STOPANGIN spr 1x30ml

 
139 Kč / ks
 
 
 
Dostupnost SKLADEM
SUKL 0003128
Objednávkový kód 8158
EAN 8594737048111
Dotaz k produktu
 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Stopangin musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
 1. Co je Stopangin a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Stopangin užívat
 3. Jak se Stopangin používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Stopangin uchovávat
 6. Další informace
1. CO JE STOPANGIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek se používá u dospělých a dětí starších 8 let k dezinfekci dutiny ústní a hltanu při zánětlivých a infekčních onemocněních nebo při chirurgických výkonech v dutině ústní, k ústní hygieně a k potlačení zápachu z úst.

Stopangin je možné používat jako podpůrný lék při léčbě antibiotiky u angín vyvolaných streptokoky.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE STOPANGIN UŽÍVAT
Neužívejte Stopangin
 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na hexetidin nebo na kteroukoli další složku přípravku Stopangin
 • při zánětu hrtanu a suchém zánětu hltanu (suché faryngitidě atrofického typu)
 • u dětí do 8 let
Zvláštní opatrnosti při použití Stopanginu je zapotřebí
 • u těhotných a kojících žen
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení
Těhotné a kojící ženy mohou přípravek používat pouze na doporučení lékaře. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Řidičům se nedoporučuje jízda motorovými vozidly v období do 30 minut po použití.
 
Důležité informace o některých složkách přípravku Stopangin
Přípravek obsahuje 80% obj. etanolu 96%. Každá dávka obsahuje do 0,1 g ethanolu.

3. JAK SE STOPANGIN POUŽÍVÁ
Pokud lékař neurčí jinak, přípravek se podává 2-3krát denně. Bez porady s lékařem používejte přípravek maximálně 7 dní.

U angíny a dalších závažnějších onemocnění přípravek nenahrazuje léčbu antibiotiky.
 
Přípravek používejte po jídle nebo mezi jídly.

Návod k použití
Produkt je dávkován z lékovky mechanickým rozprašovačem a aplikátorem (viz  obrázek A)
 1. Pokud je přiložen otočný aplikátor, vyjměte aplikátor z plastového sáčku za pomocí nůžek či podobného nástroje (viz obrázek B).
 2. Zkontrolujte celistvost aplikátoru. V případě, že je aplikátor jakkoliv poškozen nelze jej používat.
 3. Sejměte ochranný kryt z mechanického rozprašovače.
 4. V případě otočného aplikátoru otočte trubičku do polohy kolmé k tlačítku aplikátoru a následně nasaďte aplikátor na lahvičku (viz obrázek C), v případě pevného aplikátoru nasaďte aplikátor na lahvičku (viz obrázek D).
 5. Stiskněte asi 2 až 3x než se roztok nasaje do rozprašovače a po stisku začne vystřikovat.
 6. Vložte konec aplikátoru do úst a při zadrženém dechu se 2x stiskne tlačítko aplikátoru tak, aby jedna dávka směřovala vpravo a jedna vlevo. Spray při užití držte svisle.
Rozprášený roztok se nevdechuje ani nepolyká! Přípravek se nesmí dostat do oka!
Ústní aplikátor před použitím omyjte horkou vodou a vždy zkontrolujte celistvost aplikátoru. Jakkoliv poškozený aplikátor nelze používat.
 
Přípravek lze použít u dětí starších 8 let pouze tehdy, pokud se nebrání cizímu předmětu (aplikátoru) v ústech a pokud jsou schopny spolupráce, tj. jsou schopny zadržet dech při vstřikování přípravku.
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Stopangin, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Stopangin
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Stopangin nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Po použití se na přechodnou dobu může objevit pocit pálení sliznice dutiny ústní, který sám za krátkou dobu vymizí. Ojediněle může též dojít ke změně chuti a čichu. Výjimečně u přecitlivělých osob může dojít k alergické reakci (v místě přímého dotyku překrvení, otok, puchýřky až puchýře, pablány, zvředovatění a krvácení) nebo ke krátkodobé křeči hlasivek a průdušnice, popř. k poruchám dýchání. 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
 
5. JAK STOPANGIN UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
Stopangin nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
 
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Stopangin obsahuje
- Léčivou látkou je hexetidinum 1,92 mg v 1 ml.
- Pomocnými látkami jsou: badyáníková silice, eukalyptová silice, silice květů citroníku hořkého, sasafrasová silice, silice máty peprné, methylsalicylát, monohydrát sodné soli sacharinu, levomenthol, glycerol 85%, ethanol 96%.

Jak Stopangin vypadá a co obsahuje toto balení
Bezbarvá nebo téměř bezbarvá tekutina. Nádobka s mechanickým rozprašovačem a ústní aplikátor. Velikost balení: 30 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p. 305, 747 70, Opava, Komárov, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 21.9.2011

BALENÍ
30 ml


LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE PEČLIVĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI

 
Napište nám svůj dotaz