SINUPRET KAPKY 50 ML

 
135 Kč / ks
 
 
 
Dostupnost SKLADEM
SUKL 0044561
Objednávkový kód 26021
EAN 4029799128746
Dotaz k produktu
 
 

Efektivní léčba nachlazení, rýmy a zánětu dutin.

-rozpouští hustý hlen 
-uvolňuje nos a nosní dutiny 
-uleví od tlaku a bolesti hlavy při nachlazení 
-podporuje léčbu antibiotiky 
-vhodný i pro malé děti 
-čistě přírodní

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. 
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Sinupret, perorální kapky, roztok, 
musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informaci nebo radu. 
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší po, 7 dnech, musíte kontaktovat svého lékaře. 
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 
to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

V příbalové informaci naleznete: 

1. Co je Sinupret, perorální kapky, roztok, a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sinupret, perorální kapky, roztok, užívat 
3. Jak se Sinupret, perorální kapky, roztok, užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak Sinupret, perorální kapky, roztok, uchovávat 
6. Další informace 

1. CO JE SINUPRET, PERORÁLNÍ KAPKY, ROZTOK, A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Sinupret, perorální kapky, roztok, patří do farmakoterapeutické skupiny: Fytofarmakum 
otorinolaryngologikum, sekretolytikum. 

Sinupret, perorální kapky, roztok, je vodně-alkoholový extrakt rostlinných drog s obsahem hořčin, 
saponinů, flavonoidů, hydroxyfenylkarbonových kyselin,esterů a steroidních triterpenů. Zvyšuje 
tvorbu, rozpouštění a vykašlávání hlenů a působí protizánětlivě a zčásti i proti virovým a bakteriálním 
infekcím. 

Sinupret, perorální kapky, roztok, se užívá při akutních a chronických zánětech vedlejších dutin 
nosních a dýchacích cest a jako podpůrná léčba při antibakteriální terapii.Obvykle jsou to onemocnění 
horních dýchacích cest jako je zánět vedlejších dutin nosních /sinusitida/ a rinosinusitida. Počínající 
příznaky těchto zánětů se projevují výtokem z nosu, následně ucpaným nosem a bolestmi tváře a 
pocitem tlaku, hlavně kolem nosu. 
Přípravek mohou používat dospělí, mladiství i děti starší než 1 rok. 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SINUPRET, PERORÁLNÍ 
KAPKY, ROZTOK, UŽÍVAT 

Neužívejte Sinupret, perorální kapky, roztok 
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kteroukoli složku přípravku. 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Sinupret, perorální kapky, roztok je zapotřebí 

- přípravek není určen dětem do 1 roku 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Doposud nejsou známy žádné interakce s jinými léčivými přípravky. 

Stránka 2 z 4 
Prosím, informujte svého lékaře o lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o 
lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

Těhotenství a kojení 
Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
Sinupret, perorální kapky, roztok, se v těhotenství a kojení může podávat pouze na základě 
výslovného doporučení lékaře. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek obsahuje 19 objemových % alkoholu. Množství alkoholu přijatého v jedné dávce je 
katabolizováno osobou se zdravým metabolismem a normální hmotností během několika minut. 
Přípravek je bezpečný, ovlivnění pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů je 
nepravděpodobné. 

Důležité informace o některých složkách přípravku Sinupret, perorální kapky, roztok. 
Sinupret, perorální kapky, roztok obsahují v jedné dávce pro dospělého 0,45 g alkoholu, což odpovídá 
11,4ml piva nebo 4,75 ml vína. 
V jedné dávce pro děti 1 5 let je 0,135 g alkoholu, což odpovídá 3,4 ml piva nebo 1,4 ml vína. 

Tento lék obsahuje 19 objemových % alkoholu, a proto je škodlivý pro osoby závislé na alkoholu. 
Tato skutečnost by měla být brána v úvahu též u těhotných nebo kojících žen, dětí, které užijí vyšší 
dávku než je doporučeno, a u vysoce rizikových skupin pacientů s jaterním onemocněním, epilepsií, 
poškozením nebo onemocněním mozku. 

