SANORIN 1 PM NAS SPR SOL 1X10ML

 
83 Kč / ks
 
 
 
Dostupnost SKLADEM
SUKL 0058159
Objednávkový kód 25691
EAN 8594737047817
Dotaz k produktu
 
 

Přípravek se užívá k mírnění příznaků u akutní rýmy, zánětu čelistních dutin, zánětu Eustachovy trubice a zánětu středního ucha.

Balení:

10ml

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 
- Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

Co naleznete v této příbalové informaci 
1. Co je Sanorin 1 a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sanorin 1 používat 
3. Jak se Sanorin 1 používá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak Sanorin 1 uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 

1. Co je Sanorin 1 a k čemu se používá 

Sanorin 1 způsobuje zúžení zánětem rozšířených cév nosní sliznice, což vede ke zmenšení otoku 
sliznice a uvolnění hlenu z nosu, vedlejších nosních dutin a trubice spojující střední ucho a hltan 
(Eustachovy trubice). Tím je umožněno volné dýchání nosem. Léčebný účinek nastupuje zpravidla do 
5 minut a přetrvává 4 - 6 hodin. 
Sanorin 1 se používá k mírnění příznaků akutní rýmy, zánětu čelistních dutin, zánětu Eustachovy 
trubice a zánětu středního ucha. Při zánětu středního ucha používejte Sanorin 0,5 pouze po 
poradě s lékařem. 
Sanorin 1 mohou používat dospívající starší 15 let a dospělí. 
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sanorin 1 používat 

Nepoužívejte Sanorin 1 
- jestliže jste alergický(á) na nafazolin nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6). Nejčastějšími projevy přecitlivělosti jsou kožní vyrážka a svědění. 
- jestliže trpíte suchým zánětem nosní sliznice (projevuje se pocitem sucha v nose a tvorbou strupů 
v okolí nosních průduchů). 

Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Sanorin 1 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 
- jestliže trpíte závažným onemocněním srdce a cév (srdeční nedostatečnost, vysoký krevní tlak). 
- jestliže trpíte poruchou látkové přeměny (cukrovka, zvýšená činnost štítné žlázy). 
- jestliže trpíte nádorem nadledvin (feochromocytom). 
- jestliže trpíte průduškovým astmatem. 
- jestliže jste léčeni některými léky užívanými k léčbě depresí nebo Parkinsonovy choroby 
(inhibitory monoaminoxidázy), popř. jinými látkami, které mohou zvyšovat krevní tlak. 


Děti a dospívající 
Přípravek nesmí být podáván dětem a dospívajícím do 15 let věku. 

Další léčivé přípravky a Sanorin 1 
Při současném podávání přípravku Sanorin 1 a některých léků užívaných k léčbě depresí nebo 
Parkinsonovy choroby (inhibitory monoaminoxidázy, tricyklická antidepresiva), může dojít ke zvýšení 
krevního tlaku. 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Sanorin 1 je možno používat během těhotenství a kojení pouze na doporučení lékaře. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 

Sanorin 1 obsahuje konzervační látku methylparaben, který může vyvolat alergickou reakci a to i 
opožděně (s odstupem několika hodin po aplikaci přípravku). 

3. Jak Sanorin 1 používá 

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Pokud lékař neurčí jinak, podávají se 1 až 3 dávky přípravku Sanorin1. Přípravek se vstřikuje do 
obou nosních dírek, a to několikrát denně (postačuje 3krát denně). Mezi jednotlivými dávkami musí 
být časový odstup nejméně 4 hodiny. Přípravek se používá krátkodobě. Neměl by být používán déle 
než po dobu 5 dnů. Pokud dojde k uvolnění nosního průduchu, může být léčba ukončena i dříve. 
Opakovaně se přípravek smí podat až po několikadenním přerušení terapie. 

Způsob použití 
Před první aplikací nosního spreje dávkovač několikrát stiskněte, dokud se neobjeví souvislý obláček 
aerosolu. Před použitím sejměte ochranný kryt. Při aplikaci drže nádobku s přípravkem ve svislé 
poloze. Koncovou část dávkovače vložte do nosní dírky a rychle a prudce zmáčkněte kruhovou část 
dávkovače. Tím docílíte vstříknutí spreje. Bezprostředně po vstříknutí lehce vdechněte nosem. 
Stejným způsobem ošetřete i druhou nosní dírku. Po použití nasaďte ochranný kryt. 

Jestliže jste použil(a) více Sanorinu 1, než jste měl(a) 
Při náhodném požití většího množství přípravku dítětem nebo dospělým okamžitě vyhledejte lékaře či 
lékárníka. 

Jestliže jste zapomněl(a) použít SANORIN 1 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 

4. Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
U zvláště citlivých pacientů se občas mohou vyskytnout mírné nežádoucí účinky jako pálení a suchost 
nosní sliznice. Velmi vzácněmohou být po odeznění účinku pozorovány silné pocity ucpaného nosu. 

Velmi vzácně (zejména při předávkování) se mohou dostavit celkové účinky v důsledku podráždění 
sympatického nervstva, jako je nervozita, zvýšené pocení, bolest hlavy, třes, zrychlení srdeční 
činnosti, bušení srdce a zvýšený krevní tlak. Dlouhodobé a časté používání přípravku Sanorin 1 
může vést k chronickému ucpávání nosu a vysychání sliznice. 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

5. Jak Sanorin 1 uchovávat 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 0C. Uchovávejte v původním obalu a v krabičce, aby byl přípravek 
chráněn před světlem. Chraňte před mrazem. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku za 
Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 


6. Obsah balení a další informace 

Co Sanorin 1 obsahuje 

Léčivou látkou je naphazolini nitras 10 mg v 10 ml. 
Pomocnými látkami jsou kyselina boritá, edamin, methylparaben a čištěná voda. 

Jak Sanorin 1 vypadá a co obsahuje toto balení 
Čirý, bezbarvý roztok bez zápachu. 
Průhledná nádobka (HDPE), komplet PAK se závitem pumpa (PP), stoupací trubička (PE a PP), 
těsnění (PU-BU), nosní aplikátor (PP) s krytem (LDPE), příbalová informace, krabička. 

Velikost balení: 10 ml 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p. 305, PSČ 747 70 Opava - Komárov, Česká republika 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 30.10.2013. 

 
Napište nám svůj dotaz