PARAMEGAL 500 MG POR TBL NOB 30X500MG

 
55 Kč / ks
 
 
 
Dostupnost SKLADEM
SUKL 0162443
Objednávkový kód 23838
EAN 8595112680179
Značka 23838
Dotaz k produktu
 
 

Při mírných a středně silných bolestech zubů, hlavy, bolestech při menstruaci, bolestech zad a bolesti svalů a kloubů provázející chřipková onemocnění. Při horečce.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Paramegal 500 mg musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů v případě horečky a do 5 dnů v případě bolesti, musíte se poradit s lékařem. 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete: 
1. Co je Paramegal 500 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Paramegal 500 mg užívat 
3. Jak se Paramegal 500 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Paramegal 500 mg uchovávat 
6. Další informace
1. CO JE Paramegal 500 mg A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Patří do skupiny analgetik (léky proti bolesti) a antipyretik (léky snižující zvýšenou teplotu).
Paramegal 500 mg je určen k léčbě mírné až středně silné bolesti a snížení horečky. Paramegal 500 mg nezhoršuje žaludeční potíže, nevyvolává krvácení a proto jej mohou užívat i nemocní se žaludečními a dvanáctníkovými vředy, kteří z těchto důvodů nemohou užívat přípravky obsahující kyselinu acetylsalicylovou.
Paramegal 500 mg se užívá při mírných a středně silných bolestech zubů, hlavy, bolestech při menstruaci, bolestech zad a bolesti svalů a kloubů provázející chřipková onemocnění. Užívá se rovněž při horečce, například při chřipkovém onemocnění. Při neuralgii se přípravek používá pouze po poradě s lékařem. Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství, děti od 6 let a krátkodobě i kojící ženy.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE Paramegal 500 mg UŽÍVAT 
Neužívejte Paramegal 500 mg 
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na paracetamol nebo na kteroukoli další složku přípravku Paramegal 500 mg 
jestliže máte těžkou poruchu funkce jater nebo akutní zánět jater
Zvláštní opatrnosti při použití Paramegalu 500 mg je zapotřebí
jestliže máte těžší poruchu ledvin,
jestliže máte sníženou funkci jater
jestliže máte nízkou hladinu enzymu zvaného glukóza-6-fosfát dehydrogenáza v krvi
jestliže máte snížený počet červených krvinek v krvi (hemolytickou anémii)

