NUROFEN PRO DĚTI SUSPENZE 100ML POMERANČ

 
135 Kč / ks
 
 
 
Dostupnost SKLADEM
SUKL 0052307
Objednávkový kód 21888
EAN 5000158066731
Dotaz k produktu
 
 

Nurofen, rychlá pomoc ke snížení horečky a zmírnění až středně těžkých bolestí různého původu.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Nurofen pro děti podávejte pečlivě podle návodu, aby Vašemu dítěti co nejvíce prospěl. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. Pokud se příznaky Vašeho dítěte zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, neprodleně navštivte lékaře. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

V příbalové informaci naleznete
1. Co je přípravek Nurofen pro děti a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nurofen pro děti užívat 
3. Jak se přípravek Nurofen pro děti užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Nurofen pro děti uchovávat 
6. Další informace a obsah balení 

1. CO JE PŘÍPRAVEK NUROFEN PRO DĚTI A K ČEMU SE POUŽÍVÁ


Nurofen pro děti obsahuje léčivou látku ibuprofen, která patří do skupiny tzv. nesteroidních protizánětlivých léčiv. Zabraňuje tvorbě látek zodpovědných za vznik bolesti a zánětu. Svým působením snižuje horečku, zmírňuje záněty různého původu a tlumí mírné až středně těžké bolesti. 

Nurofen pro děti se užívá ke snížení horečky (včetně horečky vzniklé po očkování) a k tlumení mírných až středně těžkých bolestí, jako jsou bolesti hlavy, bolesti zubů nebo uší, bolesti v krku a bolesti spojené s podvrknutím nebo zhmožděním. 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK NUROFEN PRO DĚTI UŽÍVAT


Nepodávejte přípravek Nurofen pro děti dítěti: jestliže je přecitlivělé (alergické) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku; jestliže se u dítěte v současnosti nebo v minulosti vyskytl žaludeční nebo dvanáctníkový vřed nebo jiné závažné onemocnění trávicího ústrojí; jestliže se u dítěte v minulosti objevily alergické reakce po užití ibuprofenu, kyseliny acetylsalicylové nebo jiných protizánětlivých nesteroidních léčiv (léků proti bolesti, horečce a zánětu), projevující se jako astma, rýma nebo kopřivka; jestliže dítě již užívá jiné léky proti bolesti, horečce a zánětu; jestliže trpí závažným onemocněním srdce, jater nebo ledvin. 
Přípravek nepodávejte dětem mladším 3 měsíců. 

Pokud by přípravek užil dospělý, platí pro něho stejná omezení jako pro děti. Přípravek nesmí užívat ženy ve třetím trimestru těhotenství. 

Léky, jako je Nurofen pro děti, mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné při užívání vysokých dávek a dlouhé době léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku 20 30 mg/kg tělesné hmotnosti ani dobu léčby 3 dny. 

Pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouříte), měli byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem. 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Nurofen pro děti je zapotřebí
jestliže dítě trpí onemocněním imunitního systému (systémové lupus erythematodes či smíšená kolagenóza = choroba pojivové tkáně); ,jestliže dítě trpí průduškovým astmatem, poruchou krevní srážlivosti, vysokým krevním tlakem 
nebo onemocněním ledvin, jater nebo srdce; jestliže dítě trpí chronickým zánětlivým onemocněním střev; jestliže dítě užívá pravidelně nějaké další léky. 

Jestliže Vaše dítě trpí některým z výše uvedených onemocnění či užívá-li nějaké další léky, jako například diuretika (léky na odvodnění), kortikosteroidy, antikoagulancia (léky proti sráživosti krve), musíte se o možnosti podávání přípravku Nurofen pro děti poradit s lékařem! 

Projeví-li se u dítěte bolesti břicha, černě zbarvená stolice, zvracení, průjem nebo jiné poruchy trávicího traktu, dále vyrážka nebo jakékoliv projevy přecitlivělosti, přestaňte dítěti lék podávat a vyhledejte lékaře. 

Přípravek podávejte po co nejkratší dobu a v co nejnižší účinné dávce, která je potřebná k potlačení příznaků onemocnění. 

