ZOVIRAX DUO 50 MG/G+10 MG/G KRÉM DRM CRM 1X2GM

 
274 Kč / ks
 
 
 
Dostupnost SKLADEM
SUKL 0208818
Objednávkový kód 25063
EAN 8590335009103
Dotaz k produktu
 
 

Krém na léčbu oparu s dvojím složením, díky kterému zabraňuje množení viru a pomáhá léčit zánět doprovázející opar. Klinicky prokázaně pomáhá zastavit vznik puchýřku. Zkracuje dobu hojení. Lék k vnějšímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:

Zovirax Duo 50 mg/g + 10 mg/g Krém 
aciclovirum a hydrocortisonum 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
- Pokud se do 10 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

Co naleznete v této příbalové informaci 
1. Co je Zovirax Duo 50 mg/g + 10 mg/g Krém a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Zovirax Duo 50 mg/g +10 mg/g Krém používat 
3. Jak se Zovirax Duo 50 mg/g + 10 mg/g Krém používá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5 Jak Zovirax Duo 50 mg/g + 10 mg/g Krém uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 


1. Co je Zovirax Duo 50 mg/g + 10 mg/g Krém a k čemu se používá 

Zovirax Duo obsahuje dvě léčivé látky: aciklovir a hydrokortizon. Aciklovir je antivirotikum, které pomáhá bojovat s virem, který způsobuje opary. Hydrokortizon je slabý steroid, který zmírňuje zánět, který se při oparu rozvíjí. 

Zovirax Duo mohou používat dospělí a dospívající ve věku 12 let a více. 

Krém Zovirax Duo se používá k léčbě prvních známek a příznaků oparu na rtu a obličeji (např. svědění, brnění nebo zarudnutí), aby se snížila pravděpodobnost, že se opar vyvine do puchýřku. 

I když u Vás dojde k rozvoji do puchýřku, Zovirax Duo zkrátí dobu hojení o přibližně půl až jeden den v porovnání s krémem bez účinných látek. 

Opar je způsoben virem herpes simplex. Tento virus způsobuje puchýřky a opary zejména na rtu, ale někdy i na jiných místech obličeje. Opar se může vyvinout, pokud je oslabený imunitní systém (systém obranyschopnosti) Vašeho těla, např. při nachlazení nebo jiné infekci. Stres, silné sluneční záření, nízké teploty nebo menstruace mohou také vést k rozvoji oparu. Pokud se do 10 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Zovirax Duo 50 mg/g + 10 mg/g Krém používat 

Nepoužívejte Zovirax Duo 

- jestliže jste alergický(á) na aciklovir, valaciklovir nebo hydrokortizon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) 
- na jakékoli kožní infekce jiné než opar 

Upozornění a opatření 

Zovirax Duo používejte pouze na opary na rtech a obličeji. 

Poraďte se se svým lékařem, jestliže trpíte závažnými opakujícími se opary, aby bylo vyloučeno, že nemáte nějaké jiné základní onemocnění. 

Nepoužívejte Zovirax Duo: 
- do očí, úst nebo nosu nebo na genitálie 
- k léčbě genitální herpetické infekce 
- jestliže Váš imunitní systém nepracuje jak by měl (např. pokud jste po transplantaci kostní dřeně nebo pokud máte HIV). 
- pod jakýkoli krycí materiál jako jsou náplasti nebo náplasti na opary 

Před a po podání si omyjte ruce, aby nedošlo ke zhoršení oparu nebo přenosu infekce na někoho jiného. Nepoužívejte déle než 5 dnů. 

Děti 
Tento léčivý přípravek nedávejte dětem mladším 12 let, neboť není známo, zda u nich funguje či zda je bezpečné jej u nich používat. 

Další léčivé přípravky a Zovirax Duo 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Není známo, jestli účinnost přípravku Zovirax Duo může být ovlivněna současným použitím jiného léku. 

Zovirax Duo s jídlem a pitím 
Nepoužívejte krém těsně před jídlem, jelikož může být krém setřen z místa podání. 

Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Tento přípravek by neměl být během těhotenství a kojení používán, pokud lékař neshledá, že potenciální přínosy převáží možná neznámá rizika. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Zovirax Duo neovlivňuje schopnost řídit dopravní prostředek nebo obsluhovat stroje. 

Zovirax Duo obsahuje propylenglykol a cetylstearylalkohol 
Propylenglykol může vyvolat podráždění kůže. Cetylstearylalkohol může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu). 