Pokud trpíte některým z těchto onemocnění poraďte se před zahájením léčby s lékařem.
Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním alkoholu a/nebo užíváte jakákoliv léčiva obsahující paracetamol.
Vzhledem k vysokému obsahu léčivé látky není přípravek určen pro děti do 6 let.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Účinky Paramegalu 500 mg a účinky jiných, současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.
Současné užívání Paramegalu 500 mg a některých léků na spaní, léků proti epilepsii, některých antibiotik nebo současné pití alkoholu může způsobit poškození jater.
Vzájemné působení je možné s nesteroidními antirevmatiky včetně kyseliny acetylsalicylové (léky proti bolesti, zánětu a horečce), s chloramfenikolem, dikumarolovými antikoagulancii (léky proti krevní srážlivosti) jejichž účinky může paracetamol zvyšovat. 
Cholestyramin (lék na snížení hladiny tuků) snižuje účinky paracetamolu.
Vzájemné působení paracetamolu a Zidovudinu (antivirotikum) se projevuje zesíleným sklonem k poškození jater.
Cimetidin (lék k léčbě žaludečních vředů) může snižovat toxicitu paracetamolu (především při jeho vyšším dávkování). Nemůže však zabránit poškození jater při předávkování paracetamolem.
Vzájemné působení je možné s látkami indukujícími enzymy nebo poškozujícími játra jako např. fenobarbital (přípravek na spaní a epilepsii), rifampicin (lék proti tuberkulóze), dále s perorálními kontraceptivy (antikoncepcí).
Řada léčiv může mít ve větší nebo menší míře vliv na biologickou přeměnu paracetamolu (morfin a jeho deriváty, metronidazol, chloramfenikol, disulfiram, sulfonamidy). Klinický význam těchto interakcí je však sporný. 
Užívání Paramegalu 500 mg s jídlem a pitím
Tablety je nutno zapít dostatečným množstvím tekutiny. Během léčby přípravkem Paramegal 500 mg se nesmí požívat alkohol.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
V těhotenství není vhodné užívat paracetamol dlouhodobě, krátkodobé užívání přípravku je možné po poradě s lékařem. 
Přípravek mohou užívat krátkodobě i kojící ženy.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Paramegal 500 mg nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje
3. JAK SE Paramegal 500 mg UŽÍVÁ
Dospělí a mladiství od 15 let 
Dospělým a mladistvým od 15 let s hmotností vyšší než 50 kg se podává 1-2 tablety v časovém odstupu nejméně 4 hodiny. Nejvyšší jednotlivá dávka jsou 2 tablety a nejvyšší denní dávka 8 tablet.
Mladiství od 12 do 15 let
Mladistvým ve věku od 12 do 15 let se podává 1 tableta v časovém odstupu 4- 6 hodin. Nejvyšší denní dávka je 6 tablet. Maximální denní dávka (60 mg/kg/den) nesmí být překročena.
Děti od 6 do 12 let
Dětem ve věku od 6 do 12 let se podává 1/2 - 1 tableta v časovém odstupu 4 - 6 hodin. Nejvyšší denní dávka jsou 4 tablety. Maximální denní dávka (60 mg/kg/den) nesmí být překročena
Nemocní se sníženou funkcí ledvin užívají po poradě s lékařem nižší dávky.
U starších pacientů není třeba zvláštní úprava dávkování přípravku.
Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.
Pokud nedojde do 3 dnů k ústupu horečky a do 5 dnů k ústupu bolesti nebo naopak dojde ke zhoršení obtíží či se vyskytnou neobvyklé reakce, poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dní. Pokud podáváte paracetamol dítěti, vyhledejte lékaře vždy již po 3 dnech.
Jestliže jste užil(a) více Paramegalu 500 mg, než jste měl(a)
Při předávkování přípravkem Paramegal 500 mg může dojít k těžkému poškození jater. Pře-dávkování se projevuje zvracením, nechutenstvím, pocením a bledostí. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem ihned vyhledejte lékaře. 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Paramegal 500 mg
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Paramegal 500 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Následující nežádoucí účinky byly pozorovány s následující frekvencí četnosti výskytu:
Velmi časté (více než u 1 pacienta z 10
Časté (méně než u 1 pacienta z 10, ale více než u 1 pacienta ze 100)
Méně časté (méně než u 1 pacienta z 10, ale více než u 1 pacienta z 1000)
Vzácné (méně než u 1 pacienta z 1000, ale více než u 1 pacienta z 10 000)
Velmi vzácné (méně než u 1 pacienta z 10 000)
Neznámé (z dostupných údajů nelze frekvenci určit)
Vzácně se mohou vyskytnout mírné nežádoucí účinky ze strany trávicího traktu (nauzea, zvracení). 
Velmi vzácně může dojít k výskytu alergické reakce ve formě kožního exantému (zánětlivá kožní reakce) nebo bronchospazmu (zúžení průdušek a dýchací obtíže) nebo anafylaktického šoku. 
Vzácně se mohou vyskytnout poruchy krvetvorby (thrombocytopénie sní-žení počtu krevních destiček, leukopénie chorobné snížení počtu bílých krvinek, 
pancytopénie současný pokles počtu všech typů krevních buněk /červených a bílých krvi-nek, krevních destiček/, neutropénie - abnormální snížení počtu neutrofilních bílých krvinek v krvi, agranulocytóza nedostatek bílých krvinek /granulocytů/ v krvi a kostní dřeni), které jsou však obvykle revezibilního (vratného) charakteru. 
Vzácně byly zaznamenány případy snížení počtu červených krvinek v důsledku jejich předčasného rozpadu (hemolytickáanémie) při léčbě paracetamolem.
Vzácně se mohou objevit zvýšené hodnoty jaterních enzymů. Velmi vzácně může dojít k poškození jater již při užití terapeutických dávek paracetamolu.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK Paramegal 500 mg UCHOVÁVAT 
Uchovávejte při teplotě do 25 oC, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Paramegal 500 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Paramegal 500 mg obsahuje
Léčivou látkou je paracetamol (paracetamolum)
Pomocnými látkami jsou kukuřičný škrob, povidon 25, mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát
Jak Paramegal 500 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé až nažloutlé mramorované kulaté ploché tablety se zkosenými hranami, z jedné strany s půlicí rýhou. Balení obsahuje 10 tablet (1 blistr), 20 tablet (2 blistry) nebo 30 tablet (3 blistry) v krabičce.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika
Tel.:  +420 227 629 525
Fax:  +420 227 629 509
e-mail: info@glenmarkpharma.cz
Výrobce: 
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 s místem propouštění Fibichova 143, 566 17 Vysoké Mýto, Česká republika
Tel.: +420 465 457 218
Fax: +420 465 457 457
e-mail: vyroba@glenmarkpharma.cz 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Česká republika
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha 4
Tel:  +420 227 629 525
e-mail: info@glenmarkpharma.cz
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 
13.1.2010
Podrobné informaci o tomto léku jsou dostupné na internetové stránce www.sukl.cz 

Balení:

30 tablet

 
Napište nám svůj dotaz