Pokud by přípravek užívali dospělí, platí pro ně stejná omezení. 

U starších pacientů se mohou častěji vyskytovat nežádoucí účinky a jejich následky mohou být závažnější. 

Přípravek patří do skupiny léků (nesteroidních antirevmatik), které mohou mít negativní vliv na plodnost žen. Po přerušení užívání však tento vliv vymizí. 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vaše dítě užívá nebo užívalo v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

Přípravky snižující srážlivost krve v kombinaci s ibuprofenem zvyšují riziko krvácení. 

Kyselina acetylsalicylová a jiné protizánětlivé léky (léky proti bolesti, horečce a zánětu) včetně kortikoidů a některé léky užívané k léčbě depresí (SSRI) zvyšují riziko výskytu nežádoucích účinků ibuprofenu v oblasti zažívacího ústrojí včetně krvácení a vzniku žaludečního vředu. 

Ibuprofen může snižovat účinek močopudných léků a léků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku. Proto musí Vaše dítě přijímat dostatečné množství tekutin. 

Čeho byste se měli vyvarovat, užíváte-li tento přípravek
Některé léky, které se řadí mezi takzvaná antikoagulancia (působí proti srážení krve) (například kyselina acetylsalicylová, warfarin, tiklopidin), některé léky k léčbě vysokého krevního tlaku (ACE inhibitory, například kaptopril, léky blokující beta receptory, antagonisté angiotensinu II) a dokonce i některé další léky mohou mít vliv na léčbu ibuprofenem anebo jejich účinek může být naopak ibuprofenem ovlivněn. Poraďte se svým lékařem předtím, než začnete ibuprofen užívat společně s jinými léky. 
Prosím informujte lékaře nebo lékárníka, pokud Vaše dítě užívá dlouhodobě jakékoliv léky! 

Užívání přípravku Nurofen pro děti s jídlem a pitím
Přípravek se užívá nezávisle na době jídla. Pokud se vyskytnou trávicí obtíže, doporučuje se užívat během jídla. 

Těhotenství 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Ženy v prvním a druhém trimestru těhotenství mohou užívat přípravek jen se souhlasem lékaře. V posledním trimestru těhotenství se přípravek nesmí užívat vůbec. 

Kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Kojící ženy by neměly užívat přípravek bez souhlasu lékaře. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Pokud přípravek užije dospělý, nemá vliv na jeho schopnost řídit motorové vozidlo a obsluhovat stroje. 

Důležité informace o některých složkách přípravku Nurofen pro děti
Přípravek obsahuje roztok maltitolu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že Vaše dítě nesnáší některé cukry, musíte se před užitím přípravku poradit s lékařem. 

3. JAK SE PŘÍPRAVEK NUROFEN PRO DĚTI UŽÍVÁ


Vždy podávejte přípravek dítěti přesně podle pokynů uvedených v této informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Přípravek podávejte v co nejnižší účinné dávce a po co nejkratší dobu. 

Před každým použitím je třeba obsah lahvičky řádně protřepat. 

Lékovka je opatřena bezpečnostním uzávěrem zabraňujícím otevření dětmi. Otevřete jej tak, že uzávěr stlačíte pevně dolů a odšroubujete proti směru hodinových ručiček. Po použití je třeba uzávěr pevně zašroubovat. 

Součástí každého balení je dávkovací trubička, pomocí níž lze přesně odměřit dávku od 0,5 do 5 ml suspenze po 0,5 ml. 

Jak se pracuje s dávkovací trubičkou
1. Zatlačte trubičku pevně do hrdla lahvičky. 
2. Obsah lahvičky pečlivě protřepejte. 
3. K naplnění dávkovací trubičky otočte lahvičku dnem vzhůru a vytahováním pístu natáhněte do trubičky požadované množství suspenze podle značení na trubičce. 
4. Otočte lahvičku opět hrdlem vzhůru a vyjměte dávkovací trubičku z hrdla lahvičky. 
5. Konec dávkovací trubičky vložte do úst dítěte a jemným tlakem na píst vpravte suspenzi dítěti do úst. 

