OLFEN 140MG 5 LÉČIVÝCH NÁPLASTÍ

 
219 Kč / ks
 
 
 
Dostupnost SKLADEM
SUKL 0201454
Objednávkový kód 29160
EAN 8592387016597
Dotaz k produktu
 
 

Ke krátkodobé místní léčbě bolestí spojených s akutním natažením, podvrtnutím nebo pohmožděním rukou nebo nohou v důsledku úrazu; od 16 let.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:

Olfen 140 mg léčivé náplasti 

Léčivá náplast 

Diclofenacum natricum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Olfen 140 mg léčivé náplasti musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

V příbalové informaci naleznete
1. Co je přípravek Olfen 140 mg léčivé náplasti a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Olfen 140 mg léčivé náplasti používat 
3. Jak se přípravek Olfen 140 mg léčivé náplasti používá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Olfen 140 mg léčivé náplasti uchovávat 
6. Další informace 

1. CO JE PŘÍPRAVEK Olfen 140 mg léčivé náplasti A K ČEMU SE POUŽÍVÁ


Olfen 140 mg léčivé náplasti je přípravek, který působí proti bolesti. Patří do skupiny přípravků nazývaných nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID). 

Pro dospělé a dospívající od 16 let 
Přípravek Olfen 140 mg léčivé náplasti ke krátkodobé místní léčbě bolestí spojených s akutním natažením, podvrtnutím nebo pohmožděním rukou nebo nohou v důsledku úrazu (např. sportovního poranění). 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK Olfen 140 mg léčivé náplasti POUŽÍVAT


Nepoužívejte přípravek Olfen 140 mg léčivé náplasti jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na diklofenak, propylenglykol, butylhydroxytoluen nebo na kteroukoli další složku přípravku Olfen 140 mg léčivé náplasti , jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ostatní nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID, např. kyselina acetylsalicylová, ibuprofen) , jestliže se u Vás někdy objevilo průduškové astma, otoky na kůži nebo otoky a podráždění nosní sliznice po užití kyseliny acetylsalicylové nebo jiných NSAID, jestliže trpíte aktivním peptickým (žaludečním nebo duodenálním) vředem, jestliže máte porušenou kůži (např. kožní oděrky, rány, popáleniny), infekční onemocnění kůže nebo ekzém, během posledních tří měsíců těhotenství, u dětí a dospívajících mladších 16 let. 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Olfen 140 mg léčivé náplasti je zapotřebí 
Jestliže trpíte nebo jste v minulosti trpěl(a) průduškovým astmatem nebo alergií, může u Vás dojít ke křečím dýchacích cest (bronchospazmus), které se projevují dechovými obtížemi. Jestliže zpozorujete kožní vyrážku, okamžitě odstraňte náplast a přerušte léčbu. Jestliže trpíte poruchou ledvin, srdce nebo jater, nebo trpíte nebo jste v minulosti trpěl(a) vředem zažívacího ústrojí, zánětem střev nebo máte sklon ke zvýšenému krvácení. 

Nežádoucí účinky mohou být omezeny použitím nejnižší účinné dávky po co nejkratší dobu. 

Důležité upozornění 
Jestliže příznaky přetrvávají déle než 3 dny, nebo se zhoršují, poraďte se s lékařem. 
Nepřikládejte léčivou náplast na oči a sliznice a vyvarujte se kontaktu s nimi. 
Starší pacienti by měli používat přípravek Olfen 140 mg léčivé náplasti s opatrností, protože je u nich větší riziko vzniku nežádoucích účinků. 

Vyvarujte se vystavení léčené plochy přímému slunečnímu světlu nebo soláriu do jednoho dne po odstranění náplasti, abyste snížil(a) riziko vzniku přecitlivělosti na světlo. 

Nepoužívejte současně s jinými místně nebo celkově podávanými přípravky obsahujícími diklofenak nebo s jinými NSAID. 

