VISINE CLASSIC OPH GTT SOL 1X15ML

 
129 Kč / ks
 
 
 
Dostupnost SKLADEM
SUKL 0084570
Objednávkový kód 22103
EAN 3574660402360
Dotaz k produktu
 
 

VISINE CLASSIC

oční kapky můžete užívat při překrvení a otoku spojivek s podrážděním očí vyvolaným kouřem, prachem, větrem, chlorovanou vodou, ostrým světlem, kosmetickými přípravky nebo kontaktními čočkami. Dále je lze užít k odstranění obtíží, tj. ke zmírnění pálení, podráždění, svědění, bolesti a nadměrného slzení u alergických zánětlivých onemocnění, např. u senné rýmy nebo přecitlivělosti na pyl. Léčebný účinek nastupuje za několik minut po místním použití a přetrvává po dobu 4 - 8 hodin. Přípravek mohou místně používat děti od 2 let, mladiství i dospělí.Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Visine Classic musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo nezlepší do 5 dnů, musíte se poradit s lékařem.
  • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.Co je přípravek Visine Classic a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Visine Classic používat
3.Jak se přípravek Visine Classic používá
4.Možné nežádoucí účinky
5.Jak přípravek Visine Classic uchovávat
6.Další informace

 

1. CO JE PŘÍPRAVEK VISINE CLASSIC A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

 

Léčivá látka očních kapek Visine Classic, tetryzolin-hydrochlorid způsobuje zúžení průsvitu cév (vazokonstrikci) spojivkové tkáně a vede k vysušení sliznice spojivkového vaku. Léčebný účinek nastupuje za několik minut po místním použití a přetrvává po dobu 4-8 hodin.

Oční kapky Visine Classic můžete používat při překrvení a otoku spojivek s podrážděním očí vyvolaným kouřem, prachem, větrem, chlorovanou vodou, ostrým světlem, kosmetickými přípravky nebo kontaktními čočkami. Dále je lze použít k odstranění obtíží, tj. ke zmírnění pálení, podráždění, svědění, bolesti a nadměrného slzení u alergických zánětlivých onemocnění, např. u senné rýmy nebo přecitlivělosti na pyl. Přípravek mohou používat dospělí a děti od 2 let.

 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK VISINE CLASSIC POUŽÍVAT

 

Nepoužívejte přípravek Visine Classic

 

  • Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na tetryzolin-hydrochlorid nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.
  • Jestliže trpíte zeleným zákalem (glaukom) s uzavřeným úhlem;
  • u dětí do 2 let.

 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Visine Classic je zapotřebí

 

  • jestliže jste léčen/a některými léky proti depresi (inhibitory monoaminooxidázy) nebo jinými léky s možným účinkem na zvýšení krevního tlaku včetně období do 10 dnů po ukončení jejich užívání;
  • jestliže trpíte závažným onemocněním oběhového systému (např. ischemickou chorobou srdeční, vysokým krevním tlakem);
  • jestliže trpíte některými poruchami látkové výměny (zvýšenou činností štítné žlázy, cukrovkou).

V těchto případech lze přípravek Visine Classic používat pouze po poradě s lékařem, který posoudí prospěšnost léčby u jmenovaných onemocnění.

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

 

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Účinky přípravku Visine Classic a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Týká se to některých léků užívaných k léčbě depresí (inhibitory monoaminooxidázy tranylcyprominového typu nebo tricyklická antidepresiva), které mohou působit na oběhový systém zvýšením krevního tlaku.

 

Těhotenství a kojení

 

Vzhledem k možným celkovým nežádoucím účinkům mohou těhotné ženy a kojící matky používat oční kapky Visine Classic pouze po poradě s lékařem.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

 

Přípravek může ojediněle vyvolat rozšíření zornic a rozostřené vidění. Schopnost řídit nebo obsluhovat stroje je v takovém případě zhoršena, proto byste měl(a) tuto činnost vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře.

 

Důležité informace o některých složkách přípravku Visine Classic

 

Může způsobit dráždění očí.
Je zapotřebí zabránit přímému kontaktu očních kapek Visine Classic s měkkými kontaktními očními čočkami, protože by mohlo dojít k jejich zakalení.