Po použití opět lahvičku pečlivě uzavřete. Dávkovací trubičku omyjte teplou vodou a nechte vyschnout. Uchovávejte dávkovací trubičku i lahvičku s přípravkem mimo dosah dětí. 

Dávkování při horečnatých a bolestivých stavech
Doporučená denní dávka přípravku je 20 30 mg/kg hmotnosti během jednoho dne v oddělených dávkách. 

Dávkování podle věku dítěte
3 - 12 měsíců 2,5 ml suspenze 3x denně 
1 - 2 roky 2,5 ml suspenze 3x 4x denně 
3 - 7 let 5 ml suspenze 3x - 4x denně 
8 - 12 let 5 ml - 10 ml suspenze 3x - 4x denně 

Celkovou denní dávku rozdělte do 3 až 4 dílčích dávek, přičemž odstup mezi jednotlivými dávkami musí být 6 hodin. Nepodávejte dětem do 3 měsíců. 

Dávkování při horečce vzniklé po očkování
V případě horečky po očkování je možné podat 2,5 ml suspenze. Pokud horečka neklesá, může se podat po 6-ti hodinách dalších 2,5 ml suspenze. Nepodávejte více než 2 x 2,5 ml suspenze během 24 hodin. 

Neklesne-li horečka ani po druhé dávce, další dávku již nepodávejte a o dalším postupu se poraďte s lékařem. 

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Nurofen pro děti je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Pokud horečka nebo bolesti při léčbě přípravkem přetrvávají déle než 3 dny, poraďte se o dalším postupu s lékařem. Pokud podáváte přípravek kojenci, poraďte se s lékařem co nejdříve. 

Jestliže jste dítěti podal(a) více přípravku Nurofen pro děti, než jste měl(a)
Pokud dojde k předávkování nebo náhodnému užití většího než doporučeného množství přípravku dítětem, vyhledejte lékaře. 

Jestliže jste zapomněl(a) dítěti podat Nurofen pro děti
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. 

Následky přerušení léčby přípravkem Nurofen pro děti
Žádné. 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Nurofen pro děti nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. 

Přípravek je obvykle dobře snášen, přesto se mohou během léčby objevit zažívací obtíže jako bolesti břicha, nucení na zvracení, zvracení nebo průjem. Dále se mohou objevit alergické reakce, jako např. kopřivka, svědění kůže a zhoršení příznaků průduškového astmatu. 

Pokud se u dítěte vyskytnou jakékoliv z těchto obtíží nebo jiné neobvyklé příznaky, přestaňte podávat lék a kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka. Pokud se objeví závažnější příznaky jako ledvinové obtíže, otok v obličeji, pocit tísně na hrudníku nebo dýchací obtíže, bolesti v nadbřišku či černě zbarvená stolice, přerušte užívání přípravku a vyhledejte ihned lékaře. 

Léky, jako je Nurofen pro děti, mohou způsobit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

5. JAK PŘÍPRAVEK NUROFEN PRO DĚTI UCHOVÁVAT


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Balení po 50 ml uchovávejte při teplotě do 25 °C. Balení po 100 ml, 150 ml a 200 ml nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 

Neužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Spotřebujte do 6 měsíců po prvním otevření. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

6. DALŠÍ INFORMACE A OBSAH BALENÍ


Co přípravek Nurofen pro děti obsahuje
Léčivou látkou je ibuprofenum 100 mg v 5 ml suspenze. 
Pomocné látky jsou monohydrát kyseliny citronové, dihydrát citronanu sodného, chlorid sodný, odná sůl sacharinu, domifenium-bromid, polysorbát 80, roztok maltitolu, xanthanová klovatina, pomerančové aroma, glycerol, čištěná voda. 

Jak přípravek Nurofen pro děti vypadá a co obsahuje toto balení:
Nurofen pro děti je téměř bílá sirupovitá suspenze s pomerančovou příchutí. 

Velikost balení:

100 ml

 

 
Napište nám svůj dotaz