PARAGRIPPE TBL. 60

 
139 Kč / ks
 
 
 
Dostupnost SKLADEM
SUKL 0097942
Objednávkový kód 5517
EAN 3352712001316
Dotaz k produktu
 
 

PŘÍBALOVÁ IMFORMACE:

PARAGRIPPE®, sublingvální tablety
Homeopatický léčivý přípravek
 
1. CO JE PARAGRIPPE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
PARAGRIPPE je homeopatický léčivý přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii.
V případě výdeje bez lékařského předpisu přípravek používejte podle návodu k použití, který je uveden na obalu a v bodě 3 této příbalové informace.
 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PARAGRIPPE UŽÍVAT 
Neužívejte PARAGRIPPE 
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku.
 
Zvláštní opatrnosti při užití přípravku PARAGRIPPE je zapotřebí 
Pokud vám lékař řekl, že se u vás projevuje intolerance (nesnášenlivost) některých cukrů, kontaktujte ho předtím, než začnete tento přípravek užívat.
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
 
Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
PARAGRIPPE nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
 
Důležité informace o některých složkách přípravku PARAGRIPPE
Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.
 
3. JAK SE PARAGRIPPE UŽÍVÁ 
Orální podání.
 
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklé dávkování přípravku je:
 
Děti a dospělí:
2 tablety nechat rozpustit v ústech každou hodinu. Interval prodlužovat v závislosti na zlepšení.
 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
Podobně jako všechny léky může mít i PARAGRIPPE nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
 
Žádné nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány.
 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.
 
5. JAK PARAGRIPPE UCHOVÁVAT 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
 
Neužívejte PARAGRIPPE po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.
 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
 
6. DALŠÍ INFORMACE 
Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací.
 
Homeopatie je léčebná metoda založená na principu podobnosti. Využívá speciálně ředěných a dynamizovaných účinných látek bez dosud známých nežádoucích účinků.
 
O správném použití přípravku PARAGRIPPE se prosím informujte u odborníka na homeopatii –
u lékaře, lékárníka či na veřejně přístupné odborné informační službě na telefonu 224 835 090 nebo na internetové adrese této služby: http://vpois.boiron.cz.
 
Co přípravek PARAGRIPPE obsahuje 
Léčivými látkami v jedné tabletě o 300 mg jsou:
 
Arnica montana 4 CH .......................................................................................... 0.6 mg
Belladona 4 CH ................................................................................................... 0.6 mg
Eupatorium perfoliatum 4 CH............................................................................. 0.6 mg
Gelsemium 4 CH ................................................................................................. 0.6 mg
Sulfur 5 CH ......................................................................................................... 0.6 mg
 
Pomocnými látkami jsou:
sacharóza, monohydrát laktózy, magnesium-stearát.
 
Jak PARAGRIPPE vypadá a co obsahuje toto balení 
Sublingvální tablety.
Balení obsahuje 60 sublingválních tablet.
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie.
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 19.9.2013.


HOMEOPATICKÝ LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE PEČLIVĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI

BALENÍ:

60 sublingválních tablet

 
Napište nám svůj dotaz