Děti a mladiství 
Olfen 140 mg léčivé náplasti nesmí používat děti a mladiství do 16 let věku vzhledem k nedostatku zkušeností. 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Pokud je přípravek Olfen 140 mg léčivé náplasti používán správně, vstřebává se do těla velmi malé množství diklofenaku. Je proto nepravděpodobné, aby došlo k vzájemnému působení s léky, které se popisuje u diklofenaku podávaného ústy. 

Těhotenství 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Během prvních šesti měsíců těhotenství můžete používat přípravek Olfen 140 mg léčivé náplasti pouze po konzultaci s lékařem. Během posledních tří měsíců těhotenství nesmíte přípravek Olfen 140 mg léčivé náplasti používat, protože je zvýšené riziko komplikací pro matku i dítě (viz Nepoužívejte přípravek Olfen 140 mg léčivé náplasti). 

Kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Do mateřského mléka se vylučuje velmi malé množství diklofenaku. Jelikož nejsou známy žádné nežádoucí účinky pro kojené dítě, není obvykle potřeba přerušit kojení během krátkodobého používání přípravku Olfen 140 mg léčivé náplasti. Přípravek by však neměl být aplikován přímo na oblast prsů. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Olfen 140 mg léčivé náplasti nemá žádný nebo má pouze zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 

Důležité informace o některých složkách přípravku Olfen 140 mg léčivé náplasti 
Propylenglykol může způsobit podráždění pokožky. Butylhydroxytoluen může způsobit místní kožní reakci (např. kontaktní dermatitidu) nebo podráždění očí a sliznic. 

3. JAK SE PŘÍPRAVEK Olfen 140 MG léčivé náplasti POUŽÍVÁ


Vždy používejte přípravek Olfen 140 mg léčivé náplasti přesně podle pokynů svého lékaře nebo pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Děti a dospívající 
Pro děti a dospívající mladší 16 let neexistují dostatečné údaje týkající se účinnosti a bezpečnosti. 

Obvyklá dávka přípravku
Přiložte jednu náplast na bolestivé místo dvakrát denně, ráno a večer. Maximální celková denní dávka je 2 náplasti, i když máte více zraněných míst než jedno. V jeden okamžik ošetřujte pouze jedno bolavé místo. 

Způsob aplikace 
Pouze ke kožnímu podání, neužívejte vnitřně! 

1. Ustřihněte sáček, obsahující náplast, podél vyznačené čáry. 
2. Vyjměte náplast a pečlivě uzavřete sáček tlakem na uzávěr. 
3. Sejměte ochranný film z přilnavé strany náplasti. 
4. Nalepte náplast na bolestivé místo. Pokud je nezbytné, lze upevnit náplast za použití elastického síťového obinadla. Nepoužívejte náplast s neprodyšným (okluzivním) obinadlem. Náplast se nesmí dělit. Použité náplasti přeložte na polovinu, přilnavou stranou dovnitř. 

Trvání léčby 
Nepoužívejte přípravek Olfen 140 mg léčivé náplasti déle než 3 dny bez porady s lékařem. Delší použití musí být konzultováno s lékařem a nesmí přesáhnout 7 dní. 

Máte-li pocit, že účinek přípravku Olfen 140 mg léčivé náplasti je příliš silný nebo příliš slabý, prosím, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Jestliže jste použil(a) více přípravku Olfen 140 mg léčivé náplasti, než jste měl(a) 
Prosím, řekněte svému lékaři, vyskytnou-li se u Vás závažnější nežádoucí účinky po nesprávném použití přípravku Olfen 140 mg léčivé náplasti nebo po náhodném předávkování (např. u dětí). Lékař Vám poradí, pokud budou nezbytná další opatření, v závislosti na závažnosti otravy. 

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Olfen 140 mg léčivé náplasti 
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Olfen 140 mg léčivé náplasti nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. 

Při hodnocení nežádoucích účinků bylo použito následující konvenční hodnocení frekvence
Velmi časté: postihuje více než 1 pacienta z 10 
Časté: postihuje 1-10 pacientů ze 100 
Méně časté: postihuje 1-10 pacientů z 1 000 
Vzácné: postihuje 1-10 pacientů z 10 000 
Velmi vzácné: postihuje méně než 1 pacienta z 10 000 
Není známo: nelze odhadnout z dostupných údajů 

Řekněte okamžitě svému lékaři a přestaňte používat náplast, pokud zaznamenáte některý z následujících příznaků:náhle vzniklá svědivá vyrážka (kopřivka), otoky rukou, nohou, kloubů, tváře, rtů, úst nebo hrdla, dechové obtíže, pokles krevního tlaku nebo slabost. 

Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky
Časté: místní kožní reakce, jako zarudnutí kůže, pocit pálení, svědění, zánětlivé zčervenání kůže, kožní vyrážka, někdy s pupínky nebo podlitinami. 
Méně časté: reakce z přecitlivělosti nebo místní alergická reakce (kontaktní dermatitida). 

U pacientů užívajících místně léčivé látky patřící do stejné skupiny jako diklofenak byly popsány jednotlivé případy celkových kožních reakcí, alergické reakce, jako otoky kůže a sliznic a anafylaktické reakce (celková alergická reakce) s akutními poruchami regulace krevního oběhu a s citlivostí na světlo. Vstřebávání diklofenaku do těla přes kůži je velmi nízké ve srovnání s koncentrací léčivé látky v krvi po vnitřním podání diklofenaku. Pravděpodobnost nežádoucích účinků, které postihují celé tělo (jako zažívací nebo ledvinové poruchy nebo dýchací obtíže) je tedy velmi nízká. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

5. JAK PŘÍPRAVEK Olfen 140 mg léčivé náplasti UCHOVÁVAT


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Přípravek Olfen 140 mg léčivé náplasti nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25° C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vysušením a světlem. Uchovávejte sáček pevně uzavřený, aby byl přípravek chráněn před vysušením. Přípravek je použitelný 4 měsíce od prvního otevření sáčku. 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

6. DALŠÍ INFORMACE


Co přípravek Olfen 140 mg léčivé náplasti obsahuje 
Léčivou látkou je diclofenacum natricum. Jedna náplast obsahuje diclofenacum natricum 140 mg. Pomocnými látkami jsou glycerol, propylenglykol (E1520), diisopropyl-adipát, krystalizující sorbitol 70% (E420), sodná sůl karmelosy, natrium-polyakrylát, základní butylovaný methakrylátový kopolymer, dihydrát dinatrium-edetátu, siřičitan sodný (E221), butylhydroxytoluen (E321), síran draselno-hlinitý, koloidní bezvodý oxid křemičitý, přirozený lehký kaolin, lauromakrogol, levomenthol, kyselina vinná, čištěná voda, netkaná polyesterová vrstva, polypropylénová fólie. 

Jak přípravek Olfen 140 mg léčivé náplasti vypadá a co obsahuje toto balení 
Olfen 140 mg léčivé náplasti jsou léčivé náplasti velikosti 10 x 14 cm s bílou až světle hnědou pastou nanesenou v rovnoměrné vrstvě na netkaný podklad se snímatelným ochranným filmem. Přípravek je dostupný v baleních o velikosti 2, 5, 10 nebo 14 léčivých náplastí balených v sáčcích po 2 nebo 5 náplastech. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Držitel rozhodnutí o registraci 
Ratiopharm GmbH, Ulm, Německo 

Výrobce 
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo 

Tento přípravek je registrován v členských zemích EU pod následujícími názvy 
Rakousko: Dolostrip 140 mg wirkstoffhaltiges Pflaster 
Belgie: KINESPIR PATCH 140 mg pleister 
Německo: Diclofenac-ratiopharm Schmerzpflaster 
Maďarsko: Algoplast-ratiopharm 140 mg gyógyszeres tapasz 
Itálie: Diclofenac ratiopharm Italia 140 mg cerotti medicati 
Polsko: Dicloratio plast, 140 mg, plaster leczniczy 
Slovenská republika: Diclobene 140 mg 
Španělsko: ratioparch 140 mg apósitos adhesivos medicamentosos 
Velká Británie: ALGOPAIN-Eze 140 mg medicated plaster 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 21.8.2013 
sp.zn.sukls88009/2013 
 
Balení: 
 
5 náplastí

 
Napište nám svůj dotaz