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25°C. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Nurofen pro děti čípky 125 mg obsahuje
Léčivou látkou je ibuprofen. 1 čípek obsahuje 125 mg ibuprofenu.
Pomocnou látkou je ztužený tuk.

BALENÍ
10 čípků

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK.

 
Napište nám svůj dotaz