VIDISIC gel oph 3x10gm

 
237 Kč / ks
 
 
 
Dostupnost SKLADEM
SUKL 0084785
Objednávkový kód 16802
EAN 4030571001744
Dotaz k produktu
 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:

VIDISIC
(carbomerum 980)
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Vidisic musíte pro maximální účinek 
používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete: 
1. Co je Vidisic a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Vidisic používat 
3. Jak se Vidisic používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Vidisic uchovávat 
6. Další informace
1. CO JE VIDISIC A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek se používá jako náhrada slzní tekutiny při nedostatečné produkci slz, při léčbě příznaků 
suchého oka (suchý zánět spojivek) a jako ochrana proti dalšímu podráždění. 
Vznik suchého oka může mít řadu příčin: snižující se produkce slz ve stáří, práce v klimatizovaných 
prostorách, práce u monitoru, hormonální změny v přechodu atd. Také negativní vlivy životního 
prostředí a klimatu hrají při vzniku suchého oka svou roli. Díky své vysoké viskozitě se Vidisic gel 
vkapává do oka. Přípravek vytváří ochranný film s vysokou přilnavostí a trvanlivostí a udržuje rohovku 
a spojivku dlouho vlhké. 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE VIDISIC POUŽÍVAT
Nepoužívejte,
jestliže jste alergický/á na carbomerum nebo na kteroukoli další složku přípravku.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Přestože není známé ovlivnění účinku přípravku jinými současně používanými očními léky, prosím, 
informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívali v nedávné době, a 
to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
Při současné terapii jinými očními kapkami nebo mastí má být mezi použitím obou přípravků časový 
odstup nejméně 5 minut. Vidisic, oční gel má být v každém případě aplikován jako poslední. 
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek mohou používat po konzultaci s lékařem i těhotné a kojící ženy. 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Bezprostředně po aplikaci může oční gel Vidisic i při správném používání způsobit krátkodobé a 
částečné zamlžení oka. Po tuto dobu nesmíte řídit motorové vozidlo ani vykonávat činnost, která 
vyžaduje zvýšenou pozornost.
2/3
3. JAK SE PŘÍPRAVEK POUŽÍVÁ
Vždy používejte Vidisic přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á použitím přípravku, 
poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud lékař nedoporučí jinak, obvyklá dávka přípravku je 1 
kapka do spojivkového vaku 3 až 5krát denně. Doporučuje se nakapat do oka i 30 minut před spaním. 
Po vkapání pohybujte okem, aby se gel rovnoměrně rozptýlil. Při léčbě suchého oka, která je zpravidla 
dlouhodobá či trvalá, je zapotřebí v pravidelných intervalech navštěvovat očního lékaře. Vidisic, oční 
gel je vhodný i pro dlouhodobou terapii. Léčba syndromu suchého oka vyžaduje individuální 
dávkování. Jestliže pociťujete bolest v oku, změny vidění, přetrvávající zčervenání nebo podráždění, a 
nebo pokud obtíže, pro které byl přípravek nasazen, přetrvávají déle než 72 hodin, nebo se dokonce 
zhorší, přerušte používání přípravku a navštivte lékaře! Váš oční lékař by měl být informován o tom, že 
používáte Vidisic gel i při předepisování jiných očních léků.
Návod ke kapání
Při aplikaci držte tubu kolmo nad okem, čímž snadno dosáhnete vytvoření dostatečně velké kapky. Po 
uzavření můžete tubu postavit v kolmé poloze na uzávěr, a tím usnadnit jeho další použití.
Jestliže jste zapomněl(a) použít Vidisic, nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou 
dávku, ale pokračujte dál dle stanoveného schématu terapie. 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Vidisic nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého.
Oční gel Vidisic je pacienty velmi dobře snášen, jen vzácně může dojít k reakcím z přecitlivělosti. U 
pacientů citlivých na cetrimid může přípravek v očích vyvolat slabé pálení, zčervenání, pocit cizího 
tělíska. 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi.
5. JAK VIDISIC UCHOVÁVAT 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. 
Po prvním otevření tuby nepoužívejte přípravek déle než 6 týdnů.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Vidisic obsahuje
- Léčivou látkou je carbomerum 980 v množství 2,0 mg v 1 g očního gelu
- Pomocnými látkami jsou cetrimid, sorbitol, hydroxid sodný, voda na injekci
Jak Vidisic vypadá a co balení obsahuje 
Kombinovaná laminátová tuba (HDPE, Al, LDPE) s polyethylenovým šroubovacím uzávěrem, krabička 
Balení: 1 x 10 g, 3 x 10 g, 10x10 g
Ne všechna registrovaná balení musí být uvedeny na trh. 
3/3
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Dr.Gerhard Mann, Chem-pharm. Fabrik, GmbH.
Brunsbütteler Damm 165-173 
13581 Berlin / Německo
Tel.: +49 30 33093 376 
Fax: +49 30 33093 357 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Chauvin ankerpharm GmbH, organizační složka
V Domově 71
130 00 Praha 3 
www.bausch.cz
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
12.5. 2010

Balení:

3x10g

 
Napište nám svůj dotaz