ZODAC GTT 1x20ml/0.2gm

 
151 Kč / ks
 
 
 
Dostupnost Externí sklad (dostupnost do 24 hod.)
SUKL 0058834
Objednávkový kód 11553
EAN 8594739055209
Dotaz k produktu
 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

ZODAC GTT
Perorální kapky, roztok
(cetirizini dihydrochloridum)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek ZODAC GTT musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek ZODAC GTT a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ZODAC GTT užívat
3. Jak se přípravek ZODAC GTT užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek ZODAC GTT uchovávat
6. Další informace

1. CO JE přípravek ZODAC GTT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Léčivou látkou přípravku ZODAC GTT je cetirizin-dihydrochlorid. ZODAC GTT je přípravek proti alergiím.

ZODAC GTT se u dospělých a u dětí od 2 let věku používá pro
- zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy,
- zmírnění příznaků chronické kopřivky nejasného původu (chronické idiopatické urtikárie).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE přípravek Zodac GTT UŽÍVAT

Neužívejte přípravek ZODAC GTT
- jestliže trpíte těžkou poruchou funkce ledvin (těžkým selháním ledvin s hodnotou clearance kreatininu nižší než 10 ml/min.)
- jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivou látku přípravku ZODAC GTT, na kteroukoli pomocnou látku (další složku) přípravku ZODAC GTT, na hydroxyzin nebo na látky odvozené od piperazinu (blízce příbuzné léčivé látky jiných přípravků).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku ZODAC GTT je zapotřebí
Jestliže máte poruchu funkce ledvin, prosím, poraďte se s lékařem. V případě potřeby budete užívat sníženou dávku přípravku. Novou dávku určí lékař.

Když máte epilepsii nebo je u Vás vyšší riziko vzniku křečí, měli byste se před zahájením léčby poradit se svým lékařem.

Mezi alkoholem (při hladině 0,5 promile v krvi, což odpovídá jedné skleničce vína) a cetirizinem užívaným v běžných dávkách nebyly pozorovány žádné klinicky významné interakce. Přesto se ale stejně jako u všech ostatních antihistaminik doporučuje vyloučit současné požívání alkoholu.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo které jste v nedávné době užíval(a), a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Vzhledem k charakteru cetirizinu nejsou interakce s jinými léčivy pravděpodobné.

Užívání přípravku ZODAC GTT s jídlem a pitím
Jídlo neovlivňuje výrazně vstřebávání cetirizinu.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Stejně jako u jiných léků nemá být přípravek ZODAC GTT podáván těhotným ženám.
Přestože náhodné užití léku by nemělo vyvolat žádné škodlivé účinky na plod, v jeho dalším užívání nepokračujte.
Neužívejte přípravek ZODAC GTT během kojení, protože se cetirizin vylučuje do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Klinické studie neprokázaly zhoršení pozornosti, bdělosti a schopnosti řídit motorové vozidlo po užívání léku ZODAC GTT v doporučených dávkách.
Jestliže se chystáte řídit motorové vozidlo, provozovat potenciálně nebezpečné činnosti nebo obsluhovat stroje, nepřekračujte doporučenou dávku tohoto přípravku. Sledujte pozorně svoji reakci na lék. Pokud jste citlivý pacient, můžete při současném užívání alkoholu nebo jiných léků tlumících centrální nervový systém pozorovat výraznější snížení pozornosti a schopnosti reakce.

Důležité informace o některých složkách přípravku ZODAC GTT
Přípravek ZODAC GTT obsahuje methylparaben (E218) a propylparaben (E216), které mohou vyvolávat pravděpodobně opožděnou alergickou reakci.

3. JAK SE přípravek Zodac gtt UŽÍVÁ
Jak a kdy budete užívat přípravek ZODAC GTT
Níže uvedené pokyny platí pouze v případě, že jste od Vašeho lékaře nedostal o užívání přípravku ZODAC GTT pokyny odlišné. V takovém případě užívejte přípravek ZODAC GTT přesně podle pokynů lékaře. Pokud nebudete pro Vás platné pokyny dodržovat, účinek přípravku ZODAC GTT může být pouze částečný.

Obvyklá dávka přípravku ZODAC GTT je

- pro dospělé a děti starší 12 let: 10 mg (20 kapek) jednou denně,
- pro děti ve věku od 6 do 12 let: 5 mg (10 kapek) dvakrát denně,
- pro děti ve věku od 2 do 6 let: 2,5 mg (5 kapek) dvakrát denně


Pacienti se střední až těžkou poruchou funkce ledvin
Pacientům se střední až těžkou poruchou funkce ledvin se doporučuje užívat 5 mg (10 kapek) jednou denně.
Pokud vnímáte účinek přípravku ZODAC GTT jako příliš slabý nebo příliš silný, prosím, poraďte se se svým lékařem.