3. Jak se Zovirax Duo 50 mg/g + 10 mg/g Krém používá 

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Pouze k zevnímu použití. 

Dospělí a děti ve věku 12 let a starší 
Krém aplikujte pětkrát denně po dobu 5 dnů (tedy přibližně každé 34 hodiny zatímco jste vzhůru). Doporučuje se zahájit léčbu co nejdříve, nejlépe jakmile zjistíte první známky nebo příznaky infekce (např. brnění, zarudnutí nebo svědění). 

Nepoužívejte déle než 5 dní. Jestliže Vaše příznaky trvají déle než 10 dní, měl(a) byste se poradit se svým lékařem. 

Způsob podání 

Před a po aplikaci krému si pečlivě umyjte ruce, abyste zabránili zhoršení oparu nebo nakažení někoho jiného. 

Pokud se Vám vytvoří puchýřek, nedotýkejte se ho více, než je nezbytně nutné, abyste nerozšířili infekci na jinou část těla nebo do očí. 

Jestliže jste použil(a) více přípravku Zovirax Duo, než jste měl(a) 
Jestliže jste nechtěně použil(a) příliš velké množství krému nebo krém polknete, je nepravděpodobné, že by se objevily nějaké potíže. Pokud však polknete velké množství krému, měl(a) byste kontaktovat svého lékaře. 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Jestliže jste zapomněl(a) použít Zovirax Duo. 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Zovirax Duo, použijte ho jakmile si vzpomenete a pokračujte dále jako předtím. 

4. Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. 

Tento léčivý přípravek přestaňte používat a okamžitě kontaktujte svého lékaře, jestliže se u Vás objeví kterýkoli z následujících příznaků alergické reakce (velmi vzácný nežádoucí účinek: může postihnout až 1 z 10 000 lidí): 
- otok tváře, jazyka nebo hrdla, což může vést k potížím s polykáním nebo dýcháním 
- kopřivka 

Nežádoucí účinky jsou níže seřazeny podle pravděpodocnosti, s jakou se mohou vyskytnout: 

Časté: mohou postihnout až 1 z 10 pacientů: 
- suchá nebo olupující se kůže 

Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů: 
- ihned po nanesení přípravku se někdy může objevit přechodné pálení, brnění nebo píchání 
- svědění 

Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů: 
- zarudnutí kůže 
- změna barvy kůže 
- místní vyrážka nebo podráždění kůže se svěděním a pocitem pálení v místě, kam byl krém nanesen 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 

5. Jak Zovirax Duo 50 mg/g + 10 mg/g Krém uchovávat 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před chladem a mrazem. Zovirax Duo nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a tubě za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Doba použitelnosti po prvním otevření tuby jsou 3 měsíce. Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete, že krém zežloutl nebo změnil konzistenci nebo vzhled. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 


6. Obsah balení a další informace 

Co Zovirax Duo obsahuje 
- Léčivými látkami jsou aciklovir a hydrokortizon. Jeden gram krému obsahuje aciclovirum 50 mg a hydrocortisonum 10 mg. 
- Pomocnými látkami jsou tekutý parafín, propylenglykol, isopropylmyristát, natrium-lauryl-sulfát, cetylstearylalkohol, bílá vazelína, poloxamer 188, monohydrát kyseliny citrónové, hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková a čištěná voda. 

Jak Zovirax Duo vypadá a co obsahuje toto balení 

Jedna tuba obsahuje 2 g krému Zovirax Duo. Zovirax Duo je bílý krém. Tuba je vyrobena z polyethylenového plastu potaženého hliníkovou vrstvou nebo z hliníku. 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Držitel rozhodnutí o registraci: 
Beecham Group plc, 
Trading as: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, 
980 Great West Road 
Brentford, 
TW8 9GS, 
Velká Británie. 

Výrobce: 
Glaxo Wellcome Operations 
Harmire Road 
Barnard Castle 
County Durham 
Velká Británie. 

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
Belgie, Česká republika, Německo, Polsko, Slovenská republika, Velká Británie: Zovirax Duo 
Dánsko, Finsko, Portugalsko, Švédsko: Zoviduo 
Rakousko: Activir Duo 
Francie, Španělsko: Xerclear 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 16.5.2013 

sukls 189594/2012 a sp.zn. sukls189600/2012, sukls99591/2013

 
Napište nám svůj dotaz