 

3. JAK SE PŘÍPRAVEK VISINE CLASSIC POUŽÍVÁ

 

Přípravek Visine Classic používejte vždy přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka pro dospělé a děti od 2 let: jedna kapka 2-3krát denně do vnitřního koutku oka.

Pokud nedojde k úlevě nejpozději do 48 hodin, nebo pokud podráždění nebo zarudnutí očí přetrvává nebo se dokonce zhoršuje, je zapotřebí podávání kapek přerušit a poradit se s lékařem. Rovněž jakékoli podráždění nebo zarudnutí očí v důsledku závažnějších příčin, jako je infekční onemocnění, přítomnost cizího tělesa nebo poškození rohovky chemikálií vyžaduje lékařské vyšetření a odborné ošetření.

Používání přípravku Visine Classic po dobu delší než 5 dní je možné pouze po poradě s lékařem.

Návod k použití
Nejdříve odstraňte plastikový bezpečnostní proužek, otevřete uzávěr, obraťte lahvičku otvorem směrem dolů, jednotlivá kapka se vytvoří po stlačení plastikového obalu. Nedotýkejte se hrotem kapátka povrchu oka ani cizích předmětů. Před použitím přípravku Visine Classic vyjměte kontaktní čočky, pokud je používáte, a zpět je umístěte až za 15 minut po použití kapek. Oční kapky používejte při záklonu hlavy nebo vleže a vkápněte do vnitřního očního koutku.

 

Jestliže jste použil/a více přípravku Visine Classic než jste měl/a

 

Pokud používáte přípravek dle doporučení, je předávkování nepravděpodobné.

K příznakům předávkování po požití přípravku v důsledku nedopatření nebo při nadměrném dávkování patří celkové příznaky (netečnost, ospalost), snížení krevního tlaku a tělesné teploty, zpomalená srdeční činnost. Dále se po požití přípravku může dostavit útlum, zástava dechu a horečka.

Mimořádnému nebezpečí jsou vystaveny děti, pokud oční kapky Visine Classic nedopatřením spolknou.
V tomto případě vyhledejte neprodleně lékařskou pohotovost.

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Visine Classic nežádoucí účinky, které se však nemusí vyskytnout u každého.

Při místním použití očních kapek Visine Classic v nadměrné míře (příliš dlouho nebo příliš často) se může objevit pálení očí, podráždění, zarudnutí očí, palčivá bolest očí, rozšíření zornic a reaktivní překrvení. Ojediněle se mohou dostavit též celkové účinky z nervového podráždění, projevující se změnami srdečního rytmu, dýchacími poruchami a změnami teploty.

 

5. JAK PŘÍPRAVEK VISINE CLASSIC UCHOVÁVAT

 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Po prvním otevření lahvičky nepoužívejte déle než 4 týdny.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

6. DALŠÍ INFORMACE

 

Co přípravek Visine Classic obsahuje

 

Léčivou látkou je tetryzolini hydrochloridum (tetryzolin-hydrochlorid) 0,5 mg v 1 ml (mililitru), (1 ml = 20 kapek).
Pomocnými látkami jsou: kyselina boritá, dekahydrát tetraboritanu sodného, chlorid sodný, dihydrát dinatrium-edetátu, roztok benzalkonium-chloridu, čištěná voda.

 

Jak přípravek Visine Classic vypadá a co obsahuje toto balení

 

Přípravek je vyráběn v lékové formě očních kapek, je dodáván v plastikových lahvičkách s obsahem 15 mililitrů.

 

Držitel rozhodnutí o registraci

 

McNeil Products Limited,
c/o Johnson & Johnson,
Foundation Park, Roxborough Way,
Maidenhead, Berkshire,
SL6 3UG, Velká Británie

 

Výrobce

 

Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Belgie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Johnson & Johnson s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5, tel.: 227012 111, www.jnjcz.cz

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 7.7.2011.

 

datum zpracování

7.7.2011 (č.j. 145032/2009)

 
Napište nám svůj dotaz