STREPSILS MENTOL A EUKALYPTUS 24 PASTILEK

 
172 Kč / ks
 
 
 
Dostupnost SKLADEM
SUKL 0202949
Objednávkový kód 29416
EAN 5000158105034
Dotaz k produktu
 
 

Užívají se ke zmírnění nebo místnímu zaléčení zánětů dutiny ústní a nosohltanu, při zánětech sliznice dutiny ústní, při zánětech dásní a jako podpůrná léčba u angíny.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této
příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci:

1. Co je Strepsils Mentol a Eukalyptus a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Strepsils Mentol a Eukalyptus užívat
3. Jak se Strepsils Mentol a Eukalyptus užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Strepsils Mentol a Eukalyptus uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. CO JE STREPSILS MENTOL A EUKALYPTUS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivé látky obsažené v pastilkách Strepsils Mentol a Eukalyptus, dichlorbenzenmetanol a
amylmetakresol, mají antiseptické účinky a ničí bakterie způsobující bolesti v krku a záněty v ústní
dutině.
Pastilky Strepsils Mentol a Eukalyptus se užívají ke zmírnění nebo místnímu zaléčení zánětů dutiny
ústní a nosohltanu, při zánětech sliznice dutiny ústní (stomatitis, soor, afty), při zánětech dásní
(gingivitis) a jako podpůrná léčba u angíny.
Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE STREPSILS MENTOL A EUKALYPTUS UŽÍVAT

Neužívejte Strepsils Mentol a Eukalyptus:
- jestliže jste alergický(á) na dichlorbenzenmetanol a amylmetakresol nebo na kteroukoli další
složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
Upozornění a opatření:
Jestliže máte cukrovku, poraďte se o vhodnosti užívání přípravku se svým lékařem.
Děti a dospívající:
Přípravek Strepsils Mentol a Eukalyptus není určen dětem do 12 let.2/4
Další léčivé přípravky a Strepsils Mentol a Eukalyptus:
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Při současném užívání s dalšími místními antiseptiky nebo antibiotiky může dojít k prohloubení
antimikrobiálního účinku.
Další interakce (tj. ovlivnění účinků současně užívaných léků) nejsou známy.
Strepsils Mentol a Eukalyptus s jídlem a pitím:
Nedoporučuje se užívat pastilky během jídla.
Těhotenství, kojení a plodnost:
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Nejsou známy žádné nežádoucí vlivy přípravku na schopnost řídit a obsluhovat stroje.
Přípravek Strepsils Mentol a Eukalyptus obsahuje glukosu a sacharosu:
Jedna pastilka Strepsils Mentol a Eukalyptus obsahuje přibližně 1 g glukosy a 1,5 g sacharosy.
Pastilky Strepsils Mentol a Eukalyptus nejsou vhodné pro pacienty s vrozenou nesnášenlivostí fruktosy,
glukoso-galaktosovým malabsorpčním syndromem (porucha trávení glukosy a galaktosy) nebo
nedostatkem sacharasy-isomaltasy (enzym štěpící sacharosu a isomaltosu).
Jestliže Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete
tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE STREPSILS MENTOL A EUKALYPTUS UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo
lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dospělí: Každé 2 – 3 hodiny nechat volně rozpustit v ústech 1 pastilku.
Maximálně 12 pastilek v průběhu 24 hodin.
Dospívající od 12 let: Každé 2 – 3 hodiny nechat volně rozpustit v ústech 1 pastilku.
Maximálně 8 pastilek v průběhu 24 hodin.
Starší pacienti: Není nutné snížit dávkování.
Přípravek není určen dětem do 12 let.
Přetrvávají-li příznaky onemocnění déle než 5 dní u dospělých nebo déle než 3 dny u dospívajících
nebo vyskytne-li se horečka, je nutné vyhledat lékaře.
Přípravek je určen ke krátkodobé léčbě, léčba by neměla trvat déle než 2 – 3 týdny (při delším užívání
může dojít k narušení rovnováhy běžné ústní mikroflory a k nebezpečí přemnožení patogenních
mikroorganismů).
Jestliže jste užil(a) více přípravku Strepsils Mentol a Eukalyptus, než jste měl(a):
Při předávkování, které je vzhledem k charakteru přípravku velmi nepravděpodobné, nebo při
náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.3/4

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Pastilky jsou obvykle dobře snášeny, v ojedinělých případech se mohou vyskytnout bolestivé projevy
na jazyku. Ve výjimečných případech se objevuje přecitlivělost, která se může projevovat jako kožní
vyrážka, pocit pálení v ústech, horečka, průjem.
Hlášení nežádoucích účinků:
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. JAK STREPSILS MENTOL A EUKALYPTUS UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 C.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co Strepsils Mentol a Eukalyptus obsahuje:
- léčivými látkami jsou: dichlorbenzenmethanolum 1,2 mg,amylmetacresolum 0,6 mg;
- pomocnými látkami jsou: prostý sirup 67 %, usušená tekutá glukosa, kyselina vinná,
blahovičníková silice, indigokarmín a levomenthol.
Jak Strepsils Mentol a Eukalyptus vypadá a co obsahuje toto balení:
Modré kulaté pastilky charakteristické chuti s vyraženým „S“ na obou stranách pastilky, uložené
v blistru a krabičce. Velikost balení: 16, 24 a 36 pastilek
Držitel rozhodnutí o registraci:
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd. Slough, Velká Británie
Výrobce: Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd. Nottingham, Velká Británie4/4
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí
o registraci: Reckitt Benckiser (Czech Republic) spol. s r.o.
Atrium Flóra, Budova C
Vinohradská 2828/151 
130 00 Praha 3
Tel.: +420 227 110 141
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
22.1.2014

Balení:

24 pastilek

 
Napište nám svůj dotaz