3. JAK SE SINUPRET, PERORÁLNÍ KAPKY, ROZTOK UŽÍVÁ 

Vždy užívejte Sinupret, perorální kapky, roztok, přesně podle pokynů uvedených v této příbalové 
informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Nedoporučí-li Vám Váš lékař jinak, je denní dávkování následující: 

Děti od 12 let a dospělí 3krát denně 50 kapek 
Děti 6 - 11 let 3krát denně 25 kapek 
Děti 1 - 5 let 3krát denně 15 kapek 

Dávkování je třeba dodržet. Přípravek mohou zvláště děti užívat s ovocnou šťávou nebo s čajem. Pro 
účinek Sinupret, perorálních kapek, je podstatné jeho pravidelné užívání po dobu 7 14 dnů.
Dostatečný přívod tekutin působí podpůrně. Pokud příznaky přetrvávají déle než 7-14 dní nebo se 
opakovaně vracejí, je nutné poradit se s lékařem. 

Po ústupu potíží se doporučuje dobrat obsah balení. 

Při kapání držte lahvičku ve svislé poloze, viz obrázek. Při skladování se může objevit jemný zákal nebo vyvločkování, což však nemá vliv na účinnost 
přípravku. 

Před použitím protřepat! Stránka 3 z 4 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Sinupret, perorální kapky, roztok, než jste měl(a) 
V případě , že jste užil(a) více Sinupret, perorální kapky, roztok. než jste měl(a), poraďte s lékařem. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít Sinupret, perorální kapky, roztok 
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v léčbě 
přípravkem Sinupret, perorální kapky, roztok, podle předpisu Vašeho lékaře nebo podle pokynů v této 
příbalové informaci. 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky, může mít i Sinupret, perorální kapky, roztok, nežádoucí účinky, které se 
ale nemusí vyskytnout vždy. 

Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na následujícím rozdělení frekvence výskytu: 

Velmi časté: 
Více než u 1 z 10 léčených osob 
Časté: 
Více než u 1 ze 100 léčených osob 
Méně časté: 
Více než u 1 z 1000 léčených osob 
Vzácné: 
Více než u 1 z 10 000 léčených osob 
Velmi vzácné: 
méně než u 1 z 10 000 léčených osob včetně jednotlivých hlášených případů 

Důležité nežádoucí účinky anebo příznaky, kterým byste měli věnovat pozornost a v případě jejich 
výskytu přijmout opatření. 

Ve velmi vzácných případech se mohou vyskytnout žaludeční potíže (mezi jinými bolesti břicha, 
nevolnost) reakce z přecitlivělosti (vyrážka, zarudnutí kůže, svědění, otok vznikající na různých 
místech organismu, dušnost, otok obličeje). 

Opatření v případě nežádoucích účinků 
Jestliže zpozorujete nežádoucí účinek nebo příznaky hypersenzitivní reakce (reakce z přecitlivělosti) 
přerušte užívání Sinupret, perorální kapky, roztok, a ihned informujte svého lékaře tak, aby mohl(a) 
vyhodnotit závažnost příznaků a rozhodnout o nezbytných opatřeních. Pokud se známky 
hypersenzitivity vyskytly, znovu již preparát neužívejte. 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. 

5. JAK SINUPRET, PERORÁLNÍ KAPKY, ROZTOK, UCHOVÁVAT 

Uchovávejte Sinupret, perorální kapky, roztok, mimo dosah a dohled dětí. 

Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce nebo štítku. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 

6. DALŠÍ INFORMACE 

Stránka 4 z 4 
Co Sinupret, perorální kapky, roztok, obsahuje 

100 g roztoku obsahuje: 
Herbarum extractum pro Sinupret 29,0 g ex: 
Gentianae radice 0,2 g; 
Primulae flore 0,6 g; 
Rumicis herba 0,6 g; 
Sambuci flore 0,6 g; 
Verbenae herba 0,6 g. 

Pomocné látky: ethanol 60% (V/V) (součást herbarum extractum pro Sinupret)., čištěná voda. 

1 ml = 0,98 g = 17 kapek. 
1 ml obsahuje 0,15 g alkoholu. 
100 g kapek obsahuje 19 objemových procent alkoholu. 


Jak Sinupret, perorální kapky, roztok, vypadá a co obsahuje toto balení 

Sinupret, perorální kapky, roztok, jsou žlutohnědá, čirá až lehce zakalená tekutina. 
V menší míře se může v roztoku tvořit usazenina. 

Balení:

50 ml

 
Napište nám svůj dotaz