OLFEN GEL 50G

 
92 Kč / ks
 
 
 
Dostupnost SKLADEM
SUKL 0186186
Objednávkový kód 18193
EAN 7640118194470
Dotaz k produktu
 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: 

Olfen, gel diclofenacum natricum
Gel

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Olfen gel musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
−  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
−  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
−  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
−  Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci 
1. Co je Olfen gel a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Olfen gel používat 
3. Jak se Olfen gel používá 
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Olfen gel uchovávat 
6. Obsah balení a další informace

1. Co je Olfen gel a k čemu se používá
Olfen gel obsahuje léčivou látku diklofenak. Diklofenak má protirevmatické účinky, působí proti bolesti a tlumí zánět. Diklofenak se po místním podání vstřebává pokožkou a jeho přítomnost může být prokázána v krevní plazmě. Vstřebává se přibližně 3,3% z místně podané dávky léčivé látky.

Olfen gel je možné použít bez porady s lékařem k mírnění místních projevů bolestí zad a k léčbě poúrazových zánětů šlach, vazů, svalů a kloubů (zhmoždění, podvrtnutí, vymknutí).

K mírnění místních příznaků zánětlivých a degenerativních (vzniklých z opotřebování a stárnutí) kloubních onemocnění a k léčbě místních mimokloubních revmatických projevů (např. zánětů šlach, šlachových pochev či tíhových váčků) je možné Olfen gel používat pouze po poradě s lékařem. 

Pouze po poradě s lékařem může být přípravek užíván při dlouhodobé léčbě větších oblastí a při léčbě těhotných žen.
Přípravek mohou užívat dospělí a mladiství od 14 let. 


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Olfen gel používat 
Nepoužívejte Olfen gel:
− jestliže jste alergický(á) na diklofenak, na kyselinu acetylsalicylovou či na jiná nesteroidní antirevmatika (přípravky k léčbě bolesti, zánětu a horečky)
− jestliže jste alergický(á) na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). − jestliže jste těhotná nebo kojíte.

Zvláštní opatrnosti je zapotřebí
Olfen gel nesmí přijít do kontaktu s otevřenými poraněními, sliznicí a oblastí očí. Oblast, na kterou je Olfen gel nanesen, nesmí být kryta neprodyšným oděvem či obvazem.
O vhodnosti současného použití Olfen gelu s jinými přípravky pro místní použití se poraďte s lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) používal(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství, kojení a fertilita
Nepoužívejte Olgen gel, pokud jste těhotná nebo kojíte.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není znám žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

3. Jak se Olfen gel používá 
Dávkování
Pokud lékař neurčí jinak, užívají obvykle dospělí a mladiství v závislosti na velikosti léčené oblasti 23 g Olfen gelu 3-4krát denně. Mezi jednotlivými dávkami by měl být časový odstup alespoň 4 hodin. 
Doba používání přípravku je závislá na druhu onemocnění. Bez porady s lékařem nepoužívejte Olfen gel déle než 14 dní, pokud při léčbě obtíže neustupují nebo se zhoršují, vyhledejte lékaře již po 7 dnech léčby. Dlouhodobější pravidelné užívání přípravku (při vleklých chorobách, např. při revmatismu) je nutno vždy konzultovat s lékařem.

Způsob použití
Olfen gel se doporučuje nanášet lehkým vetřením na neporušenou pokožku.


Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Olfen gel
Pokud jste zapomněli aplikovat přípravek Olfen gel ve správný čas, aplikujte ho jakmile si vzpomenete a pak pokračujte v léčbě jako obvykle.
Nenanášejte na postižené místo dvojnásobné množství.

Jestliže jste omylem požil(a) přípravek Olfen gel
Jestliže jste omylem požil(a) přípravek neprodleně kontaktujte lékaře.
Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

4. Možné nežádoucí účinky
 Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů z 1000) zahrnují:
bolest v nadbřišku, nevolnost, zvracení, průjem, křeče v břiše, poruchy trávení, nadýmání, nechutenství, bolesti hlavy, závratě, kožní vyrážky a zvýšení jaterních enzymů

Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000) zahrnují:
krvácení do trávicího traktu, zvracení s příměsí krve, dehtovitě černá stolice, peptický vřed s nebo bez krvácení a s možností proděravění stěny trávicího traktu, krvavý průjem, ospalost, nespavost, kopřivka, otoky,  zánět jater se žloutenkou nebo bez ní, astma, závažné alergické reakce včetně snížení krevního tlaku.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10 000) zahrnují:
zánět tlustého střeva, znovu vzplanutí zánětu tlustého střeva, afty v dutině ústní, zánět jazyka, poškození jícnu, zácpa, stavy podobné brániční kýle, poruchy smyslového vnímání jako brnění, poruchy paměti, dezorientace, rozmazané nebo dvojité vidění, zhoršení sluchu, zvolnění v uších, poruchy chuti, dráždivost, křeče, deprese, úzkost, těžké sny, třes, psychotické reakce a zánět mozkových blan, závažné kožní vyrážky a kožní reakce spojené s olupováním kůže, ztráta vlasů, zvýšená citlivost vůči slunečnímu záření, tečkovité krvácení do kůže, akutní selhání ledvin, krev v moči, bílkoviny v moči, zánět ledvin, akutní zánět ledvin, snížení krevních destiček, snížení bílých krvinek, snížení červených krvinek, snížení všech krevních buněk, zápal plic, zánět krevních cév, bušení srdce, zvýšení krevního tlaku, srdeční selhání.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Jak Olfen gel uchovávat 
Uchovávejte v suchu, při teplotě do 25 °C.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace
Co Olfen gel obsahuje
Léčivou látkou je: diclofenacum natricum (diklofenak) 10 mg v 1 g gelu.
Pomocnými látkami jsou: kyselina mléčná, diisopropyl-adipát, isopropylalkohol, disiřičitan sodný, hyetelosa, hyprolosa, čištěná voda.

Jak Olfen gel vypadá a co obsahuje toto balení
Olfen gel je opalizující až slabě zakalený, průhledný, bezbarvý až světle nažloutlý gel se zápachem po isopropanolu.

Velikost balení
Tuba 20 g, 50 g nebo 100 g.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel registračního rozhodnutí
Mepha Lda., Lagoas Park, Porto Salvo Portugalsko

Výrobce:
1. Medimport, spol. s.r.o., Praha, Česká republika
2. Merckle GmbH, Ulm, Německo (výrobní prostory) sídlo firmy na adrese Merckle GmbH, Blaubeuren-Weiler, Německo
3. Mepha Pharma GmbH, Lőrrach, Německo

Datum poslední revize: 13.3.2013

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE PEČLIVĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI

BALENÍ

50g gelu

 

 
Napište nám svůj dotaz