Délka léčby
Délku léčby stanoví Váš lékař – bude záviset na typu, průběhu a délce trvání potíží.

Jestliže jste užil(a) více přípravku ZODAC GTT, než jste měl(a)
Pokud se domníváte, že jste užil(a) vyšší dávku léku ZODAC GTT než jste měl(a), informujte, prosím, svého lékaře, který rozhodne v případě potřeby o dalších opatřeních.

V případě předávkování se níže uvedené nežádoucí účinky mohou vyskytnout se zvýšenou intenzitou. Byly hlášeny následující nežádoucí účinky: zmatenost, průjem, závratě, únava, bolest hlavy, malátnost, rozšíření zornic, svědění, nervozita, sedace/útlum, ospalost, otupění, abnormálně zrychlený tep, třes a zadržování moči.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek ZODAC GTT
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek ZODAC GTT
Máte-li jakékoliv další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny ostatní léky může mít i přípravek ZODAC GTT nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Následující nežádoucí účinky byly hlášeny po uvedení přípravku na trh. Četnost výskytu těchto nežádoucích účinků je určena takto: nežádoucí účinky časté (u 1 pacienta ze 100 až u 1 z 10), méně časté (u 1 pacienta z 1000 až u 1 ze 100), vzácné (u 1 pacienta z 10000 až u 1 z 1000) nebo velmi vzácné (u méně než 1 pacienta z 10 000).

Poruchy krve a lymfatického systému:
velmi vzácné: snížená hladina krevních destiček

Tělo jako celek:
Časté: únava

Srdeční poruchy:
Vzácné: zrychlená srdeční činnost

Oční poruchy:
velmi vzácné: porucha akomodace čočky, neostré/rozmazané vidění, mimovolní pohyby oční koule

Poruchy zažívacího systému:
Časté: sucho v ústech, nevolnost, průjem;
méně časté: bolesti břicha

Celkové poruchy a reakce v místě podání:
méně časté: astenie (nadměrná únava), malátnost ;
vzácné: edém (otok)

Poruchy imunitního systému:
Vzácné: alergická reakce (reakce přecitlivělosti),
velmi vzácné: těžká alergická reakce (reakce přecitlivělosti)

Poruchy jater a žlučových cest:
Vzácné: abnormální funkce jater

Vyšetření:
Vzácné: zvýšení hmotnosti

Poruchy nervové soustavy:
Časté: závratě, bolesti hlavy,
méně časté: parestezie (zvláštní pocity na kůži),
vzácné: křeče a poruchy hybnosti,
velmi vzácné: synkopa (náhlé mdloby), třes, poruchy chuti

Psychické poruchy:
Časté: ospalost,
méně časté: agitovanost/rozrušení,
vzácné: útočnost, zmatenost, deprese, halucinace, nespavost,
velmi vzácné: tiky

Poruchy funkce ledvin a močových cest:
velmi vzácné: potíže s močením

Poruchy dýchací soustavy:
Časté: zánět hltanu, rýma

Poruchy pokožky a podkožní tkáně:
méně časté: svědění, vyrážka,
vzácné: kopřivka,
velmi vzácné: otoky, lokalizované kožní erupce.

Jestliže se u Vás objeví některý z výše uvedených nežádoucích účinků, sdělte to, prosím, svému lékaři. Při prvních příznacích reakce z přecitlivělosti přestaňte okamžitě ZODAC GTT užívat a poraďte se s lékařem. Lékař zhodnotí závažnost stavu a rozhodne o případných dalších opatřeních.
Pokud si všimnete jakýchkoliv jiných nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to, prosím, lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK přípravek Zodac gtt UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek ZODAC GTT neužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento lék nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo do domácího odpadu. Zeptejte se v lékárně, jak máte likvidovat léčivé přípravky, které již nepotřebujete. Pomáháte tak chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek ZODAC GTT obsahuje
Léčivou látkou je cetirizin-dihydrochlorid. Jeden ml (= 20 kapek) obsahuje 10 mg cetirizin-dihydrochloridu. Jedna kapka obsahuje 0,5 mg cetirizin-dihydrochloridu.
Dalšími složkami tohoto přípravku jsou: methylparaben, propylparaben, glycerol 85%, propylenglykol, dihydrát sodné soli sacharinu, trihydrát octanu sodného, kyselina octová 99%, čištěná voda.

Jak přípravek ZODAC GTT vypadá a co obsahuje toto balení
Čirý, bezbarvý až slabě nažloutlý roztok
Velikost balení: 20 ml

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, k.s., Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 21.10.2009

BALENÍ:

perorální kapky, roztok, 20 ml

 
Napište nám svůj dotaz